PP-Tjenesten

Velkommen til PPT for Modum, Sigdal og Krødsherad

20130813_072834_400x300.jpgVi er en interkommunal pedagogisk- psykologisk tjeneste for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. PP-Tjenesten arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov.  Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen. PP-Tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-Tjenesten har taushetsplikt. Tjenester fra PP-tjenesten er kostnadsfri.

 

 

 

Ansatte

Nina D. Nesheim
Leder | 32789373 | E-post
Anne-Lise Ingvoldstad
Sekretær | 32789370 | E-post
Bibi Rove Bentsen 
PP-rådgiver | logoped | 32789377 | E-post
Cecilie Collin-Tiller 
PP-rådgiver | psykolog | 32789394 | E-post
Torill K. Bråthen 
PP-rådgiver | 32789375 | E-post
Alina Hagen
PP-rådgiver | 32789384 | E-post
Cecilie Strand Thomsen
PP-rådgiver | 32789371 | E-post
Marion Amundsen
PP-rådgiver | 32789374 | E-post
Sissel-Jorun Eidal
PP-rådgiver | 32789317 | E-post
Gro Ødegård
PP-rådgiver | 32789336 | E-post

Tjenestens formål

Vårt formål er å oppfylle deltakernes plikter etter Opplæringsloven til å yte oppfølgingstjenester og pedagogisk- psykologiske tjenester til regionens barn og unge. Vi ønsker å være gode samarbeidspartnere for barn og unge med særskilte behov.

PP-tjenesten jobber med veiledning, konsultasjon og rådgivning, samt utredning av barn og unge som av ulike årsaker har utfordringer med utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Et ordinært opplæringstilbud er det kommunen/fylkeskommunen tilbyr alle elevene i skolen. Barn og unge har av ulike årsaker, særskilte behov i forhold til opplæring. For å få tilført f.eks spesialundervisning, må PP-Tjenesten vurdere disse behovene individuelt og utarbeide en sakkyndig vurdering om behovet for særskilt opplæring.

PP-tjenesten er en naturlig samarbeidspartner for foreldre/foresatte og skoler når det gjelder utredning av vansker relatert til f.eks atferd, læring, sosial tilpasning og andre utfordringer som av ulik årsak forstyrrer opplæringen. Dette kan være vansker som spesifikke språkvansker, utviklingsvansker, generelle lærevansker, spesifikke lærevansker, matematikkvansker, lese- og skrivevansker, ADHD, Tourette syndrom, Autisme, Asberger syndrom, sammensatte lærevansker, synssvikt, hørselssvikt, atferdsvansker, sosiale tilpasningsvansker, mobbing, medisinske problemstillinger med behov for tiltak i skolen m.m.

PP-tjenesten jobber for at barnet skal få best mulig oppfølging gjennom sin hverdag i barnehage eller skole. Derfor satser PP-tjenesten ekstra på tidlig innsats og forebygging gjennom å tilby faste treffpunkt via kontaktmøter på instansene. Dette er møter der kunnskap hos partene er ressursen, og skole- og barnehagepersonell kan få snakke om erfaringer og observasjoner knyttet til ulike utfordringer. PP-tjenesten lytter og gir råd. Sakene drøftes anonymt eller ved navn dersom foreldrene har gitt samtykke til dette. Dersom du har bekymringer rundt ditt barns/elevens utvikling, kan du også ta direkte kontakt med PP-tjenesten. Elever over 15 år er velkommen til å ta direkte kontakt.

Saksgang

Sakkyndig vurdering: PP-tjenesten er en sakkyndig instans og skal uttale seg ved søknad om spesialpedagogisk hjelp i barnehage, om spesialundervisning i skole, om fritak fra vurdering med karakter i ett eller flere fag, fremskutt eller utsatt skolestart, og inntak på særskilt grunnlag til videregående skole.
 

Inntakssamtale: PP-tjenesten inviterer som regel til en inntakssamtale når en sak er henvist til oss.  Vi går gjennom henvisningsskjema og innhenter relevante opplysninger.

Utredning: Ved hjelp av samtaler, observasjon og ulike typer testing, forsøker PP-tjenesten å fremstille et mest mulig helhetlig bilde av barnets fungering og behov. Observasjoner foregår i barnehage/skole mens samtaler og testing som oftest skjer i PP-tjenestens lokaler på Rådhuset.
 
Tilbakemeldingsmøte:  PP-tjenesten inviterer som regel til et tilbakemeldingsmøte der resultater etter utredning, anbefalinger og råd fra PP-tjenesten, samt veien videre diskuteres.

Oppfølging: Vår oppfølging kan skje i form av kurs, råd og veiledning til foresatte, skole- og barnehageansatte. PP-tjenesten tilbyr ikke behandling.

Samtykkeskjema

Virksomhetsplan