Helse og omsorg

Barneverntjenesten

BVT MIdt- Buskerud.jpg

 

Telefon mottak: 32 78 93 50

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusveien 1, 3370 Vikersund

Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund

E-post: barnevern@modum.kommune.no

 

Virksomhetsleder/barnevernleder:

Siv Rørvik

Telefon: 32 78 93 50

E-post: siv.rorvik@modum.kommune.no

 

Interkommunal barnevernvakt for Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal.

Telefon: 911 14 600

Fredag og lørdag: Kl. 17.00 - 01.00

Søndag til torsdag: Kl. 17.00 - 24.00

 

Interkommunal barnevernvakt er en akuttbredskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestenes ordinære kontortid.

Midt-Buskerud barneverntjeneste (BVT MB) er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens § 28 a med Modum som vertskommune, og Sigdal og Krødsherad som deltaker kommuner. Den interkommunale barnevernstjenesten for Modum og Krødsherad ble etablert i 2005, hvor Sigdal ble innlemmet i 2013.

 

Visjon: Trygg barndom - ansvarlige voksne

Verdier: Tydelighet, respekt, åpenhet og deltakelse (TRÅD)​

​Tjenesten består av 19,5 årsverk og betjener ca. 19 500 innbyggere. I 2016 var barnevernet involvert i ca. 430 saker.

​Tjenesten er delt i tre team; Melding- og undersøkelsesteam, hjelpe - og omsorgstiltak og familieteam.

Ta kontakt med leder Siv Rørvik for informasjon om ansatte som jobber i Midt-Buskerud barneverntjeneste.

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. Se oversikt over alle kommunale barneverntjenster og barnevernvakter i Norge

 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg,  bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

 

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme.Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Midt-Buskerud barnevern har utarbeidet et  meldingsskjema (DOC) (PDF) (ODT) som du kan laste ned.

Fyll ut og send melding til barneverntjenesten i den kommunen barnet eller ungdommen bor. Oversikt over kommunale barneverntjenester

Hvis du ønsker å snakke med noen først

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barneverntjenesten i den respektive kommunen og diskutere saken anonymt.

Midt-Buskerud barnevern har tlf.nr 32 78 93 50 (dagtid).

Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

 

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.

Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.

Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

Slik følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din.

Barnevernet gjennomgår meldingen din og vurderer om den skal følges opp

Når du har sendt inn bekymringsmelding skal barnevernet gjennomgå meldingen og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra meldingen ble mottatt.
 

Du får en bekreftelse på at meldingen er mottatt

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

 

Barnevernet kan ha behov for mer informasjon

Dersom barnevernet starter en undersøkelse, kan det hende de tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med barnets foreldre eller barnet selv for å få mer informasjon.

 

Hjelp til familien

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

 

Barnevernet kan hjelpe på flere måter.

Dersom du har meldt fra tidligere, men fortsatt er bekymret

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.

 

Du har plikt til å melde fra

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at:

 

Et barn blir mishandlet i hjemmet

Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt

Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om vedkommende på egenhånd forsøker å avhjelpe.

Opplysningsplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover.

 

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

 

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Taushetsplikt

Dersom det, etter at barneverntjenesten har undersøkt saken, viser seg at barnets situasjon er mindre alvorlig enn antatt, har den som ga opplysninger til barneverntjenesten likevel ikke brutt sin taushetsplikt, så lenge vedkommende hadde grunn til å tro at barnet befant seg i en situasjon som utløser opplysningsplikt

 

Slik følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din

Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og senest innen en uke. I løpet av denne uken kan melder bli kontaktet for utfyllende opplysninger.

Etter gjennomgang av meldingen vil det bli bestemt om saken skal undersøkes videre eller om den skal henlegges. Barnevernet kan hjelpe på flere måter.

Les mer om gangen i en barnevernssak

 

Hva får du vite om saken?

Dersom meldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet en undersøkelse.

Hvis det opprettes undersøkelse skal den offentlige instansen få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er avsluttet med opplysninger om saken er henlagt, eller om barnevernet følger opp saken videre.

 

Hvem er offentlig ansatt?

Ansatte i skole (Samarbeid mellom skole og barnevern i bekymringssituasjoner)

Ansatte i barnehage

Ansatte ved sosialkontor

Familievernkontor

Politiet

PP-tjeneste

Meklere i barnelovs- og ekteskapssaker

Leger og ansatte ved legekontorer

Psykologer

Helsesøstre

Jordmødre

Tannleger

Fysioterapeuter

Medarbeidere ved private krisesentre, som får driftskostnadene dekket av det offentlige

Listen er ikke uttømmende.

 

Hjelpetiltak i hjemmet

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Hjelpetiltak skal rettes mot den bekymringen som er meldt om barnet og barnets omsorgssituasjon.

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene. Ofte vil det være nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte. Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder, alt ettersom hvilket tiltak som er hensiktsmessig for den enkelte familie. I visse situasjoner kan hjelpetiltak strekke seg over mange år. Slike tiltak kan eksempelvis være støttekontakt, barnehageplass, avlastningshjem etc.

Les mer her

 

Har du og din familie behov for hjelp?

Om du trenger hjelp av barneverntjenesten kan du ringe barnevernet i kommunen du bor i og be om en avtale.  Når du møter opp til en samtale vil du sammen med barnevernet kartlegge hvilke behov for hjelp og støtte din familie trenger.

Det er også mulig å søke hjelp ved familievernkontorene. Der kan familier få rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.

 

Har du plass til en til i familien din?

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier "god natt" og som gjør at du sover godt. Hver natt.

Les mer om fosterhjem i buskerud.

 

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

 

Fosterhjemstjenesten i Buskerud

Telefon: 466 17 800

Epost: fosterhjemstjenesten.buskerud@bufetat.no

 

Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg. Det er til enhver tid over 50 barn i Buskerud som trenger fosterhjem.

Vis mer om Fosterhjemstjenesten i Buskerud

Buskerudregionens kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

BRiS er et lavterskeltilbud for alle som er berørt av incest, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Drammen kommune er vertskommune for BRiS, og er et tilbud for alle kommuner i Buskerud fylke samt Sande og Svelvik i Vestfold fylke og Jevnaker i Oppland fylke.

Tilbudet hos BRiS omfatter blant annet individuelle samtaler, grupper, temakvelder og ulike aktiviteter til både utsatte, pårørende og deres nettverk. BRiS er også et kompetansesenter som gir informasjon, veiledning og avholder årlige temadager med høyt faglig nivå for samarbeidspartnere i hele regionen.

Informasjon om BRiS finnes på www.brisenter.org

Dersom det er spørsmål knyttet til dette kan BRiS også kontaktes på telefon 32 04 58 00

 

Alarmtelefonen 116 111 er alltid åpen

Nødtelefonen 116 111 er gratis

 

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge

​Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111

 

​For informasjon, se www.116111.no

 

Betalingssatser for pleie- omsorgstjenester

Følgende betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.19.

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Pris pr. mnd.

Inntekt under 2G (0-193 766)

210,00

Inntekt 2G-3G (193 767-290 650)

1000,00

Inntekt 3G-4G (290 651 - 387 533)

1 900,00

Inntekt over 4G (387 534)

3200,00

Husstandens samlede inntekt legges til grunn.
Timepris 401,- pr. time

Trygghetsalarm inkl. nøkkelboks

365,00 pr. mnd.

 I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm vil betalingssatsen ovenfor gjelde pr. person.

 

Dagsenter pr. dag inkl. mat

200,00

 

Mat

Pris

Ombringelse varmmat

95,00

Pris for helpensjon i bolig med heldøgns bistand pr. mnd.

4 100,00

Middag i kafeteria

90,00

 

Opphold tildelt etter helse- og omsorgstjenesteloven  
Dag/nattopphold     85,00
Døgnopphold kottids- og rehabiliteringsopphold

 165,00

 

Hjelpemidler - utlån:
Transport av hjelpemidler utleveres etter avtale. Ved behov for transport av midlertidig utlån fra kommunalt hjelpemiddellager til hjemmet er egenandel 250,00 kroner

Boliger

I Modum kommune har vi boliger med bemanning samt tilrettelagte boliger.

Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette. 

Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette.

Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

 

I Modum administreres ordningen av NAV Modum

Adresse: Bergkrystallen 1, 3340 Åmot.

Telefon: 55 55 33 33

E-postadresse til saksbehandler: tone.jacobsen@nav.no

 

Modum kommune har tilrettelagte boliger til utleie i Åmot og Vikersund. Breskeberga og Solstad omsorgsboliger og Furulund trygdeboliger. I tillegg finnes tilrettelagte selveierboliger på Solstad, Sommerfryd og Telesletta. For å søke disse boligene benyttes kommunens skjema for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester.

