Gravplasser

Modum kommune har forvaltningsansvaret for gravplasser i kommunen etter avtale med Modum kirkelig fellesråd

Gravplasskontoret er i 3. etasje på rådhuset.

 

Ansvarlig for gravplasser er Tone Hiorth epost: tone.hiorth@modum.kommune.no

Sekretær på gravplasskontoret er Kari Guldteig telefon 32 78 94 05 epost: kari.guldteig@modum.kommune.no

Hvor er gravplassene

I Modum har vi syv gravplasser

Heggen kirkegård

 

Heggen kirkegård

Adresse:

Gamle kirkevei 154

3370 Vikersund

Nykirke kirkegård

 

Nykirke kirkegård

Adresse:

Nykirkeveien 13

3340 Åmot

Snarum kirkegård

 

Snarum kirkegård

Adresse:

Lofthusveien 50

3370 Vikersund

Åmot kirkegård

 

Åmot Kirkegård

Adresse:

Kapellveien 1

3340 Åmot

 

Rud kirkegård

 

Rud Kirkegård

Adresse:

Ringeriksveien 569

3370 Vikersund

Vestre Spone kirkegård

 

Vestre Spone kirkegård

Adresse:

Bøensveien 430

3370 Vikersund

Gulsrud kirkegård

Gulsrud kirkegård

Adresse:

Østmodumveien 1007

3370 Vikersund

 

 

Adferd på gravplassene

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplassen skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.

Gravplasstilhørighet

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De kan gravlegges i en festet grav, en frigrav eller en anonym grav. En frigrav kan festes etter fredningstidens utløp. Et hvert sted som ikke utstyres med gravminne og blomster, vil være en anonym grav. På Heggen og Nykirke er det anonyme urnegravfelt ,og navnet minnelund for urner og kistegraver. På Åmot kirkegård er det i tillegg et muslimsk gravfelt og andre gravtyper.

Regler om feste av grav - rettigheter og plikter

Feste av grav/ekstra grav

Når en kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. Disse to gravene utgjør da et gravsted. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. I en urnegrav er det plass til 4 urner.

Fredningstid og festetid

Fredningstiden for urner og kister er 20 år. Festetiden er 20 år for nye gravsteder, deretter 10 år inntil det er gått 60 år etter siste gravlegging. Da opphører retten til å fornye festeavtalen.

Om festers rettigheter og plikter

Fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den.

Festeren har plikt til å holde graven i hevd og melde adresseforandring til gravplasskontoret.

Gravplasskontoret skal ha skriftlig beskjed hvis festeren ønsker å overføre festet til en annen. Festet kan ikke overføres mot noen form for vederlag. Når festeren dør, skal dødsboet gi gravferdsmyndighetene melding om hvem festet ønskes overført til.

Sletting av grav

Gravplasskontoret skal ha skriftlig melding fra fester når festeren ønsker å slette et gravsted. Hvis ikke festeren gir beskjed om at han/hun selv vil fjerne gravminnet når et gravsted skal slettes, blir gravminnet fjernet og tilintetgjort av gravplassbetjeningen. Hvis gravminnet er bevaringsverdig gjelder andre regler.

Hva skjer?

Etter begravelsen

De pårørende gis anledning til å fjerne kranser m.m. etter begravelsen. Gravplassbetjeningen kan fjerne kransene hvis de får beskjed om det. Pårørende må da ringe gravplasskontoret.

Når kistegraven "har satt seg" (etter minst 4 mndr.) blir graven planert og tilsådd av gravplassbetjeningen. Vanligvis foregår dette arbeidet i to perioder: april/mai og september/oktober.

Montering av gravminne kan tidligst skje 4 mndr. etter gravlegging av kiste.I mellomtiden kan pårørende sette opp et kors med navn (om de ønsker det)

Gravplassbetjeningen setter en plugg i bakken med den gravlagtes navn. Pluggen viser hvor gravminnet skal stå.

Etter en bisettelse

Urnen etter avdøde settes ned i jorda av kirketjener som har kontor på Heggen. De pårørende må gi beskjed til kirketjeneren om de ønsker å være tilstede når urnen blir satt ned. Urner settes vanligvis ned på urnegravsteder. Hver urnegrav har plass til 4 urner.

Urner kan også settes i en kistegrav selv om fredningstiden ikke er ute for kisten. Da blir denne ene kistegraven en urnegrav med plass til 8 urner i 20 år etter siste urnenedsettelse.

