Har du lyst til å være med i vårt etiske råd?

vaksine.jpgModum kommune deltar i et nasjonalt prosjekt hvor målet er å opprette et samlet etisk råd for alle etatene i kommunen. Nå søker vi etter personer som skal sitte i det nyopprettede rådet.

Rådet skal bestå av ansatte og innbyggere. For å få nødvendig bredde anbefales åtte til tolv medlemmer med ulik kjønn, alder, yrkes- og kulturell bakgrunn. Opplæring i etisk refleksjon vil bli gitt. Det er ønskelig at rådet inkluderer en lege og en jurist.

Ingen av medlemmene i rådet representerer sine yrkesgruppers interesser eller fagsyn. Gjennom sine ulike ståsteder og kompetanse sørger de for at komiteen får en perspektivrikdom. Rådet har livssynsnøytralitet som mål, og samtlige medlemmer er underlagt taushetsplikt.

Etikk er mer enn juss. En handling skal være lovlig, men skal også kunne begrunnes etisk og ses i sammenheng med kommunens øvrige mål og verdier. Vi ønsker å være en kommune som kjennetegnes av åpenhet, respekt, redelighet, likebehandling, lojalitet og kompetanse.
For å få til dette må etikk og etiske prinsipper drøftes jevnlig, på alle nivåer i kommunen.

Rådet er ment å være et rådgivende organ som kan hjelpe til i saker som ansatte, brukere og/eller pårørende opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Rådet vil primært jobbe med etiske utfordringer som oppstår innad i kommunen eller i møte mellom kommunen og innbyggere. Personalsaker og klagesaker behandles ikke av rådet.
Rådet er heller ikke ment å være en domstol eller et kontrollorgan.

Det tar tid å bygge opp erfaring i tverrfaglig refleksjon. Vi søker derfor motiverte personer som kan delta over tid (gjerne to-tre år med mulighet for forlengelse).
Rådet vil møtes hver 6. uke med varighet av cirka 2 timer.

Følgende vil bli vektlagt ved utvelgelse:
- Personlig egnethet
- Interesse for etiske spørsmål og refleksjon
- Motivasjon for noe egeninnsats ved å delta i opplæring og kurs
- Erfaring innen etikkarbeid er positivt, men ikke et kriterium

Ansatte vil kunne få fri i arbeidstiden for å delta og andre medlemmer vil kunne få ordinær møtegodtgjørelse.

Arbeidsgruppen, bestående av HTV fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet, fysioterapeut Wencke Vooren Aase og personalsjef Erla Sverdrup vil behandle søknadene.

Er dette noe for deg?
Send en enkel søknad med kort begrunnelse om hvorfor du ønsker å delta til personal@modum.kommune.no.

For spørsmål ta kontakt med Wencke Vooren Aase på tlf. 415 52 694.
Søknadsfrist 20.2.2019