Se mer om sakbehandlingsrutiner her

 

Dag- og aktivitetssenter

Vikersund dagsenter

Se informasjonsbrosjyre her

 

Modumheimen dagsenter

Se informasjonsbrosjyre her

NB! NYTT TELEFONNUMMER TIL DAGSENTERET: 32 77 89 54

 

Modumheimen dagsenter for demente

Frydenberg kafe

Dette er en uformell arena hvor kommunens innbyggere kan møtes. 

Les mer om Frydenberg Kafé

 

Modum Arbeidssenter

 

Skolegata dagsenter

 

Modum Asvo

Demensomsorg

Hukommelessteam

 

Demensteamet i Modum har nå byttet navn til Hukommelesteam

Er du pårørende til en med demens eller er bekymret for om du selv er i ferd med å få demens

Telefon: 907 08 991 

Mandag: 08.00-15.00

Onsdag: 08.00-15.00

 

Her møter du Sissel Solø eller Anne Stærkebye Pettersen.

De bistår fastlegen i utredning, og følger opp før og etter diagnose.

 

For spørsmål angående demens, kan du også ringe Nasjonalforeningens Demenslinje - 815 33 032
Demenslinjen er betjent av helsepersonell følgende dager

Mandag: 09.00-15.00

Tirsdag: 09.00-15.00

Onsdag: 09.00-15.00

Torsdag: 09.00-18.00

Fredag: 09.00-15.00

I tillegg til Hukommelsesteamet, har kommunen følgende tilbud og tjenester til personer med demens:

Dagaktivitetstilbud for personer med demens. Dette er åpent mandag, onsdag og fredag.  For mer info ring 32 77 89 44 eller 416 07 534

Her kan du lese mer om demens.

 

Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til at alle mennesker, uansett helsetilstand, kapasitet eller funksjon, får delta i samfunnet. Målet er at du skal bli så selvhjulpen som mulig og kunne leve et aktivt liv og å kunne delta i samfunnet. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid. Ergoterapeutens oppgave er å fremme helse, aktivitet og deltagelse hos befolkningen generelt. Ergoterapeuten bidrar i det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet med formidling av tekniske hjelpemidler og tilrettelegging av utstyr og omgivelser, slik som bil, bolig og arbeidsplass.

I Modum Kommune finner du ergoterapeuter med forskjellige arbeidsoppgaver:
Ergoterapeut Kirsti Nøklegård jobber med hjemmeboende mennesker, og hjelper til med hjelpemidler og boligtilpasninger. Hun kan nås på telefon 908 64 720

Ergoterapeut Sigurd Hokstad jobber i Mestringsteamet. Det er et tverrfaglig team som ønsker å bidra til at du klarer å gjøre de hverdagslige aktivitetene som er viktige for deg. Målet er at du skal bli så selvhjulpen som mulig og kunne leve et aktivt liv i eget hjem og å kunne delta i samfunnet.
For å få hjelp av mestringsteamet må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten.

Ergoterapeut Hilde Molenaar jobber med voksne og eldre på Frydenberg. Ergoterapeuten kan nås på telefon: 32 78 66 00 / 07
For å søke om et rehabiliteringsopphold på Frydenberg må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten.

 

Det finnes to ulike måter å få låne hjelpemidler.

1) Dersom du har et midlertidig behov for et hjelpemiddel, for eksempel etter en skade eller operasjon, kan du ta direkte kontakt med hjelpemiddelteknikerne eller hjemmetjenesten i Nord eller Sør. Da kan du låne hjelpemiddel fra vårt kommunale lager. Disse hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, evt. lengre. Hjelpemiddelet skal rengjøres før tilbakelevering. De vanligste hjelpemidlene er tilgjengelige; rullator, rullestol, toalett forhøyer, dusjstol, dostol etc. Vi har også mulighet for å låne ut sykesenger i kortere perioder.

Ved akutt behov utenom kontortid er det mulig å kontakte Hjemmetjenesten der du bor.

2) Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral (Drammen). Hvis søknaden blir godkjent, får du hjelpemiddelet på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.

For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med en av kommunens ergoterapeuter.

Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten i Nord eller Sør til å søke hjelpemidler.

Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, leveres det fra NAV Hjelpemiddelsentral til det kommunale hjelpemiddellageret. Når hjelpemiddelet kommer til kommunenes lager, kan det hentes der. Vi er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv.

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller måneder. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne derfra mens man venter på hjelpemidler søkt fra NAV dersom det haster.

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, anskaffe evt. batterier og utføre enkle reparasjoner.

 

Vedlikehold av utlånte sykler: Utlån og vedlikehold av sykler.pdf

Til deg som har elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen.pdf

For informasjon om hjelpemidler, klikk her.

For informasjon om kommunens syn- og hørselskontakt, klikk her.

For informasjon om fysioterapi, klikk her.

Funksjonshemmede

Tun funksjonshemmede har administrasjon på Tomtebo, og tilbyr tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser i alle aldre. Tunet har boliger med heldøgns bistand, avlastningshjem og bolig for barn og unge, treningsleiligheter, aktivitetssenter og arbeidssenter. Vi tilbyr tjenester som praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, støttekontakt/fritidskontakt og omsorgslønn.

 

Besøksadresse:

Tomtebo 2

 3370 Vikersund

Postadresse:

Postboks 38, 3371 Vikersund

 

Ansatte/kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder: Liv Hilde Ruud

Telefon: 32778366 / 99409894

E-post: livhilde.ruud@modum.kommune.no

Fagkonsulent:

Beate Larsen

Telefon: 32778361 / 90623278

E-post: beate.larsen@modum.kommune.no

Fagkonsulent:

Hilde Glesne

Telefon: 32778362 / 97035097

E-post: hilde.glesne@modum.kommune.no​

 

Tiltak:

Avlastning privat

Avlastningshjem for barn

Ledsagerbevis

Vikersund arbeidssenter

Omsorgslønn

Støttekontakt

 

Integrerte arbeidsplasser - lokale bedrifter

 

Modum Asvo

Olaroa, 3360 Geithus

Modum Industrier           

3360 Geithus

 

Ambulerende tjenester er et tilbud for de over 18 år som bor i egen bolig, eller som skal flytte i egen bolig. Intensjonen med tjenesten er å yte hjelp til de som har behov for praktisk bistand og opplæring for å kunne bo for seg selv.

 

Tjenesten har tilbud på hverdager mellom klokken 07.30 – 21.30 og har fokus på individuelle avtaler utifra den enkeltes behov. Med dette vil vi skape trygghet, forutsigbarhet, samt mestring og selvstendighet. Ambulerende tjenester kan blant annet gi praktisk bistand, veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, medisinering, oppfølging ved lege/tannlege besøk osv.

Tjenesten samarbeider med hjemmesykepleien og bofellesskap for de som trenger enkel bistand i helgene.

Du kan kontakte koordinator for Ambulerende tjenester eller kommunens fagkonsulenter i Tun funksjonshemmede for å få hjelp til å søke ambulerende tjenester. Du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Telefon Ambulerende: 905 18 096

Søknadsskjema finner du her

Søknad sendes til:

Saksbehandlerenheten

Frydenberg 22

3370 Vikersund    

 

Målgruppen:

Personer som har behov for praktisk bistand og opplæring fra Tun funksjonshemmede for å kunne bo i egen bolig.

 

Kriterier for tjenesten:

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemning.

 

-                     Må ha vedtak på praktisk bistand og opplæring fra Tun funksjonshemmede.

-                     Bør ha en viss evne til å kunne klare seg selvstendig på sikt.

-                     Bør ha evne til læring, samt være motivert for læring.

-                     Må være i stand til å være alene deler av døgnet. Inklusiv natt, helger og helligdager.

Saksbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak, samt en begrunnelse for vedtaket. I vedtaket går det frem om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - nye BPA-kontrakter

Modum kommune, sammen med andre kommuner i Vestregionen og Kongsberg kommune, tilbyr seks leverandører å inngå tjenestekonsesjonskontrakter for BPA.

