Hjemmetjeneste

Hjemmetjeneste Nord: Mårveien 2, 3370 Vikersund
Hovednummer hele døgnet: 32 78 93 40

Hjemmetjeneste Sør: Telesletta 7, 3340 Åmot
Hovednummer hele døgnet: 32 77 83 70

Skjema - søke pleie- rehabliterings- og omsorgstjenester

Benytt dette skjema for å søke pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester

Skjemaet sendes til:
Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Geografiske tjenesteområder:

 

 Hjemmetjeneste Nord: Mårveien 2, 3370 Vikersund

 Hovednummer hele døgnet 32 78 93 40  

 Leder for hjemmetjenesten i sone nord er for tiden Lena Liljedal Torgersen

 Omfatter områdene Kløftefoss, Snarum, Sysle, Drolsum, Øst-Modum, Brunes, Vikersund, Heggen og Geithus nord/vest for jernbanenlinja.

 Hjemmetjenesten nord kan kontaktes på e-post her

 Hjemmetjeneste Sør: Telesletta 7, 3340 Åmot

 Hovednummer hele døgnet: 32 77 83 70

 Leder for hjemmetjenesten i sone sør er for tiden Aase Kristin Andreassen.

 Omfatter områdene Geithus syd/øst for jernbanelinja, Sønsteby, Katfoss, Stalsberg, Gustadhøgda, Åmot, Bingen, Simostranda og Vestre Spone.

 Hjemmetjenesten sør kan kontaktes på e-post her


Betalingssatser finner du her

 

Informasjon om Tannhelsetjenesten i Buskerud finer du her!

Tjenestetilbudet

Hjemmesykepleie
Tiltak vurderes individuelt og kontinuerlig i forhold til behov. Ved behov for hjelp til medisinhåndtering har kommunen avtale om levering av multidoser. Tjenesten er døgnbemannet.

Praktisk bistand (hjemmehjelp)
Denne type hjelp i hjemmet gis som regel hver 14.dag, men blir individuelt vurdert. Du må selv holde utstyr som mopp, vaskemidler, støvsuger og kluter.
 
Praktisk bistand og opplæring
Denne tjenesten gis for deg som har behov for opplæring for å bli selvstendig i f. eks husarbeid eller handling.
 
Trygghetsalarm
Du kan få installert trygghetsalarm som er direkte knyttet opp mot hjemmetjenesten. Den benyttes kun ved behov for akutt hjelp. I forbindelse med trygghetsalarmen henges det opp en nøkkelboks. Du må skaffe en ekstra nøkkel til boligen din.
 
Matombringing
Innvilges for deg som for en kortere eller lengre periode ikke klarer å ivareta matlaging eller av andre årsaker har behov for ekstra ernæring.
 
Støttekontakt
Ved behov for bistand til sosial aktivitet kan det søkes om støttekontakt.
 
Psykisk helsetjeneste
Innvilges ved behov for støttesamtaler og praktisk hjelp.
 
Kjøp av krykker
I kontortiden kan du kjøpe krykker ved hjelpemiddellageret, ring 32 78 11 60 (ring lenge, så øker sjansen for svar). Krykkene koster 150 kr. pr stk. Utenom kontortiden kan krykker kjøpes på Lindrende enhet (første etasje) på Modumheimen.
 
Transporttjeneste
Denne tjenesten kan søkes hvis du er funksjonshemmet og selv ikke kan komme deg til sosiale aktiviteter.
 
Hjelpemidler
Enkle hjelpmidler kan fås av hjemmetjenesten. For eksempel: rullator, dusjkrakk osv.
For andre enkle hjelpemidler, ta kontakt med hjelpemiddelteknikerne i kommunen. Se nettside med kontaktinformasjon
her
 
Dagsenter
Hjemmetjenesten kan hjelpe deg med å opprette kontakt med dagsentrene i Modum.
 
Kollektivtilbud
Modum kan i samarbeid med Buskerud kollektivtrafikk tilby handlerute og bestillingsruter i område nord og sør. Gunstige priser. Ta kontakt for informasjon.