Koronavirus

Det vil være en del forandringer i drift av Helsestasjonen i Vikersund, grunnet Koronavirus.

Vi passer på at det ikke er for mange på venterommet samtidig.
Avtaler utsettes i 10 dager etter hjemkomst fra reise i utlandet - uansett land
For å opprettholde anbefalingen om å holde avstand til andre, ønsker vi at kun en av foreldrene følger til helsestasjonen. Søsken kan ikke være med og dere som kommer må være friske.
Det er ingen leker på venterommet ennå. Helsestasjonen følger folkehelseinstituttets anbefalinger om renhold.

Åpen helsestasjon vil fortsatt være stengt. Vi tilbyr istedenfor veiledningstelefon onsdager kl 13-15; tlf  32 78 95 80 

Gravide følges opp som vanlig, så sant de er friske.

Om tjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud, og en del av den kommunale helsetjenesten.  

Helsestasjonen for sped- og småbarn tilbyr blant annet:

  • Temadager for gravide og foreldreforberedende kurs i samarbeid med jordmor
  • Hjemmebesøk til alle nyfødte
  • Ammeveiledning
  • Barselgruppe
  • Samtaler ved nedstemthet etter fødsel
  • Oppfølging av barnets vekst og utvikling
  • Råd og veiledning etter behov innenfor temaer som f.eks ernæring, tannhelse, ulykkesforebygging, søvn m.m.
  • Legeundersøkelse av barnet ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år
  • Fysioterapiundersøkelse av barnet ved 4 mnd, og oppfølging ved behov
  • Kartlegging av språkutvikling, syn og hørsel

Vi har tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier; vi samarbeider med PPT, barnehager og skoler, jordmor, tannhelsetjenesten, barneverntjenesten, familieteamet, psykolog, fysioterapitjenesten, frisklivssentralen, fastleger og sykehus.

Helsestasjonen har ukentlig Åpen helsestasjon ved helsestasjonen i Åmot. Drop-in, ingen timebestilling. 
Helsesykepleier, jordmor og fysioterapeut tilgjengelig på åpen helsestasjon.