 

De seks leverandørene er:

< >< >< >< >< >< >http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/helse-_og_omsorgstjenester_i_kommunene/sosialtjenesten.html?id=439317

 

Og to rundskriv til sosialtjenesteloven om BPA finner man her:

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/hod/rus/2005/0013/ddd/word/268717-rundskriv_mas_15_-2005.doc

 

De nye kontraktene medfører at arbeidsleder har full råderett over assistentens arbeidstid, innenfor de rammene som er gitt gjennom enkeltvedtaket, Arbeidsmiljøloven og avtaleverk. Arbeidsleder kan velge hvem som skal være assistent og også fritt velge når på døgnet assistansen ønskes – også i helger og på helligdager – uten at dette får konsekvenser for antall tildelte timer i enkeltvedtaket.

Det har i ulike sammenhenger blitt hevdet at de nye kontraktene om konsesjon ikke er BPA-tjenester. Kommunene presiserer at kontraktene ivaretar kravene til BPA-tjenester, og beklager dersom noen har opplevd usikkerhet rundt dette.

I uke 18 blir det opprettet et menypunkt for spørsmål og svar på nettsiden www.baerum.kommune.no/BPA

 

Her besvares spørsmål som allerede er stilt og nye spørsmål fra brukere/arbeidsledere og assistenter.

Informasjon om BPA-ordingen er sendt per brev til brukere/arbeidsledere, med vedlegg til assistentene.

Klikk her for å lese brevet (DOC) (PDF) (ODT)

 

Klikk her for å lese vedlegget til assistentene (DOC) (PDF) (ODT)

Med parkeringskort for forflytningshemmede kan du parkere på følgende steder:

 

På reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt. Dersom parkeringsplassen eller parkeringshuset er privat drevet må du sjekke om du skal betale avgift.

På offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at du trenger å betale og ut over lengste tillatte parkeringstid. Dette gjelder ikke dersom det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.

På steder der det er innført boligsoneparkering.

I hele landet og store deler av Europa.

Avgiftsfritaket gjelder på alle offentlige regulerte områder.

Offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede er skiltet med hvit P på blå bunn sammen med rullestolsymbol som underskilt.

Søknadsskjema med retningslinjer og skjema for legeattest finner du her

Sammen med utfylt søknadsskjema og legeattest, må det legges med passfoto av søkeren (den parkeringstillatelsen gjelder).

Behandlingstid er ca. 3 - 4 uker

Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse til Servicetorget.

Søknaden sendes: Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Fysioterapi

Illustrasjon fysioterapi

Fysioterapi er kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten har unik kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til opprettholdelse av helse og aktivitet, og hva som fører til smerte og funksjonsnedsettelse.

 

Fysioterapi gis i Modum Kommune i mange ulike former

Man kan få en henvisning fra lege og selv oppsøke en privatpraktiserende fysioterapeut med driftstilskudd, barn og unge kan få fysioterapi gjennom den kommunale fysioterapiavdelingen, hvis det er behov for opptrening etter en skade eller sykdom kan man søke om et rehabiliteringsopphold på Frydenberg, og hvis man trenger hjelp til å trene på ulike aktiviteter slik at man kan mestre hverdagslige aktiviteter bedre, kan man søke om hverdagsmestring.

 

Det finnes mange ulike behandlingsformer innen fysioterapi: Undersøkelse med vurdering og rådgiving, trening med eller uten apparater, manuelle teknikker, varmebehandling, elektroterapi, nålebehandling, slyngebehandling, instruksjon og veiledning. Manuellterapeuter har ekstra utdanning, kan sykemelde og videresende til andre undersøkelser og terapeuter.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE FYSIOTERAPEUTER

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med et driftstilskudd er fysioterapeuter som har en avtale med kommunen. De får driftstilskudd og forholder seg til en gitt takstplakat mht. egenandeler fra pasienten. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut (nytt fra 1.1.18).
Fysioterapeuter uten driftstilskudd har ikke avtale med NAV og har dermed ikke refusjonsrett. Her er det ingen fastlagt egenandel, pasientene betaler for hele behandlingen selv. Kostnadene fastsettes av behandlende fysioterapeut.

Du kan selv velge fysioterapeut. Litt lenger ned på siden finner du en oversikt over fysioterapeuter som har en avtale med Modum kommune og NAV. Noen fysioterapeuter har spesialisert seg i bestemte fagområder.

 

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Modum kommunehelsetjeneste

Oversikt selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter
Fysikalsk Institutt Fysioterapeut

Vikersund Fysikalske
3370 Vikersund
Telefon: 32 78 70 45

Erik Skogheim

Joachim Sørensen
Vikersund Kurbad
Telefon: 32 78 15 70

Joachim Sørensen, manuell terapeut

Møllern's Fysioterapi
Rådyrveien 2, 3370 Vikersund

Erik Molenaar
Telefon: 984 89 311

Randi Christiansen Johansen
Telefon: 900 56 949

Jan Haug
Telefon: 911 39 627

Sommerfryd Fysioterapi
Adresse: Badeveien 1, 3370 Vikersund
Telefon: 31 30 15 95

Sirpa Lilja, psykomotorisk fysioterapeut

Vikersund Kurbad A/S
3370 Vikersund
Telefon: 32 78 15 00

Rune Larsen

Gunn Haug

Georg Øksendal

Åmot Fysikalske
Bårudåsen 14, 3340 Åmot
Telefon: 32 78 42 40

Tiril Vangen

Martine Heidum-Ziegler

Anita Olafsbye

Andreas Sjurseth

Stine Eriksen (Vikar: Inger Johanne Eklund)

 

 

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

Fysioterapeutene ved Ergo- og fysioterapiavdelingen jobber hovedsaklig med barn og unge, 0-18 år. Vi jobber i helsestasjonstjenesten, i barnehager, på skoler, reiser hjem på besøk og har eget treningsrom ved helsestasjonen i Åmot for oppfølging og behandling.

For å kontakte fysioterapeutene som jobber med barn i kommunen kan du ringe Ergo-fysioterapiavdelingen (se liste under) eller sende en e-post. Ikke send taushetsbelagt informasjon i e-post.

Hvis du er fagperson kan du sende et henvisningsskjema. Dette gir oss opplysningene vi trenger og fører til en raskere behandling.

Fysioterapeutene kan også nås på telefon, se liste nedenfor.

Wencke Vooren Aase Avdelingsleder og fysioterapeut barn og unge

Telefon:  415 52 694

wencke.aase@modum.kommune.no

Tine Flaglien Fysioterapeut barn og unge

Telefon:  415 52 694

tine.flaglien@modum.kommune.no

Ole Magnus Hansen Fysioterapeut barn og unge Telefon: 907 12 836
ole.magnus.hansen@modum.kommune.no

 

Fysioterapiavdelingens Brosjyre om spedbarns motorikk.

Norsk fysioterapiforbunds Brosjyre med anbefalinger for å forebygge favorittside og skjevt hode hos spedbarn.

 

FYSIOTERAPI VED REHABILITERING (FRYDENBERG)

Fysioterapeutene Kari Heitmann-Hielle og Jeanette Dahlen som jobber med rehabilitering for voksne og eldre på Frydenberg. Fysioterapeutene kan nås på telefon 32 78 66 00/07.

For å søke om et rehabiliteringsopphold på Frydenberg må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten.

 

FYSIOTERAPI HVERDAGSMESTRING

De aller fleste ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne. Mestringsteamet er et tverrfaglig team som ønsker å bidra til at du klarer å gjøre de hverdagslige aktivitetene som er viktige for deg. Fysioterapeut Synne E. Rolfsrud og Linn Ane Hammer er en del av mestringsteamet. Treningen og tilbudet tilpasses i samarbeid med deg som pasient og tiltak som blir satt i verk er ut ifra dine behov og hva som er viktig for deg i det daglige livet.

For å få hjelp av mestringsteamet må det sendes en søknad til saksbehandlerenheten. Du kan også nå dem på tlf. 902 87 140 (kl. 09.00-11.00)

 

For informasjon om ergoterapi, klikk her.

For informasjon om kommunens syn- og hørselskontakt, klikk her.

For informasjon om hjelpemidler, klikk her.

 

FRIKORT

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen enkelte former for tannbehandling

Opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

 

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.

Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.

Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.

Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​ 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

 

Frydenberg

Frydenberg er Modum kommunes rehabiliteringsenhet

Kontakt oss:

Frydenberg, Frydenberg 22, 3370 Vikersund
Telefon: 32 78 66 00
Fax: 32 78 66 01

 

Virksomhetsleder:

Birte Sætrang
Telefon: 32 78 66 00
E-post: birte.saetrang@modum.kommune.no

Tun Rehabilitering Frydenberg er en del av Helse- og sosialetaten i Modum kommune. Frydenberg har en fin beliggenhet i Vikersund, med Tyrifjorden på den ene siden og Øståsen på den andre.
Frydenberg er kommunens rehabiliteringsenhet. Tilbudet omfatter rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, KØH-plasser, KAD-plass, forebyggende tjenester og observasjonsopphold.
På Frydenberg jobber vi sammen ulike yrkesgrupper, for å nå pasientens mål.

