Kvikkleireskredet på tettstedet Ask i Gjerdrum kommune i slutten av 2020, resulterte i katastrofale følger med tap av menneskeliv, store lidelser og tap av materielle verdier.
Hendelsen er skremmende, og mange innbyggere er redde for at de skal oppleve noe lignende.  

Det finnes områder med kvikkleire også i Modum kommune.

Vi ønsker å komme med noen fakta om situasjonen i vår kommune.
Det er ingen kjente tegn som tyder på at noe lignede skal skje i vår kommune.
Kommunen har over mange år arbeidet for å utvikle et trygt lokalsamfunn, som skal ivareta sikkerhet igjennom kommunalt planarbeid og forvaltning.

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire opptrer  i Modum kommune kun i områder som ligger under kotehøyde 200 meter. Utbredelsen skyldes at leira opprinnelig ble avsatt i sjøvann under istiden for cirka 20 000 år siden.

I tiden fram til i dag, har det vært en landhevning. Strandlinja til opprinnelige havnivå ved istiden ligger nå 200 m høyere. Store områder som opprinnelig lå på sjøbunnen er nå blitt landjord.
Leirpartikler som er avsatt i sjøvann har en annen kjemisk og fysisk struktur enn den som er avsatt i ferskvann og kalles marin leire.

Når saltet over mange år går ut av den marine leira, reduseres stabiliteten i leirstrukturen. Ved trykkpåkjenning kan konsistensen raskt gå over fra fast til flytende form.
Det er derfor leira kalles kvikkleire.

Leire som har vært flytende går senere over i fast og stabil form og danner mer robuste strukturer. I flytende form kan leira sammenlignes med egenskapene til tyntflytende betong.
Faren for skred oppstår når naturmessige forhold som erosjoner av elveløp og menneskeskapte endringer finner sted.

Hva er kartlagt?

NVE har på landsbasis kartlagt mange områder hvor det er påvist kvikkleire.
I Modum er det kartlagt kvikkleire i flere områder langs Simoa, Drammenselva i Åmot og Snarumselva, samt på Brunesmoene i Vikersund.

Det er per i dag avdekket fire områder i Modum som er regnet å ha høy rasfare.
Disse er Taraldshus, Søndre Kopland/Overnveien og Løkka, alle områder langs Simoa nord for Blaafarveværket, samt Formo på Vestre Spone.

Ras i Modum i nyere tid

I 1992 ble det utløst et kvikkleireskred ved bygging av et nytt hus på Vestre Spone. Her oppsto det kun materielle skader.  

Etter langvarig nedbør høsten 1999 gikk det flere overflateras over en periode i årene 1999 og i 2000 i Kongshaug-skråningen, ned mot Drammenselva i vestre Åmot.Dette var i seg selv ikke kvikkleireskred.
Ingen hus ble ødelagt og ingen personer ble skadet, men 41 personer måtte  en periode evakueres fra 20 boliger.

Modum kommune engasjerte Norges geotekniske institutt (NGI) til å utføre grundige grunnundersøkelser av området. Det ble funnet lommer av kvikkleire inne i skråningen og det ble beregnet at skråningen var ustabil.
Resultatet medførte at Modum kommune igangsatte et betydelig sikringstiltak for å øke sikkerheten mot erosjon og utglidning i området.

Sikringstiltakene ble prosjektert av NGI og selve sikringsarbeidet ble utført av Albert Hæhre AS.
Noen av husene i de mest rasutsatte områdene ble revet.

Slik følger kommunen opp ved arealplanlegging og byggesaker

Ved planlegging av reguleringsplaner er det krav til dokumentasjon av grunnforhold.

Byggesaksavdelingen i kommunen krever rutinemessig at det utføres geotekniske undersøkelser i de tilfellene det planlegges byggeprosjekter i områder med løsmasser.
Dette gjelder selvfølgelig også for områder der kommunen selv er utbygger.

Et eksempel på dette er da Modum kommune i forbindelse med prosjektering av en ny flerbrukshall på Sysle oppdaget at den planlagte byggegrunnen lå oppå en lomme av kvikkleire som ikke var registrert. Prosjektet med flerbrukshallen ble skrinlagt, men kommunen måtte rassikre et boligområde i nærheten fordi det ble avdekket avvik i forhold til sikkerhe .

Dette gjør du hvis du oppdager ustabile grunnforhold

Vi ber innbyggerne ta kontakt med kommunen dersom de opplever bevegelser i grunnen eller om de oppdager ras i forbindelse med flom eller store nedbørsmengder.
I de aller fleste tilfelle er det helt ufarlig, men kommunen vil da sjekke opp om tiltak eventuelt må iverksettes.

For tilfeller som ikke trenger akutt bistand kan teknisk sjef Harald Silseth eller arealplanlegger Frode Brokhaug kontaktes via Servicetorget, 32 78 93 00.
Eller du kan sende mail til post@modum.kommune.

For akutte henvendelser med overhengende fare for menneskeliv eller materielle verdier må du  kontakte politiet på telefon 112 eller brannvesenet på 110.