Skjemaer

Elektroniske skjemaer

BARNEHAGE, SFO OG SKOLE

Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte
Barnehage - søknad om godkjenning (barnehageloven)
Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
SFO og barnehageportalen - elektronisk skjema
Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (grunnskole)
Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller søknad om å bytte
Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad
Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - søknad om bytte av skole
Skoleskyss - søknad
Permisjon fra undervisning - søknad
Norskopplæring, fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknad
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - påmelding
Pedagognormen - søknad om midlertidig dispensasjon


KULTUR 
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kulturskole - søknad om inntak
Påmelding til Sommergøy
Refusjon av strømutgifter på idrettsanlegg - søknad
Refusjon av utgifter til musikkorganisasjoner - søknad
Refusjon av utgifter til møtelokaler og treningsanlegg - søknad
Registrering av søkere
Tilskudd til drift av forening - søknad
Tilskudd til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskudd til vedlikehold av grendehus - søknad


SALG OG SKJENKING
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Serveringsbevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

DIVERSE
Klage på enkeltvedtak
Klager og innspill på kommunal tjeneste
Ris eller ros til kommunen
Kommunal bolig - søknad