 

Gravminner

GRAVMINNER

MERKING AV GRAV

På fri grav som ikke er anonym grav og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted. Det er ikke tillatt å plassere steiner med tekst i blomsterbedet i tillegg til gravminnet.

Tekst mm.

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminnet skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende og som ikke er gravlagt på kirkegård, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne eller på minnesmerke ved navnet minnelund.

Kvalitet

Til gravminner og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Gravminnet skal tåle påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av gravplasser. Fastmonterte lykter er ikke tillatt.

Dimensjoner

Gravminnet skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m³ og vekten ikke overstiger 300 kg.

På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m, dvs urnegraver, skal gravminnet ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m³ og vekten ikke overstiger 150 kg.

Sikring

Stående gravminner av stein skal festes til fundament i stein med to rustfrie, 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter.

Fundamentet skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. fundamentet kan være opp til 10 cm lenger enn gravminnets bredde Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde so utgjør minst 20% av gravminnets høyde over bakken. Fundamentet skal ikke være synlig over bakken.

Godkjenning/oppsetting

Gravplassmyndighetene skal godkjenne gravminnet og fundamentet før det settes opp på gravplassen. Målsatt tegning av gravminnet med tekst og symboler skal sendes gravplasskontoret. Gravminnet skal plasseres på anvist plass ved merkepinne plassert i fundmentets bakre midtpunkt.

Ansvar

Eieren er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når kommunegartneren finner det nødvendig skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter.

Dersom eieren unnlater å etterkomme slike pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan kommunegartneren sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden. Kommunen er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra gravplassens betjening.

 

Blomsterbed

Blomsterbed

Hva er lov ?

Foran gravminnet kan det opparbeides plantefelt i høyde med bakken omkring, så bredt som gravminnet og slik at det stikker maks. 60 cm frem, målt fra baksiden av gravminnet. I plantefeltet kan det settes lys, flagg og lignende til spesielle anledninger hvis gjenstandene ryddes vekk etter bruk. Hvis det ikke er ønskelig med blomsterbed, skal området rundt støtten såes til med plen.

Hva er ikke lov ?

Det er ikke lov å plante vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Plantefeltet skal ikke dekkes med heller. Det er ikke lov å sette opp faste urner og lykter i plantefeltet. Det er heller ikke lov å ramme inn graven eller blomsterbedet med hekk, kantstein eller andre døde materialer.

Plantematerialer

Planter, kranser og liknende materialer som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

Stell av grav

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven han har ansvaret for.

Historiske graver

Det er nå lagt til rette for bevaring og gjenbruk av gravminner på gravplassene våre.

I 2008 ble bevaringsplan for kirkegårdene i Modum vedtatt av kommunestyret, her vises hele dokumentet.

Kommunale tjenester

Årlig stell av grav

Kirkegårdsmyndighetene kan besørge årlig planting og stell av grav mot forskuddsvis betaling. Fester kan bestille tre ulike tjenester:

Type A:      Planting av sommerblomster i juni – stell og vanning.
 
Type B:      Planting av stemor til 17.mai, nyplanting av sommerblomster i juni og planting av lyng i september – stell og vanning.
 
Type C.      Stell og vanning. Pårørende sørger for innkjøp og planting av blomster selv.

Oppretting av støtter

På alle gravplassene våre hender det at gravstøttene velter eller blir stående skakt på grunn av tele og andre forhold i jorda. Det er festers ansvar å rette opp støttene. Hvis dette er vanskelig å få gjort, kan gravplassbetjeningen utføre opprettingen mot betaling.

Gravlegat

Ved innbetaling av et bestemt beløp til et gravlegat vil gravfedsmyndighetene overta ansvaret for planting og stell av gravstedet. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom, ikke lenger enn fredningstiden/ festetidens lengde (20 år).

Alle tjenestene kan bestilles ved å kontakte gravplasskontoret på telefon 32 78 94 05, ved brev til Modum kommune, gravplasskontoret, pb 38, 3371 Vikersund eller pr epost til kari.guldteig@modum.kommune.no

Priser på kommunale tjenester finner du her  for gravplasser se side 16

Bevaring og gjenbruk av graver

Modum kommune vedtok i 2008 en bevaringsplan for gravplassene i Modum. I denne planen er alle gravminner over 60 år vurdert for bevaring ut fra disse kriteriene: gravminner

  • Kirkegårdenes eldste gravminner
  • Gravminner med historisk verdi
  • Representativt utvalg fra enkle til mer påkostede gravminner
  • Spesielle og unike gravminner
  • Gravminner som viser historie og bruk over lenger tid
Det er bestemt at 141 gravminner skal bevares og at 141 gravminner skal gjenbrukes. Gjenbruk skal skje ved at kommunen tar over ansvaret for gravminner hvor festetiden er over og festet er avsluttet. Disse gravminnene kan så slipes ned og brukes om igjen. Det sikrer at gravplassene i større grad kan gjenspeile de forskjellige tidenes gravminner i deres opprinnelige miljø.
 
