Idrettsanlegg

Anleggssituasjonen i Modum er god. De fleste idretter har tilgang på gode treningsanlegg og anlegg hvor det er mulig å arrangere konkurranser. Alle idrettsanlegg i Modum, med unntak av skoleanlegg, Furumo svømmehall og Modumhallen, eies og drives av lag og foreninger.

Nettstedet Gode idrettsanlegg anbefales for god veiledning og inspirasjon til bygging av anlegg, og for å hente erfaringer fra liknende prosjekter.

Oversikt over Idretts- og nærmiljøanlegg PDF document ODT document i Modum. 

Alle idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Norge er registrert i kulturdepartementets anleggsregister. Her kan du søke opp anlegg i Modum.


Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020

Planens handlingsprogram ble rullert av hovedutvalget for kultur i sak 4/19.

Modum idrettsråd

Modum Idrettsråd (MIR) består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.
Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.
Det er idrettsråd i nesten alle kommuner. Der det ikke er idrettsråd har enten idrettskretsen eller et stort idrettslag - gjerne fleridrettslag – ansvaret for kontakt og samarbeid med kommunene. Idrettskretsene har service- og støtteoppgaver overfor idrettsrådene og skal sørge for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner. Idrettskretsene godkjenner også idrettsrådenes lovnorm.

Arbeidsområder:
Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM).

STYRET I MODUM IDRETTSRÅD 2019/2020 BESTÅR AV:

 

Navn

Mobil

e-post

Leder

Hanne Tuft

905 77 840

hanne.tuft@krodsherad.kommune.no

Styremedlem

Einar Sandberg

414 11 818

einar.sandberg@yahoo.no

Styremedlem

Svein Grønhovd

957 45 780

sveingronhovd@live.no

Styremedlem

Edvard Kristiansen

917 87 795

edvard@ekkas.no

Styremedlem

Hans Anton Bjørndalen

 

hans.anton.bjorndalen@bfk.no

Vararepresentant

Hilde K. Glesne

 

hilde.kg@hotmail.com

Vararepresentant

Narve Lybeck

 

narve_lybeck@yahoo.no

Vararepresentant

Jahn R. Nitter

 

jahn@modulvegger.no

Valgkomite

Live Båsen

 

live.basen@modum.kommune.no