Kontaktopplysninger

Teknisk etat / Kommunalteknisk avdeling

Prosjektleder

Erik Bjerke 
erik.bjerke@modum.kommune.no
Tlf. 32789404

Prosjektbeskrivelse

Det skal legges nye ledninger for vann og kloakk fra området ved Granstadveien og opp til Vikerkleiva. Det vil bli flere sidetraséer for å muliggjøre tilkobling av boliger i området.
Modum kommune vil først kontakte grunneiere som blir berørt av hovedledninger. Deretter vil andre boligeiere i området bli kontaktet med tanke på tilkobling av boligene. Se vedlagte kart for hvilket område prosjektet dekker. Boligene innenfor området vil kunne knytte seg til anlegget med private stikkledninger.

Fremdriftsplan

Planleggingen startet i mai 2020 og vil fortsette til nødvendige avtaler er inngått og traséer bestemt. Deretter vil prosjektet legges ut på anbud. Etter anbudsprosessen vil det bli politisk behandling med sikte på kontraktsinngåelse og oppstart.

Eventuelle innspill til planleggingsprosessen kan sendes til prosjektleder pr. epost.