Saksbehandlerenheten

omsorg bredde.jpg


Saksbehandlerenheten har tilholdssted i tredje etasje på Frydenberg.

Kontakt oss:

Saksbehandlerenheten
Frydenberg 22
3370 Vikersund

Vi har telefontid 9 - 11.30 og 12.30 - 14.00 
​Tlf. 902 87 140
Du kan sende oss en e-post på denne adressen: 
saksbehandlerenheten@modum.kommune.no

​Virksomhetsleder :
​Cicilie Ingrirud tlf: 480 70 946

 

Informasjon om tjenesten

Kommunen tildeler tjenester ut fra en helhetlig tenkning

Forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos bruker vektlegges. Vi ønsker å bidra til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig. Ressurskartlegging, brukermedvirkning og hverdagsmestring er fokusområder.

Hva kan du forvente av oss

 • at vi møter deg med høflighet og respekt
 • at vi forsøker å finne gode løsninger i samarbeid med deg
 • at vi legger vekt på dine ønsker og synspunkter
 • at vi overholder taushetsplikt
 • at saken din er behandlet innen 8 uker

Hvem kan få hjelp

 • Dersom du ikke kan dra nødvendig omsorg for deg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare deg i det daglige, har du rett til hjelp
 • Vi kartlegger dine ressurser for å avklare hva du kan klare selv. Behov for hjelp avgjøres ut fra en helhetsvurdering av din helsetilstand og livssituasjon for øvrig
 • Bistand du mottar fra pårørende eller andre vil inngå i avklaringen av ditt behov for hjelp

Hvilken hjelp kan du tilbys

 • Vi kan tilby mange former for hjelp, blant annet praktisk og personlig bistand i hjemmet, opplæring i ulike praktiske og personlige gjøremål, helsetjenester i hjemmet, hverdagsmestring, matombringing, omsorgslønn, fritidskontakt, omsorgsbolig med og uten bemanning, avlastning og institusjonsplasser m.v. Hvilket tilbud som er det riktige avgjøres i samråd med deg
 • Vi prøver som hovedregel ut mindre inngripende tjenester først, og bygger på ressursene hos deg

Hvordan får du hjelp fra oss

 • Du søker om tjenester fra oss ved å benytte søknadsskjema (se lenke lenger ned på nettsiden)
 • Har du behov for veiledning om tjenestetilbudet eller hjelp til å fylle ut søknaden, kontakt Saksbehandlerenheten på tlf. 90 28 71 40 eller Servicetorget på tlf. 32 78 93 00

Hva forventer vi av deg?

 • at du deltar i planlegging av din helse- og omsorgstjeneste
 • at du selv, sammen med pårørende, utfører de funksjoner du selv kan klare
 • at du tar hensyn til våre ansattes behov for et godt arbeidsmiljø, herunder at du lufter godt før vi kommer dersom du røyker og at du ikke røyker mens vi er hos deg

Søknadsskjemaer

Vedtaksbaserte tjenester:
Saksbehandlerenheten har ansvar for tildeling av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg, samt søknader om TT-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede) og Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Under finner du de ulike søknadsskjemaene:

Skjema for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester
(For ledsagerbevis, benytt samme skjema som over)

Gå til denne siden (bfk.no) for å finne skjemaene for TT-kort
Her benyttes felles søknadsskjema utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Det er ett skjema som søker skal fylle ut, og ett som din fastlege skal fylle ut.

Søknadsskjema for parkeringstillatelse med retningslinjer og skjema for legeattest finner du her
Offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede er skiltet med hvit P på blå bunn sammen med rullestolsymbol som underskilt

Søknader sendes til Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse til Servicetorget.

Illustrasjon søknadsskjema

Betalingssatser pleie/omsorg

Betalingssatser for ulike tjenester og tilbud

Følgende betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.2017.
Betalingssatsene blir vedtatt av kommunestyret i desember hvert år, og kan dermed være forandret i 2018.
Maksimalsatser som Helse- og omsorgsdepartementet vedtar for egenandel for kommunale pleie- og omsorgssatser vil bli hensyntatt i betalingssatsene.

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Pris pr. mnd.

Inntekt under 2G (0-185 152)

200,00

Inntekt 2G-3G (185 153-277 728)

750,00

Inntekt 3G-4G (277 729-370 304)

1 500,00

Inntekt over 4G (370 305)

2 800,00

Husstandens samlede inntekt legges til grunn. Timepris 401,- pr. time

 

Trygghetsalarm

Pris pr. mnd.

Inntekt under 2G (0-185 152)

210,00

Inntekt 2G-4G (185 153-370 304)

300,00

Inntekt over 4G (370 305)

410,00

Abonnement mobiltelefon

65,00

I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm vil betalingssatsen ovenfor gjelde pr. person. (Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn)

 

Dagsentertilbud

Pris

Dagsenter pr. dag

89,-

Mat pr. dag

73,-

Middag i kafeteria

90,-

Døgnopphold

 

Korttids- og rehabiliteringsopphold

155,00

 

Mat

Pris

Ombringelse varmmat

95,00

Pris for helpensjon i bolig med heldøgns bistand pr. mnd.

4 100,00

 

Transporttjenesten - TT-kort

taxi.jpgTransporttjenesten - TT-kort

Her benyttes felles søknadsskjema utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Det er ett skjema som søker skal fylle ut, og ett som din fastlege skal fylle ut.

Gå til denne siden (bfk.no) for å finne skjemaene for TT-kort

De må skrives ut, fylles ut manuelt og sendes til:
Modum kommune, Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Skjema kan også fås ved henvendelse til servicetorget og leveres inn der.