Industrietablering Loe Kløftefoss

Kløftefoss

Industrietablering - Loe betongindustri på Kløftefoss, Modum kommune

Loe betongindustri ønsker å etablere seg med ny fabrikk på Kløftefoss i Modum.
Bedriften har utarbeidet privat reguleringsplanforslag for sine formål.
På grunn av innsigelser er ikke planen vedtatt. Innsigelser har kommet fra følgende myndigheter:

Vegvesenet:  Avkjørings- og kryssutforming ift. fylkesvei 280.
Jernbaneverket :  Adkomsten til industriområdet skulle krysse museumsjernbanen Krøderbanen i plan, samt etablering av en skjermingsvoll nærmere enn 30 meter fra jernbanesporet.
Jernbanetilsynet har ikke avgitt innsigelse, men viser i høringen til bestemmelsene i museumsbaneforskriften. Jernbanetilsynet er myndighet for å avgjøre eventuelle søknader fra baneeier om dispensasjoner fra museumsbaneforskriften.
Krøderbanen (avdeling av Buskerudmuseet) har ikke innsigelsemyndighet, men krevde at det måtte bygges en kulvert under jernbanen.

Innfrielse av disse forholdene vil medføre store utgifter (kulvert under jernbane, planskilt veikryss…) for Loe Betongindustri. Loe betongindustri har derfor fremmet et endringsforslag som legger opp til én ny, felles adkomstvei for planlagt industri og eksisterende industri (som ligger i Krødsherad kommune). Endringsforslaget muliggjør full sanering av en avkjørsel fra fylkesvei 280 og kun én plankrysning av museumsjernbanen (tre i dag).

Forslaget til planendring er drøftet med Vegvesenet og Buskerudmuseet/Krøderbanen. Vegvesenet har gitt signaler om at de vil kunne akseptere løsningen, men krever rekkefølgebestemmelser som sikrer etablering av et planskilt kryss dersom trafikkgrunnlaget i det nye krysset endres i vesentlig grad.

Buskerudmuseet/ Krøderbanen har gitt signaler om at etablering av ny krysning av museumsjernbanen i plan er akseptabelt, dersom en annen krysning saneres.
Under denne forutsetning er Krøderbanen villig til å søke dispensasjon fra Jernbanetilsynet.  

Avkjøringen/krysningen som forutsettes sanert ligger imidlertid i Krødsherad kommune. Krødsherad kommune har parallelt med planarbeidet i Modum utarbeidet en tilgrensende reguleringsplan som nå er lagt ut til offentlig ettersyn. Det har vært dialog mellom kommunene underveis i planarbeidene.
Krødsherad har imidlertid ikke tatt inn konkrete bestemmelser som medfører sanering av den nevnte avkjøring/jernbanekrysning. Bl.a. som følge av dette har både Vegvesenet og Modum kommune reist innsigelse til planen. Krødsherad kommune har imidlertid signalisert vilje til å justere sin reguleringsplan dersom industrieierne på Krødsheradsiden og Loe betongindustri i fellesskap finner en løsning for felles adkomst.

Det foreligger derfor ikke noe forpliktende tidspunkt for sanering av avkjøring/jernbanekrysning på Krødsheradsiden. Ut i fra dette vurderer Krøderbanen det som lite sannsynlig å få aksept for en dispensasjonssøknad – og de avventer derfor å søke om dette.

Modum kommune tok initiativ til et møte mellom kommunene og de berørte partene for å se på mulighetene for å samle all adkomst til virksomhetene til ett kryss og med en plankrysning av Krøderbanen. Loe’s forslag til fellesadkomst fikk ikke tilslutning fra interessentene på Krødsheradsiden. Det ble videre sett på andre løsninger, men det ble ikke funnet alternativer som i tilstrekkelig grad ivaretar alles interesser i området.  

Buskerud Fylkeskommune tok initiativ til et dialogmøte da forsøket på enighet i planarbeidet mellom Sigdal og Modum kommune strandet.
Parallelt med dette arbeidet Loe betong videre med forslag om kryssing av Krøderbanen, og foreslår nå selv planskilt kryssing med kulvert under Krøderbanen.
Nytt forslag til plan ble utarbeidet på grunnlag av resultatet fra møtet i Fylkeskommunen, hvor også øvrige berørte myndigheter deltok. Planforslaget forelå medio juli. Dersom Jernbaneverket og Statens Vegvesen trekker sin innsigelse på grunnlag av det nye planforslaget, kan dette fremmes offisielt for vedtak.
Kommunen har per 29.august 2017 ikke mottatt svar.

22. september 2017
Jernbaneverket har trukket sin innsigelse til planen. Men Statens vegvesen opprettholder sin innsigelse og krever detaljplanlegging av et framtidig to-plans kryss for framtidig trafikk knyttet til industrietablering på Slettemoen i Krødsherad og Modum.

Januar 2018

Ordfører og saksbehandler var før jul i to møter med vegvesenet. 21. desembr var det det møte med eier av Loe Betong.

Med noen endringer foreslått av vegvesenet vil reguleringsplanen kunne godkjennes. 
Eier av Loe Betong jobber nå med dette – i dialog med vegvesenet.