Bakgrunn
I følge opplæringsloven § 9 A-10 skal alle kommuner ha et ordensreglement som skal gi regler om rettene og pliktene til elevene, samt inneholde regler om orden og oppførsel. Det foreslås at det nye ordensreglementet skal gjelde fra 01.08.2022 i forbindelse med oppstart av nytt skoleår.

Her kan du lese høringsforslaget for "Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Modum kommune"

Om høringen
Det skal lages nytt ordensreglement for grunnskolene i Modum kommune. Reglementet er å regne som forskrift og skal følge forvaltningslovens regler for fastsettelse. Det innebærer at forslaget skal ut på høring før det vedtas av lokalt politisk styringsorgan.

I forbindelse med høringen er det spesielt ønskelig å få innspill på følgende:

  • Er det noe i forskriften som er formulert sånn at den ikke gir god nok informasjon/eller er vanskelig å forstå?
  • Mangler det noe som bør tas med i ordensreglementet?

Høringsbrevet og forslaget til nytt ordensreglement sendes også til grunnskoler, FAU, elevråd og fagforeninger. 
Høringsinnspill må være skriftlige og sendes via e-post til post@modum.kommune.no.
Høringsfrist: 1. mai 2022

Har du spørsmål? Kontakt undervisningssjef Per Kvaale Caspersen, e-post: per.kvaale.caspersen@modum.kommune.no