Fra 1. august 2024 innføres det ny opplæringslov, og som en følge av dette må kommunen vedta forskrifter på flere områder. 

Det skal vedtas forskrifter om

Forslagene til forskrifter er førstegangsbehandlet og vedtatt av hovedutvalg for familie og oppvekst i møte 21. februar 2024, og det ble samtidig vedtatt at forskriftene skulle legges ut til offentlig høring i 8 uker. 
Forskriftene sendes deretter kommunestyre for 2. gangs behandling i kommunestyrets møte i juni. 

Selv om kommunen har vedtak om regler og rutiner for de fleste av disse områdene fra tidligere, kreves det nå at reglene og rutinene fastsettes i kommunale forskrifter. For de fleste forskriftene er det gjort ingen eller bare mindre endringer. 

Status for endringer i innholdet er: 
Skoleruta – ingen endringer i forhold til tidligere vedtak.
Hovedmål for den enkelte skole – ny bestemmelse.
Skoleregler – nytt punkt om forbud mot mobiltelefoner under pkt. 5 og nye bestemmelser om skoledemokrati, pkt. 4.
Permisjon fra skolen – som tidligere rutine, men med mulighet for at skoleeier i noen tilfeller kan innvilge permisjon ut over 10 dager.
SFO i Modum kommune – forskriftene er likelydende som de eksisterende vedtektene for SFO.

Forslag til endringer, innspill og kommentarer sendes til Modum kommune ved Dokumentsenteret, e-post post@modum.kommune.no innen 1. mai 2024. 

Høringsinnspillene kan sendes enkeltvis for den enkelte forskrift,  eller samlet for alle forskriftene som en ønsker å uttale seg om.