Kunngjøring av reguleringsplan for Haraldsrudhagan Gnr. 86/10 og 90/8

Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for Haraldsrudhagan ble vedtatt i kommunestyrets møte 04.02.2019, utvalgssak 03/19.

Vedtak:

Innstilling fra hovedutvalget for teknisk sektor og følgende felles tilleggsforslag fra Bygdelista, AP, MDG og SV fremmet av Gotfred Rygh (SV) ble enstemmig vedtatt.

Foreslår følgende endringer i Planbestemmelsene for Reguleringsplan Haraldsrudhagan:

Tillegg til 2.1.3, uthevet skrift:

2.1.3: Det skal oppføres minimum 10 boenheter innenfor delfelt BKS. Det skal oppføres minimum 21 boenheter innenfor delfelt BFS1, BFS2 og, BFS3. Sekundærleiligheter på maks 70 kvm BRA tillates. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Bygningene skal ha 1 eller 2 etasjer. Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved konsentrert småhusbebyggelse i delfelt BKS tillates ikke flatt tak eller pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader. Til taktekking skal det benyttes matt svart eller grå farge. Fasader skal hovedsakelig ha trevirke. Underetasje og kjeller tillates ikke.

Endring av §5.3.

Står: Ved søknad om byggetiltak for boligene skal gang- og sykkelvei langs Badeveien fram til brua over RV 35 være ferdigstilt. Endres til: Ved søknad om byggetiltak for boligene skal gang- og sykkelvei langs Badeveien helt ned til Vikersund være ferdigstilt.

Reguleringsplanen kan ses hos Servicetorget i rådhuset og på kommunens nettsider under fanen «Nyheter». Spørsmål om planen kan rettes til Modum kommune, v/Arealplan.

Klage og krav om erstatning eller innløsning

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.  (§§ 15 og 27-3 i Plan- og bygningsloven av 1985)  Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning etter  §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

(erstatning etter §32 eller krav om innløsning etter §42 i Plan- og bygningsloven av 1985)

Eventuell klage eller krav om erstatning sendes til:

Modum kommune, Teknisk etat v/ALM avdelingen, Postboks 38, 3371  Vikersund

eller

post@modum.kommune.no.

Plandokumentene finnes her:

Saksfremlegg

Planbeskrivelse

Vedlegg 1 plankart

Vedlegg 2 planbestemmelser

 

cid:image005.jpg@01D44B40.B45422F0