Med rehabilitering menes;
Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons– og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Målet er et steg videre til trygghet og selvstendighet i hjemmet.

Rehabiliteringsopphold
Et rehabiliteringsopphold på Frydenberg kan du få etter et sykehusopphold eller du kan innlegges fra hjemmet.
Inntakskriteriene for rehabiliteringsopphold på Frydenberg er:

Du må ha et rehabiliteringspotensiale

Du må ha et mål med oppholdet

Du må være motivert og i stand til å gjennomføre et rehabiliteringsopphold

Du må være innstilt på å daglig jobbe mot dine individuelle mål

Med utgangspunkt i ditt individuelle mål for oppholdet utarbeides det en tiltaksplan. Ved behov innkalles det til møter med andre hjelpeinstanser og/eller familie.

I forbindelse med utskrivning kan tilrettelegging i hjemmet ditt være aktuelt. Etter et rehabiliteringsopphold vil fastlegen din motta en tverrfaglig sluttrapport. De som ikke mottar tjenester fra kommunen, får en telefonisk oppfølging 2 uker etter oppholdets slutt.

 

Korttidsplasser

Observasjonsopphold

Et observasjonsopphold er et opphold der det ikke er behov for medisinsk behandling, kun observasjon og eventuelt kartlegging. Tjenestetilbudet kan benyttes direkte etter et sykehusopphold.

 

Økonomi
Døgnpris fastsettes sentralt og faktureres månedlig.

KØH-/KADplasser
Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser eller kommunale akutte døgnopphold er opphold for pasienter som har fått en akutt forverring av en allerede kjent diagnose, og blir innlagt på et slikt opphold enten av sin fastlege eller direkte fra legevakt. Disse sengene er «sykehussenger» som benyttes i stedet for en sykehusinnleggelse og er kostnadsfri for pasienten. Plassene har en varighet på inntil tre døgn. I løpet av disse dagene tas det en faglig vurdering av pasientens behov for videre oppfølging av enten sykehus eller den kommunale helsetjenesten.

Forebyggende arbeid

Seniorkonferanse
Modum kommune tilstreber å være en foregangskommune på helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Forebyggende arbeid innebærer å fjerne, hindre eller minske faktorer som kan føre til sykdom eller hindre forverring av tilstand.
Modum kommune tilbyr i denne forbindelse seniorkonferanse for seniorer annet hvert år.
Vi vet at seniorer stort sett er aktive og har relativt god helse. Men vi vet også det kan oppstå uforutsette ting. Vi vil at våre seniorer skal kunne være i forkant av dette, og ønsker derfor å bistå med:

· Informasjon, veiledning og råd om tilbud og tjenester i kommunen

· Informasjon som kan ha betydning for helsen

· Inspirasjon til nye muligheter i tilværelsen

Informasjon om konferansen blir sendt ut i forkant i ulike medier i god tid med påmelding til konferansen.

 

Fritidskontakt

Modum har sammen med Sigdal og Krødsherad gått sammen om et prosjekt hvor støttekontaktordningen skal evalueres og videreutvikles. Prosjektet har fått navnet "Fritid 123".

Du kan lese mer om Fritid 123 på deres hjemmeside.

Du kan søke om å få fritidskontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Før het denne tjenesten støttekontakt. Den har nå endret navn til fritidskontakt.

 

Alle henvendelser og søknader skal til:

Saksbehandlerenheten 

Frydenberg 22

3370 Vikersund

Telefon: 90 28 71 40

Frisklivssentralen

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Modum

Virksomhetsleder
Sissel Thorsrud tlf 99 35 96 82                                                  sissel.thorsrud@modum.kommune.no

Konsulent
Grete Emmerud 32786755


Oppfølgingsteam                                                     
Miljøterapeut: Martin Lillevold tlf. 92433724                 martin.lillevold@modum.kommune.no
Miljøarbeider 50 %: Frode Thon tlf. 41543076             frode.thon@modum.kommune.no

 

Kvalifiseringsteam
Tiltakskonsulent: Mona Sjulsen tlf. 40808997          mona.kristin.sjulsen@modum.kommune.no
Programrådgiver: Tommy Grønlund tlf. 40808998       tommy.gronlund@modum.kommune.no
Programrådgiver: Rune Johannessen tlf. 480736 08 rune.johannessen@modum.kommune.no

Barne og familiefaglig
Miljøterapeut: Inga Bjørkestøl tlf. 40 91 43 85     inga.bjørkestol@modum.kommune.no

Bosetting
Boligveileder 50 %: Frode Thon tlf. 41543076     frode.thon@modum.kommune.no

 

Bosetting av flyktninger i Modum

Flyktningtjenestens hovedoppgave er løpende bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger. Hvert år inngår staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) en rammeavtale med norske kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger, ut fra beregnet behov for plasser til de flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge etter selv å ha søkt om asyl (opphold på asylmottak) eller som overføringsflyktninger, det vil si etter avtale med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Flyktningtjenesten i Modum kommune har ansvar for bosetting av flyktninger etter avtale mellom Modum kommune og IMDI.
Gjeldende avtale for 2018 er 15 personer, og i tillegg inntil 10 på familiegjenforening.

Målgrupper

  • Personer som har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold i Norge på bakgrunn av søknad om asyl.

  • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse

  • Familieinnvandrede

Kriterier/vilkår
Innen tre måneder etter bosetting starter alle flyktninger mellom 18 år – 55 år i introduksjonsprogrammet, der oppfølging rundt bosituasjon og undervisning i aktuelle tema inngår.

Økonomi
Dekning av utgifter til flyktninger kommer fra statlige integreringstilskudd. Les mer her.
Det inngås ordinære avtaler mellom flyktninger som leier bolig og utleier (Modum Boligeiendom KF og private), og den enkelte flyktning må selv betale husleie og andre utgifter. Flyktningers midlertidige økonomiske situasjon, inntil oppstart i introduksjonsprogram og utbetaling av introduksjonsstønad behandles av NAV og Lov om sosiale tjenester kap. 4 § 17 – 24.
Etablering i bolig – etableringen skal være nøktern og inneholde det mest nødvendige slik at flyktninger får en forsvarlig start i kommunen.

 

Introduksjonsordning for nyankomne flyktninger
Introduksjonsloven § 2 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram for nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått:

  1. Asyl jf. Utlendingsloven § 28 eller

  2. Overføringsflyktninger med innreisetillatelse jf. Utlendingsloven § 35 tredje ledd eller

  3. Fornybar oppholdstillatelse etter Utlendingslovens § 38 første ledd eller

  4. Familiegjenforent med personer i overnevnte grupper som ikke har vært bosatt i kommunen mer enn fem år før det søkes familiegjenforening jf. Utlendingsloven

  5. Fornybar oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 53 første ledd bokstav b.

Rett og plikt til introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i kommunen etter avtale mellom IMDI og Modum kommune.
Med nyankommen menes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet skal treffes. Introduksjonsprogrammet skal starte innen tre måneder etter bosetting i Modum kommune.

Målet med introduksjonsprogrammet er at den enkelte flyktning får en kvalifisering som gjør at den kan bli selvforsørget i form av jobb eller videre utdanning.
Programmet er helårig og på full tid. Arbeidslivets spilleregler gjelder for deltakerne i introduksjonsprogram. Det vil si 5 ukers ferie, sykemelding og egenmelding ved fravær osv.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis av Modum voksenopplæring, som også tilbyr en treårig grunnskoleutdanning.

Deltakerne i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad i programtiden. Introduksjonsstønaden er to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. Det betales skatt av stønaden og det blir foretatt trekk i stønaden dersom deltakeren har ugyldig fravær.

Lenker:
Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere)
Forskrift om fravær og permisjon ved deltakelse i introduksjonsordningen.

 

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Hjelpemiddelteknikerne Halvard Holck, Tom Risøy, Arild Notøy har kontor ved hjelpemiddellageret på Nedmarken, Geithus.

De jobber som hjelpemiddelteknikere og har fagkompetanse på hjelpemidler innen bevegelse, syn og hørsel.

Hjelpemiddellageret ligger i underetasjen ved Teknisk sentral i Geithus (ved Brannstasjonen på Nedmarken). Se kart her

Transport av hjelpemidler midlertidig utlån:

Hjelpemidler utleveres etter avtale. Lån av kommunale hjelpemidler er gratis, men egenandel for utkjøring er 250,00 kroner.

