Hverdagsrehabilitering er rehabilitering i eget hjem. Hverdagsrehabiliteringsteamet har base i hjemmetjenesten og består av en fysioterapeut, en ergoterapeut, og sykepleiere/helsefagarbeidere.

Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode, ca 4 - 6 uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Hverdagsrehabiliteringsteamet

Fysioterapi

Fysioterapeuten i hverdagsrehabiliteringsteamet har faglig bakgrunn med fokus på:

  • Kropp og bevegelse for å fremme god helse
  • Forebygging, behandling av skader og sykdommer som medfører smerter og/eller funksjonsnedsettelse

Fysioterapeuten vil jobbe med behandling basert på undersøkelse og vurdering av hva din utfordring er og hva du selv ønsker hjelp til. Fysioterapeuten bidrar med veiledning, helsefremming, behandling og rehabilitering.

Målet er at du kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen din og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Ergoterapi
Ergoterapeuten i hverdagsrehabiliteringsteamet har faglig bakgrunn med fokus på:

  • Samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser
  • Utrede og vurdere personers aktivitetsutførelse, tilrettelegge aktiviteter og bidra til inkluderende omgivelser

Ergoterapeuten vil jobbe med fokus på din opplevelse av egen utførelse, tilfredshet og meningsfullhet i egenvalgte aktiviteter. Ergoterapeuten bidrar med veiledning, helsefremming, behandling og rehabilitering.

Målet er at du kan delta og utføre meningsfulle og nødvendige aktiviteter i egen hverdag både i fritid, lek, læring, arbeid og omsorg.

Sykepleie
Sykepleieren i hverdagsrehabiliteringsteamet har faglig bakgrunn med fokus på:

  • Kunnskap om hvordan mennesker kan ivareta egen helse, og mestre sykdom og lidelse

Sykepleieren bidrar med forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering i samarbeid med andre yrkesgrupper.

Målet er å hjelpe mennesker med å ivareta sine grunnleggende behov.

Helsefagarbeider (tidligere hjelpepleier)
Helsefagarbeideren bidrar med forebygging, pleie, omsorg og rehabilitering i samarbeid med andre yrkesgrupper.

Målet er å hjelpe til med oppgaver som har sammenheng med brukerens daglige gjøremål.

Hvem passer det for?

  • Du har et ønske om å mestre hverdagen igjen. Du er motivert eller kan bli motivert av egen innsats.
  • Du kan nyttiggjøre deg av oppfølging innen rehabilitering på 4 - 6 uker.
  • Du bor hjemme og har fått et nylig funksjonstap/nedsatt trygghet/minsket mestringsfølelse, og du opplever utfordringer i hverdagen på bakgrunn av dette.

Eksempler:

  • Du begynner å få utfordringer med å reise deg opp fra stol, lage mat, eller gå ute/inne og/eller i trapp..
  • Du har opplevd fall, eller er redd for å falle.

Kostnad og søknad

Tjenesten er gratis. Søknadsskjema sendes til saksbehandlerenheten