Idrett/Idrettsanlegg

Spillemidler

Søknadsskjema og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er lagt ut på www.anleggsregisteret.no.

Alle som skal søke om spillemidler må ha organisasjonsnummer.

Nye anlegg og anlegg som skal rehabiliteres må være innarbeidet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.

Hvis det skal søkes om tilskudd til et nytt anlegg må anlegget først registreres. Ta kontakt med leder for ungdom, idrett og allmenkultur Bente Lyngholm Røste, tlf 32 78 94 27.

Ved fornyet søknad kan referansenummeret fra fjorårets søknad legges inn.

 • Gå igjennom tidligere innsendte vedlegg, erstatt og suppler hvis det er endringer.
 • Oppdater kostnadsoverslag og finansieringsplan hvis nødvendig.
 • Gjør rede for eventuelle avvik fra godkjente planer i eget vedlegg. Ved endringer i fysisk utforming av anlegget må det søkes om ny forhåndsgodkjenning.
 • Hvis det tidligere er f.eks er sendt inn 3 søknader om tilskudd til et anlegg og 2 tilleggselementer til anlegget, skal disse nå slås sammen til en søknad.

Ta kontakt med leder for ungdom, idrett og allmenkultur Bente Lyngholm Røste, tlf 32 78 94 27 hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å fylle ut søknadsskjema.

Søknadsfrist: 20. oktober.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 - rullering av handlingsprogram

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av kommunestyret i mars 2017. Planens handlingsprogram skal rulleres hvert år.

Ved rulleringen av handllingsprogrammet kan det tas inn nye planer for nærmiljøanlegg og gjøres endringer i planer for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ligger inne i det prioriterte eller uprioriterte handlingsprogrammet. Dette kan for eksempel være økte eller reduserte kostnader, utsettelse eller skrinlegging av planer eller endring i foreningens prioritering av planer.

Dersom det er endringer i planer som ligger inne i det prioriterte eller uprioriterte handlingsprogrammet eller nye planer for nærmiljøanlegg skal melding om dette sendes til post@modum.kommune.no innen 10. september.

Har du spørsmål om rulleringen av handlingsprogrammet, ta kontakt med leder for ungdom, idrett og allmenkultur Bente Lyngholm Røste, tlf 32 78 94 27.

 

Idrettsanlegg

Mangfoldet av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og områder for rekreasjon i Modum er stor.

Kort opplisting av noen anlegg:

 • Furumo Idrettspark - friidrettsbane/kunstisbane/svømmehall
 • Vikersund Hoppsenter - 7 hoppbakker - verdens største hoppbakke
 • 7 fotballbaner - 2 kunstgressbaner
 • 3 idrettshaller
 • Bordtennis hall
 • Skiskytter arena
 • Lysløyper og turløyper
 • Lysløype for gående
 • Rulleskiløyper
 • Modum skisenter - flomlyst alpinanlegg
 • Trimløyper

I Kulturdepartementets anleggsregister finner du mer informasjon og kart over idrettsanleggene.

 

Treningstid i idrettshaller og gymsaler

Idrettshaller

 

Gymsaler

 

 

Modum Idrettsråd

Modum Idrettsråd (MIR) består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.
Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.
Det er idrettsråd i nesten alle kommuner (ca. 370 av 430). Der det ikke er idrettsråd har enten idrettskretsen eller et stort idrettslag - gjerne fleridrettslag – ansvaret for kontakt og samarbeid med kommunene. Idrettskretsene har service- og støtteoppgaver overfor idrettsrådene og skal sørge for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner. Idrettskretsene godkjenner også idrettsrådenes lovnorm.

Arbeidsområder:
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

Mer info finner du her: