Vedtekter for kommunens skolefritidsordninger (SFO)

Gjeldende fra 01.01.2016

1. EIERFORHOLD

SFO’ene eies og drives av Modum kommune.

2. DRIFT

Undervisningssjefen har det overordnede driftsansvar for at SFO drives etter gitte lover, sentrale forskrifter og vedtak gjort av kommunestyret eller delegerte organer.

3. FORMÅL

Modum kommunes SFO har formål som gitt i Opplæringslova § 13-7:

«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.»

4. FORVALTNING

Modum kommunes politiske og administrative enheter er delegert beslutningsmyndighet som beskrevet i Modum kommunes delegeringsreglement.

Dersom skolens Samarbeidsutvalg behandler saker som angår SFO har SFO-leder møte- og talerett.

5. OPPTAK

Det er løpende opptak hele året. Det er skolen som vedkommende SFO tilhører som foretar opptaket.

5.1 Søknadsskjema

Det skal søkes elektronisk på fastsatt skjema via Modum kommunes hjemmeside. Det er løpende opptak hele året.

5.2 Opptakskrets

SFO’enes opptakskrets følger skolekretsene for barneskolene.

5.3 Opptakskriterier

Modum kommune legger følgende kriterier til grunn:

1. Elever ved 1. klasse prioriteres ved opptak.

2. Barn som etter sakkyndig vurdering bør få plass

3. Minoritetsspråklige barn

4. Barn i stigende alder (året barnet fyller seks år og oppover)

5.4 Opptaksperiode

Barn som har fått plass beholder denne inntil den sies opp, eller til og med 31. juli det året barnet begynner i 5. klasse.

5.5 Klage på opptak

Klage på opptak i SFO behandles etter kommunens klagebehandlingsregler som er identisk med Forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til skolen som har gjort opptaket innen tre uker etter vedtak.

6. OPPSIGELSE/ENDRING

Oppsigelsestiden er ut påfølgende hele kalendemåned fra oppsigelsestidspunkt.

Foresatte må si opp SFO-plass elektronisk på fastsatt skjema via Modum kommunes hjemmeside.

Ved oppsigelse etter 1. april, må det betales ut skoleåret.

6.1. MANGLENDE BETALING

Manglende betaling er oppsigelsesgrunn. Modum kommune kan med bakgrunn i dette si opp plassen med virkning etter 10 virkedager.

Det blir ikke tildelt ny plass før alt utestående er betalt.

7. ÅPNINGSTID

SFO’s daglige åpningstid er før og etter skoletid fra kl 06.45 til kl 16.30.

SFO er stengt julens (inkludert juleaften) og påskens virkedager.

SFO er stengt 4 uker i løpet av sommerferien.

Det gjennomføres 5 planleggingsdager på SFO i løpet av et år

8. FORELDREBETALING

Kommunestyret fastsetter foreldrebetaling og gebyrer i årlig budsjett.

Når barnet har sammenhengende sykefravær i mer enn to uker, fritas foresatte for foreldrebetaling utover to uker, dersom legeerklæring framlegges.

8.1 Enkeltdager

For barn med deltidsplass gis det mulighet for kjøp av enkeltdager ved ledig kapasitet. Dette avklares ved den enkelte SFO.

8.2 Gebyr ved for sen henting

Ved for sen henting ilegges gebyr for hver påbegynte halvtime.

9. LEDELSE OG BEMANNING

Ledelsen av den enkelte SFO har ansvaret for forsvarlig bemanning sett i forhold til barnegruppens størrelse og sammensetning med utgangspunkt i normalbemanningen. Denne vedtas av Kommunestyret.

Eventuelle behov for ekstra bemanning overfor barn med spesielle behov søkes imøtekommet i samsvar med sakkyndige vurderinger.

10. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

SFO skal ha lokaler samt lekeareal i eller i tilknytning til skolen. Dette kan kombineres med klasserom og andre ledige rom i skolen. På skolens område skal det være lekeplass med lekeapparater tilpasset alderstrinnene.