Hjelpemiddelteknikerne er mye på farten, og har ingen fast tid de er på kontor. Arbeidstiden er fra 07:30 - 15:00

Telefon hjelpemiddeltekniker: 32 78 11 60 eller 913 93 185​ / 994 84 280

 

Det finnes to ulike måter å få låne hjelpemidler:

1) Midlertidig behov

Dersom du har et midlertidig behov for et hjelpemiddel, for eksempel etter en skade eller operasjon, kan du ta direkte kontakt med hjelpemiddelteknikerne. Da kan du låne hjelpemiddel fra vårt kommunale lager. Disse hjelpemidlene kan lånes i 3 måneder, evt. lengre. Hjelpemiddelet skal rengjøres før tilbakelevering.

De vanligste hjelpemidlene er tilgjengelige; rullator, rullestol, toalettforhøyer, dusjstol, dostol etc. Vi har også mulighet for å låne ut sykesenger i kortere perioder.

Ved akutt behov utenom kontortid er det mulig å kontakte Hjemmetjenesten der du bor

Transport av hjelpemidler midlertidig utlån:

Hjelpemidler utleveres etter avtale. Ved behov for transport av midlertidig utlån fra kommunens hjelpemiddellager til hjemmet er egenandel 250,00 kroner.

 

2) Varig behov

Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral (Drammen). Hvis søknaden blir godkjent, får du hjelpemiddelet på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.

For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med kommunens ergoterapeut Kirsti Nøklegård ved rehabiliteringsavdelingen Frydenberg eller ringe på telefon 90 86 47 20

Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten Nord eller Sør til å søke hjelpemidler.

Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, leveres det fra NAV Hjelpemiddelsentral til det kommunale hjelpemiddellageret. Når hjelpemiddelet kommer til kommunenes lager, kan det hentes der. VI er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv.

 

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller flere måneder, avhengig av typen hjelpemiddel. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne derfra mens man venter på hjelpemidler søkt fra NAV dersom det haster.

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet, anskaffe evt. batterier og utføre enkle reparasjoner.

Vedlikehold av utlånte sykler:

Utlån og vedlikehold av sykler.pdf

Til deg som har elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen.pdf

 

Krykker kan kjøpes eller lånes.

Kjøp (inkl. ispigg): 300 kr (Hjelpemiddellageret på Nedmarken i kontortid og Modumheimen avd. A0 utenom kontortid)

Ta kontakt med hjelpemiddelteknikere (32 78 11 60) eller Modumheimen 32 77 89 00

 

 

Lithium batterier til Flexiblink varslingssystem for hørselshemmede kr. 100.-

Ta kontakt med hjelpemiddeltekniker telefon: 32 78 11 60

 

Andre små hjelpemidler (gripetang, skohorn, sittepute, spesial krykker etc.) må kjøpes selv.

Disse finnes til salgs i mange butikker, både fysiske buikker og på internett.

 

Økonomisk tilskudd fra NAV:

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Klikk på nettsiden: Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)  for å få informasjon om dette.

 

Sjekkliste mot fall

Bad/Dusjrom

Er det badematte eller antisklistrips i badekaret og/eller dusjrom?

Er det sklisikkert gulvbelegg på bad/dusjrom?

Er det montert nødvendige håndtak?

 

Belysning

Er lys tilgjengelig ved seng?

Er lys tilgjengelig ved gangvei til toalett?

Har rommene tilstrekkelig belysning?

 

Elektriske ledninger

Har boligen ledninger som innebærer fare for å snuble?

Tips: Ledninger må forlenges, flyttes, festes

 

Klatring i høyden

Har boligen stødig gardintrapp med håndtak?

Har boligen mange høye skap/hyller?

Tips: Omplassering i skapet, montere nye hyller

 

Tepper

Finnes løse tepper/matter?

Tips: Fjernes, sklisikkert underlag, tapes, stiftes

Har teppet rullende kant/eselører

Tips: Tapes, stiftes

Er det tepper i trappen?

Tips: Fjernes, festes med beslag

 

Trapper

Har alle trapper rekkverk?

Har alle trapper med sving rekkverk på begge sider?

Er rekkverkene godt festet?

Er trinnene glatte og/eller slitte?

Er det godt nok lys i trappen?

 

Ute/Nærmiljø

Er det skaffet isbrodder til skoene?

Er det ispigg på stokken?

Er inngangsparti måkt og strødd?

Er det trygg gangvei til postkasse/søppelkasse?

Tips: rekkverk

 

For informasjon om hjelpemidler fra NAV, klikk her

For informasjon om ergoterapi, klikk her.

For informasjon om kommunens syn- og hørselskontakt, klikk her.

For informasjon om fysioterapi, klikk her.

Handlingsveileder BIR

forside handlingsveileder.jpg

BIR – barn i rusfamilier – tidlig intervensjon

 

Målgruppe – barnehage og barneskole

 

BIR programmet er utviklet av Kompetansesenter rus – region sør (KoRus-Sør), Borgestadklinikken. Det er en videreføring av TIGRIS som har målgruppe gravide og småbarn.

 

«Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusmiddelproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle en rekke problemer og symptomer (ulike psykiske problemer, atferdsforstyrrelser og skoleproblemer). Unge voksne som har vokst opp i rusfamilier har større risiko enn andre unge for å utvikle emosjonelle, kognitive og sosiale vansker»

 

«Forskning er også tydelig på at dersom vi går inn tidlig og hjelper barna og familien, så vil vi kunne hindre videre problemutvikling, og det er mindre risiko for utvikling av varige skader og problemer hos barnet.

 

Kommuneprogrammet Barn i rusfamilier setter fokus på hvordan fagpersoner kan identifisere og gripe inn på et så tidlig tidspunkt som mulig når barn lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner»

 

Kilde: KorRus – Sør

 

Modum kommune inngikk en samarbeidsavtale med KoRus-Sør for perioden 2013-2015 om kartlegging, opplæring, målsetting og implementering. Prosjektet er tverretatlig forankret og ressursgruppa er tverrfaglig sammensatt med representanter fra Mælumenga barnehage: Berit Ekornrud og Rita Hansen. Gustadmoen barnehage: Mariann Moe Martinsen og Cecilie Solheim. Enger skole: Aina Østenengen Tandberg. Stalsberg skole: Trude Wichmann og Mona G Lund, Barnevern: Margunn F Aasen og Santra Kauppinen. PPT: Gunn Hege Ramberg. Skolehelsetjenesten: Mette Skikstein og Grethe Sjaamo.

 

Målet med BIR er:

 

⇒Å øke kompetansen til alle som jobber med barn, slik at alle ansatte blir i stand til å gjenkjenne signaler på at barn ikke har det bra – og vite hva man skal gjøre for å hjelpe disse barna. Vi må gå fra bekymring til handling.

 

For å få bedre kunnskap om kompetanse og behov hos ansatte som jobber med barn i Modum gjennomførte vi, i samarbeid med KoRus – Sør, en spørreundersøkelse høsten 2014. Denne rapporten ga oss et bilde av kompetansen og det tverrfaglige samarbeidet. En oppsummering av tilbakemeldingene fra medarbeiderne viser følgende områder som kommunen burde arbeide videre med:

 

1) Rutiner for: samarbeid generelt, bekymringer og bekymringsmeldinger, kartlegging av barn som bekymrer og opplæring av ansatte.

 

2) Kompetanseheving for alle.

 

3) Tverrfaglig samarbeid.

Hele handlingsveilederen finner du her 

Jordmortjenesten

 

Jordmortjenesten har kontor på helsestasjonen, Vikersund.

Mandag: 08.30-14.30
Tirsdag: 08.30-14.30
Onsdag: 08.30-14.30
Torsdag: 08.30-14.30
Fredag: 08.30-14.30

Timebestilling på telefon: 32 78 95 80 / 84
Besøksadresse: Helsestasjonen Vikersund, Rådyrveien 4, Vikersund

 

Her møter du jordmødrene Laila Tveiten og Jane Nedberg

Som gravid ønsker vi at du som gravid skal føle deg trygg og godt ivaretatt. Jordmor på helsestasjonen vil i samarbeid med din fastlege gi deg best mulig omsorg under svangerskapet. Vi vil medvirke til at svangerskapet og fødselen forløper på en naturlig måte og til at mors helse og psykososiale forhold blir så gode som mulig. Jordmor samarbeider med helsesøster, familieterapeut og psykolog ved helsestasjonen.

Jane Nedberg har vært jordmor siden 2000. Tidligere jobbet på Nyfødt intensiv og fødeavdeling, ved Drammen sykehus, samt kommunejordmor i Sigdal. Kommunejordmor i Modum og Krødsherad siden 2007. Har spesialisert seg innen akupunktur, psykoterapi for gravide, sertifisert ICDP veileder (foreldreveiledning) , sertifisert kursleder Godt Samliv (par kurs for førstegangsforeldre). Etterutdanning i samliv og seksualitet.  Ble Årets jordmor i 2011, med begrunnelsen arbeidet mot diskriminering av homofile gravide.

Laila Tveiten har vært jordmor siden 1995. Jobbet for det meste på sykehus, føde/barselavdelinger på Kongsberg, Drammen og Rikshospitalet. Har i tillegg drevet privatpraksis med tilbud om fødselsforberedende kurs, samtaler om fødselsangst og prevensjonspoliklinikk. PREP-veileder fra Modum Bad. Videreutdanning i kvinnehelse. Har en master i verdibasert ledelse, med særkompetanse på tilrettelegging for gravide/arbeid/ledelse.

 

Den første kontrollen anbefales i svangerskapsuke 8-12, hos fastlege. Etter dette kan du selv velge om du vil gå til jordmor/fastlege, eller en kombinasjon. Vi setter selvfølgelig opp et individuelt program, slik det passer best for deg. Alle konsultasjoner er gratis.

Svangerskapet varer i 40 uker. De fleste føder i tidsrommet fra to uker før til to uker etter termin. Inntil 36 svangerskapsuke går du til konsultasjon en gang pr. måned, og fra uke 36 går du annenhver uke.

Husk å ta med urinprøve, «Helsekort for gravide», og resultater av blodprøver ved hver konsultasjon.

Vi måler blodtrykk, undersøker urinen, lytter på barnet, måler veksten av magen og undersøker barnets leie. Av og til måles blodprosenten. Det settes av god tid til informasjon, råd og veiledning. Du må gjerne komme med spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmål på forhånd. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvfølgelig hjertelig velkommen til å være med.

Du kan selv bestille time hos jordmor.

 

Svangerskapsomsorg hos jordmor er et tilbud som innebærer:

Informasjon/veiledning/samtaler i forhold til det å være gravid, kroppslig, følelsesmessig og sosialt.

Om det å ta vare på seg selv, barnet og parforholdet.

Foreldre og fødselsforberedende kurs

Hjemmebesøk etter fødsel

Akupunktur i forhold til svangerskapsplager, modningsakupunktur og melkeproduksjon.

Henvisning til sykehus ved behov

Ammeveiledning

Prevensjonsveiledning

Krise- og Kompetansesenter

krisesenteret logo

Modum er knyttet til Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Fysisk/-psykisk mishandling. Er du utsatt for vold av noen som står deg nær?

Besøksadresse
Hov Allè 32, 3503 Hønefoss
Telefon: 32 17 06 90

Åpningstider: Døgnåpent

E-post: krisesenteret@ringerike.kommune.no

Hjemmeside: http://www.krisesenteret.info/

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator Lars-Kristian Bekken
Telefon: 409 09 790
E-post: lars.kristian.bekken@modum.kommune.no
Besøksadresse: Frydenberg 22, 3370 Vikersund

 

Kreftkoordinator har kontor ved kommunens rehabiliteringssenter Frydenberg
Tirsdag: 08.00-16.00
Onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 12.30-16.00

 

Tilbud om kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til deg som er rammet av kreft, og til dere som har familie som er rammet av kreft.

Tjenesten er gratis, og det er ikke behov for å søke for å få et tilbud. Ønsker du å motta mail vedrørende kurstilbud, andre aktiviteter og Café & le., kan du sende en mail til kreftkoordinator å be om og bli satt på en mailliste. 

 

Kreftkoordinator kan tilby

Støttesamtaler med pasienter eller pårørende
Samtaler til barn og ungdom der mor eller far har fått kreft
Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering eller ved livets slutt
Informasjon om relevante tjenester fra kommunen og gi orientering om hva som finnes av aktuelle frivillige tilbud og andre ikke-kommunale tilbud
Bidra til at pasienter og pårørende får et koordinert tilbud
Være med på å arrangere regelmessige møtepunkt for pasienter og pårørende
Jobbe for å forbedre kreftomsorgen i Modum og bidra til utvikling av rutiner / systemer på tvers av etatene

Cafe & Le
Dette er uformelle samlinger for personer med kreft og deres pårørende. Samlingene vil bli avholdt på Frydenberg rehabiliteringssenter den første tirsdagen i måneden. Samlingene er gratis og det er ingen påmelding.  Arrangører er ressurssykepleierne i Modum kommune».

cafe.JPG

Du kan henvende deg til kreftkoordinator på telefon, via e-post eller via dette skjemaet (klikk på lenken).  

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. De har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

 

Enheten er lagt til tildelingskontoret i kommunen. Alle henvendelser i forhold til individuell plan og koordinator rettes hit.

 

Kontaktinfo:

Tildelingskontoret:

Telefon:  90 28 71 40 (alle hverdager mellom kl. 09.00-11.00)

Systemkoordinator Hilde K. Glesne telefon: 32 77 83 62

 

Mer informasjon om koordinerende enhet.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=koordinerende-enhet-for-habilitering-2503

Kommuneoverlege

 

Kommuneoverlege: Beate Smetbak

 

Kommuneoverlegen er til stede alle dager unntatt tirsdag partallsuker.

Tirsdager er kommuneoverlegen i Krødsherad kommune

 

Telefon: Modum kommune servicetorget 32789300

Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund

E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no

Telefonnummer: 32789379

Mobil: 40808991

 

Ansvarsområder

Kommuneoverlegen jobber med helse på et administrativt nivå innen blant annet folkehelse, miljørettet helsevern, helseberedskap, skaderegisteret og samhandling. Som samfunnsmedisinske oppgaver inngår:

 

Helseovervåking

Medisinskfaglig rådgiving overfor administrasjon og politikere

Forebyggende arbeid

Helseopplysning

Miljørettet helsevern

Smittevern

Helsemessig beredskap

Kvalitetssikringsarbeid

Sosialmedisinsk arbeid

Folkehelse

Samfunnsmedisinske oppgaver kan deles i 5:

 

 1) Smittevern

(Smittevernlovens § 7-2)

Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.

 

2) Miljørettet helsevern (MHV)

(Folkehelseloven §2-2, §4-10 og §9)

Miljørettet helsevern skal fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Fagområder som inngår i miljørettet helsevern er: Forurensning (ute), støy, helseforhold ved bygninger og institusjoner, helse i plan, og sosiale miljøfaktorer.

 

3) Medisinskfaglig rådgivning

Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til rådmann ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.

 

4) Helsemessig og sosial beredskap

(Lov om helsemessig og sosial beredskap)

Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.

 

5) Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern

(Psykisk helsevernlov)

Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommende nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

NAV

NAV Modum

NAV-kontoret har som mål å gi kommunens innbyggere mer helhetlig tjenester, bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt fremme overgang til arbeid og aktivitet.

NAV Modum har kontorlokaler i Åmot
Adresse: Bergkrystallen 1, 3340 Åmot
Telefon: 55 55 33 33

Åpningstider:

Mandag 10-14

Tirsdag   12- 14

Onsdag stengt

Torsdag 10-14

Fredag 12-14

 

NAV Modum har ansvar for følgende sosiale tjenester:

Veiviser økonomisk sosialhjelp. Trykk her.
Veiviseren er laget spesielt for de som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier
For å komme til skjema for å søke økonomisk sosialhjelp, trykk her

Statens tjenester i NAV-kontoret
NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere. I tillegg har NAV ansvar for en rekke ytelser som kompenserer for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter. For mer informasjon, gå til www.nav.no

 

Rask psykisk helsehjelp

Modum kommune  gir tilbudet “Rask psykisk helsehjelp”  til sine innbyggerne.

Telefon til tjenesten er: 32 74 94 40

Les mer om tilbudet i brosjyren: Trykk her

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for personer over 16 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, ev. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.
Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Rask Psykisk helsehjelp holder til ved inngangsporten til Modum Bad. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale. De neste trinnene kan være en telefonkonsultasjon eller mer tradisjonell psykoterapi/samtaleterapi med relativt kort varighet. Personer som har behov for mer langvarig terapi, blir henvist videre.

Tverrfaglig team
Helsehjelpen skal drives av tverrfaglige team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er psykolog tilknyttet alle teamene.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker. De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT, og er et behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet vil være et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonellet i kommunen. Helsedirektoratet vil legge til rette for evaluering/forskning av tilbudet, samt sørge for nødvendig metodeopplæring innen kognitiv terapi.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Modum kommune, Sigdal kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune, og vil være en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse.
Les mer på hjemmesiden til Helsedirektoratet: Rask psykisk helsehjelp

 

Saksbehandlerenhet

Saksbehandlerenheten har tilholdssted i tredje etasje på Frydenberg.

Kontakt oss:

Saksbehandlerenheten
Frydenberg 22
3370 Vikersund

saksbehandlerenheten@modum.kommune.no

Vi har telefontid 09.00 - 11.30 og 12.30 - 14.00
Telefon: 902 87 140

 

​Virksomhetsleder:

Cicilie Ingrirud
Telefon: 480 70 946

 

Kommunen tildeler tjenester ut fra en helhetlig tenkning

Forebygging, tidlig intervensjon og iboende ressurser hos bruker vektlegges. Vi ønsker å bidra til at kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme lengst mulig. Ressurskartlegging, brukermedvirkning og hverdagsmestring er fokusområder.

 

Hva kan du forvente av oss?

at vi møter deg med høflighet og respekt

at vi forsøker å finne gode løsninger i samarbeid med deg

at vi legger vekt på dine ønsker og synspunkter

at vi overholder taushetsplikt

at saken din er behandlet innen 8 uker

Hvem kan få hjelp

 

Dersom du ikke kan dra nødvendig omsorg for deg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare deg i det daglige, har du rett til hjelp

Vi kartlegger dine ressurser for å avklare hva du kan klare selv. Behov for hjelp avgjøres ut fra en helhetsvurdering av din helsetilstand og livssituasjon for øvrig

Bistand du mottar fra pårørende eller andre vil inngå i avklaringen av ditt behov for hjelp

 

Hvilken hjelp kan du tilbys?

Vi kan tilby mange former for hjelp, blant annet praktisk og personlig bistand i hjemmet, opplæring i ulike praktiske og personlige gjøremål, helsetjenester i hjemmet, hverdagsmestring, matombringing, omsorgslønn, fritidskontakt, omsorgsbolig med og uten bemanning, avlastning og institusjonsplasser m.v. Hvilket tilbud som er det riktige avgjøres i samråd med deg

Vi prøver som hovedregel ut mindre inngripende tjenester først, og bygger på ressursene hos deg

Hvordan får du hjelp fra oss

Du søker om tjenester fra oss ved å benytte søknadsskjema (se lenke lenger ned på nettsiden)

Har du behov for veiledning om tjenestetilbudet eller hjelp til å fylle ut søknaden, kontakt Saksbehandlerenheten på tlf. 90 28 71 40 eller Servicetorget på tlf. 32 78 93 00

 

Hva forventer vi av deg?

at du deltar i planlegging av din helse- og omsorgstjeneste

at du selv, sammen med pårørende, utfører de funksjoner du selv kan klare

at du tar hensyn til våre ansattes behov for et godt arbeidsmiljø, herunder at du lufter godt før vi kommer dersom du røyker og at du ikke røyker mens vi er hos deg

 

Vedtaksbaserte tjenester:

Saksbehandlerenheten har ansvar for tildeling av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg, samt søknader om TT-kort (Transporttjenesten for funksjonshemmede) og Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Under finner du de ulike søknadsskjemaene:

Skjema for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester

(For ledsagerbevis, benytt samme skjema som over)

Gå til denne siden (bfk.no) for å finne skjemaene for TT-kort

Her benyttes felles søknadsskjema utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Det er ett skjema som søker skal fylle ut, og ett som din fastlege skal fylle ut.

Søknadsskjema for parkeringstillatelse med retningslinjer og skjema for legeattest finner du her

​Offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede er skiltet med hvit P på blå bunn sammen med rullestolsymbol som underskilt

Søknader sendes til Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse til Servicetorget.

 

Betalingssatser for ulike tjenester og tilbud:

Følgende betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester gjeldende fra 01.01.18.

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Pris pr. mnd.

Inntekt under 2G (0-186 562)

205,00

Inntekt 2G-3G (186 563-279 843)

750,00

Inntekt 3G-4G (279 844-373 124)

1 500,00

Inntekt over 4G (373 124)

2 800,00

Husstandens samlede inntekt legges til grunn.

Timepris 401,- pr. time

 

 

Trygghetsalarm

Pris pr. mnd.

Inntekt under 2G (0-186 562)

210,00

Inntekt 2G-4G (186 563-373 124)

300,00

Inntekt over 4G (373 124)

410,00

Abonnement mobiltelefon

65,00

I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm vil betalingssatsen ovenfor gjelde pr. person. (Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn)

 

Dagsenter pr. dag

89,00

Mat pr. dag

73,00

Middag i kafeteria

90,00

Korttids- og rehabiliteringsopphold

160,00

Dag/nattopphold

80,00

 

Mat

Pris

Ombringelse varmmat

95,00

Pris for helpensjon i bolig med heldøgns bistand pr. mnd.

4 100,00

 

Transporttjenesten - TT-kort

 

Her benyttes felles søknadsskjema utarbeidet av Buskerud fylkeskommune. Det er ett skjema som søker skal fylle ut, og ett som din fastlege skal fylle ut.

Gå til denne siden (bfk.no) for å finne skjemaene for TT-kort

De må skrives ut, fylles ut manuelt og sendes til:

Modum kommune, Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Skjema kan også fås ved henvendelse til servicetorget og leveres inn der.

Modumheimen sykehjem

DSC_0071.JPGTelefon: 32 77 89 00/02
e-post: audun.eriksen@modum.kommune.no

Modumheimen er kommunens sykehjem med 96 plasser.

Dagsenter
Lavterskeltilbud for hjemmeboende eldre og tunets beboere, som inkluderer måltider, aktiviteter og sosialt fellesskap.

Kafeteria
Kafeteriaen er åpen for alle. Middag selges alle dager unntatt lørdag, og er forbeholdt beboere, pårørende, pensjonister, trygdede og ansatte. Selvbetjening utenom ordinær åpningstid. Vipps.

Frisør og fotpleier
Tilbud til beboere og dagbrukere ved tunet.

Kapell
Kapellet er livssynsnøytralt og kan brukes av alle kommunens innbyggere.

 

 

Syn- og hørselskontakt

Illustrasjon Øye Øre

 

Syn- og hørselskontakt Anniken Liland

E-post: anniken.liland@modum.kommune.no 

Telefon: 478 84 267 / 32 77 89 49

 

​Anniken jobber i Modum kommune hver torsdag.

Hun har kontor på Modumheimen, besøks- og postadresse:

Modumheimen sykehjem,

Furulund 17.

 3340 Åmot

 

NB!

Syn - og hørselskontakten kan ikke bestille eller reparere vanlige briller og høreapparat. Dette gjøres der du har fått brillene/høreapparatet; optiker, øyelege, øre-nese-hals avdeling eller audiograf.

 

​Hos din lokale optiker i kommunen er det mulig å bytte batteri og rense/bytte slanger i høreapparatet.

 

​Likepersoner i HLF Modum og SIgdal bistår også gratis med å hjelpe med batteribytte og rense/bytte slanger i høreapparatet. Se punktet " Andre kontaktpersoner og samabeidspartnere" lenger nede på denne siden.

 

Syn- og hørselskontakten er Hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen og kan bistå synshemmede med synshjelpemidler og hørselshemmede med hørselshjelpemidler.​

Syn- og hørselskontakten formidler hjelpemidler og gir oppfølging og opplæring i bruk av enkle hjelpemidler. Hjelpemidler blir søkt på via NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud i samarbeid med den som trenger hjelpemidlene, og evt. pårørende.

Syn- og hørselskontakten gir veiledning og støtte til pårørende og personell rundt den hørsels- eller synshemmede, og kan gi råd om tilrettelegging av det fysiske miljøet.

Syn- og hørselskontakten samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere etter behov.

 

Aktuelle synshjelpemidler:

Luper, lupelamper, lesetv, avlesningshjelpemidler for lydbøker, tilbehør til PC, talende klokker, talende termometer m.m.​

 

Kriterier for synshjelpemidler:

Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

 

Aktuelle hørselshjelpemidler:

Telefonutstyr, lyttetekniske hjelpemidler til TV/radio/mobiltelefon, samtaleforsterkere, varslingshjelpemidler.

 

Kriterier for hørselshjelpemidler:

For å få hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (minst to år) og hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal fungere bedre. Uttalelse fra øre-nese-hals lege evt annen spesialist er nødvendig hvis du ikke har høreapparat.

 

Dersom du har et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud (Drammen).

Ved innvilget søknad får du hjelpemiddelet/hjelpemidlene på varig lån, det vil si at du kan ha det hele livet ut dersom du trenger det.

 

For å få hjelp til å sende søknad om hjelpemidler, ta kontakt med kommunens syn- og hørselskontakt Anniken Liland (torsdager) på telefon 32 77 89 49 eller 478 84 267  eller til ergo-og fysioterapiavdelingen

Telefon: 32 77 89 34 / 415 52 694

 

Hvis du har hjemmetjenester, kan du også få hjelp av hjemmetjenesten til å søke om hjelpemidler.

 

Dersom NAV innvilger hjelpemiddelet, sendes det fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud til det kommunale hjelpemiddellageret på Nedmarken. Ventetiden avhenger om hjelpemidlet er lagervare eller bestillingsvare.

Når hjelpemiddelet er levert til kommunenes lager vil kommunens hjelpemiddelteknikere kontakte deg. Enkle hjelpemidler kan hentes på hjelpemiddellageret etter avtale. Vi er behjelpelige med utkjøring, hvis det ikke er mulig å hente selv. Hjelpemidler som trenger montering blir montert av hjelpemiddelteknikere. De kan også gi deg opplæring i hjelpemidlene du får.

 

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker eller måneder. Hvis det kommunale lageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det i spesielle tilfeller mulig å låne mens man venter.

 

Alle hjelpemidler skal tas godt vare på og leveres tilbake i god stand. Du har ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemiddelet og å anskaffe batterier etc. Spesialbatterier til varslingshjelpemidler kan kjøpes av hjelpemiddelteknikere. Du kan også få hjelp til å skifte disse batteriene hvis du ikke har mulighet til å skaffe hjelp selv.

 

Noen ganger er det nødvendig med ekstra hjelp og veiledning. Det er flere som kan gi hjelp:

 

Hørsel

Egere Audiopedagogisk Rådgivning. Audiopedagogene Kari Hareide Skårberg og Ann-Kristin H. Wikheim gir veiledning i bruken av hørseltekniske hjelpemidler, mestring og kommunikasjonsstrategier, mestring av arbeids- og hverdagsliv og lytte og taletrening. Kan ta hjemmebesøk. Kostnadene dekkes av HELFO etter henvisning fra fastlege eller spesialist. Se http://www.egere.no eller ta kontakt på tlf. 902 30 944

 

​​Linda Haugen, audiopedagog. Gir veiledning i bruken av hørseltekniske hjelpemidler, mestring og kommunikasjonsstrategier, mestring av arbeids- og hverdagsliv og lytte og taletrening. Kostnadene dekkes av HELFO etter henvisning fra fastlege eller spesialist. Reiser på hjemmebesøk. Ta kontakt på tlf. 918 86 970

 

​​Syn

​​​Voksenopplæringen i Modum kommune har synspedagog og andre pedagoger som blant annet gir opplæring til mennesker med synshemming i bruk av forskjellige hjelpemidler. Det må sendes søknad til PPT for å få vedtak på hjelp av voksenopplæringen. Voksenopplæringen kan tilby tiltak etter sakkyndigvurdering fra PPT hvis det er ledig kapasitet Søknad for voksenopplæring finner du her (hvis du ikke får opp linken, gå inn på www.pptjenesten.no​ og se under fanen Skjemaer).

 

Statped som har mange tilbud for mennesker med synstap. Statped tilbyr veiledning, utredning og kurs (se link her). ​​

 

Norges Blindeforbund driver tre syn- og mestringssentre. Her får du møte andre synshemmede i trygge omgivelser, samt omsorgsfulle medarbeidere med bred faglig kompetanse. Hurdal syn og mestringssenter ligger i Akershus og er et kurssted der synshemmede får opplæring i å mestre hverdagslivets utfordringer. Se nettsiden her.

 

Likeperson

​Gratis tilbud

 

Likepersonsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena; Å gi andre i samme situasjon som en selv hjelp til selvhjelp. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende. Likpersonsarbeid skal gi et annet tilbud, og dekke et annet behov, enn for eksempel det fagpersonell kan bidra med. Ideen bak likepersonsarbeid er at den som har skoen på vet best hvor den trykker.

 

Ved spørsmål rundt dette kan disse personene kontaktes:

 

Hørsel

Likeperson for høreapparatbrukere og Tinius

Bente Holm Gulliksen

Telefon: 456 36 460​

E-post: bentegull@rocketmail.com

 

​Likeperson for høreapparatbrukere

Mary Kittilsen

Telefon: 32 71 06 55 /  958 49 806

E-post: mary.kittilsen@gmail.com

 

​Likeperson for høreapparatbrukere Ingvald Øverby. tlf. 480 41 477 ingvaloe@online.no

 

​Likeperson for høreapparatbrukere

Anita Elisabeth Skinstad

Telefon: 32 78 80 81 / 922 56 27

E-post: anelsk@online.no

Kontaktes hverdager kl 10.00-13.00

 

Likepersoner skifter slanger og renser høreapparat. Dette er et gratistilbud. De selger også batterier til høreapparat billig. Batterier selges også på

Frivilligsentralen

Telefon: 951 74 474

 

Se nettsidene til ​Hørselshemmedes landsforbund, HLF her.

​Se også facebooksiden til lokallaget til HLF Modum og Sigdal.

 

Syn: Likeperson/rehabiliteringskontakt

Harald B. Rishovd 

Telefon: 32 78 54 63 / 977 78 129

 

Se også nettsidene til Norges Blindeforbund. For råd om synshemming, kan du ringe Blindeforbundet på tlf. 23 21 50 50. De har blant annet en side for Råd, tips og rettigheter. Se på forskjellige praktiske produkter og hjelpemidler her. NB - endel av disse produktene må kjøpes selv, NAV dekker kun et lite utvalg.

 

Å kunne høre de rundt deg er viktig for livskvaliteten. Se denne filmen for å kunne forstå og hjelpe eldre med nedsatt hørsel.

 

Andre foreslåtte sider:

 

For informasjon om hjelpemiddellageret i kommunen, klikk her.

For informasjon fra NAV ang. søking av hjelpemidler, klikk her

For informasjon om ergoterapi, klikk her.

For informasjon om fysioterapi, klikk her.

Har du innspill eller kommentarer til denne nettsiden? Send en e-post til Wencke Aase

 

Trygghetssirkelen - COS-P

Velkommen til kurs om Trygghetssirkelen :)                       

 

Hvordan kan jeg få et enda bedre forhold til barnet mitt? Hvordan være en trygg og god voksen med tydelig ledelse? Er du opptatt av disse spørsmålene så er dette kurset noe for deg.

 

Nye kurs settes opp jevnlig - neste oppstart er:

- torsdager kl 18-20 på Vikersund helsestasjon. Oppstart 14.02.19 (påmeldingsfrist 01.02.19: )

- fredager kl. 12.30-14.30 Åmot helsestasjon. Oppstart 15.02.19 (påmeldingsfrist:01.02.19 )

- onsdager  kl. 18-20 Vikersund helsestasjon. Oppstart 13.03.19 (påmeldingsfrist:05.03.19)

Kursinvitasjon

Påmeldingskjema

_____________________________________

 

Litt om kurset :

 

Foreldrekurset følger programmet Circle of security parenting (COS-P) - oversatt til Trygghetssirkelen.

Programmet er et nyttig verktøy for å ”se barnet”

- Det tas utgangspunkt i hvordan en kan forstå barnets signaler og behov

- Hovedfokuset er hvordan en som voksen kan møte barnets behov på en god og tydelig måte

- Kurset har til hensikt å gjøre oss mer bevisst våre egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med våre barn.

- Målet er å hjelpe oss til å bli gode nok foreldre.

                                             

Hva innebærer det å delta?

Kurset har 8 møter med 2 timers varighet. I gruppen kan du selv bestemme hvor mye du vil dele av egne erfaringer. Kurset vil gi begrenset utbytte om man ikke deltar alle gangene. Det er to kursholdere som er godkjente COS-P instruktører.

 

Velkommen :)

 

Klikk deg videre for mer info:

http://www.youtube.com/watch?v=F6DhnbgRAOo

På nettsiden www.folkom.no finner du mer om kurset. Klikk deg inn, se gjerne dette klippet også

 

Har du spørsmål - ta gjerne kontakt med helsesøster på helsestasjon eller skolen barnet ditt går på.