Gravplasskontoret kan etter hvert tilby gravsteder med gamle gravminner, ferdig nedslipt for ny inngravering. Ta kontakt med gravplasskontoret om dette er av interesse.
 
SÆRBESTEMMELSER FOR GRAVFELTENE 16, 17, OG 25 PÅ HEGGEN KIRKEGÅRD VED HOVEDINNGANGEN TIL KIRKEN:
 
gravminner 2Feltene skal bevares for ettertiden med de gamle gravminnene, støttemurene, rammene og stakittene slik bevaringsplanen av 2008 legger opp til både ved bevaring og gjenbruk. Dersom det opprettes nye festeavtaler i området, skal det stilles særskilte krav til gravminne. Det skal legges vekt på materialbruk, form og størrelse, slik at det nye utstyret i størst mulig grad harmoniserer med det som er bevart. Gravene skal kun benyttes til urner.

Bevaringsplan for gravplassene

 

Vinderbilde av Heggen kirke. Klikk på bilde for stor versjonI 2004, ble det bestemt at det skulle utarbeides en bevaringsplan for gravplassene i Modum. I begrunnelsen het det at:” I forbindelse med sletting av gravsteder og fjerning av gravminner skal fylkeskultur -/gravplassmyndighetene vurdere alle gravminner som er over 60 år med henblikk på om de bør bevares for fremtiden. For å kunne vurdere dette, bør kommunen ha en bevaringsplan for gravplassene som hvert enkelt gravminne kan vurderes opp i mot.” Forslaget til bevaringsplan er utført av kunsthistoriestudent Line Mørk Helganger og kommunegartner Tone Hiorth som prosjektansvarlig. 

Vedtatt plan finner du her

 

 

Det var tvil om i hvor stor grad et gravminne skulle vernes på bakgrunn av hvem som var gravlagt der. Mange mennesker i Modum har betydd mye for bygda, og fine minnesmerker er tegnet av dem gjennom fortellinger i bøker og i heftene Gamle Modum. Gravstøttene på gravpassen er i første rekke familiens minne over de som er gått bort. Det er derfor ikke lagt vekt på navnene på støtten når de er vurdert for bevaring, med 3 unntak:

 

  • Christopher Hornsrud, statsminister 1926
  • Andreas E. Disen, kunstmaler
  • Anders Kongsrud, kunstmaler

 

I tillegg er de gamle prestegravene på Heggen tatt med.

 

Noen gravminner er også foreslått til gjenbruk. Gjenbruk kan skje ved at kommunen tar over ansvaret for gravminner hvor festetiden er over og festet er avsluttet. Disse gravminnene kan så slipes ned og brukes om igjen. Det sikrer at kirkegårdene i større grad kan gjenspeile de forskjellige tidenes gravminner i deres opprinnelige miljø.

 

Bevaringsplanen foreslår at 141 gravminner bevares, 141 gravminner gjenbrukes og at 345 gravminner kan fjernes når familien ikke lenger er interessert i å beholde og bruke gravstedet. Av disse er 461 gravminner i privat eie og 166 gravminner i offentlig eie. Av gravstøttene som er i offentlig eie foreslås 73 til bevaring, 36 til gjenbruk og 57 til fjerning. Gravminnene som er i privat eie, bør fortsette være i privat eie så lenge familiene har bruk for gravstedet.

 

Bevaringsplanen lble lagt frem for formannskapet i første omgang. De bestemte at planen skulle sendes ut på høring. Planen ble sendt til blant annet Kirken i Modum, historielaget og en del offentlige instanser. Eierne av gravminnene som foreslås bevart eller til gjenbruk, er også tilskrevet om planens betydning for deres gravminne. 

 

627 gravminner på Modums 7 gravplasser er vurdert for bevaring ut fra disse kriteriene:
 

· Gravplassens eldste gravminner

· Gravminner med historisk verdi

· Representativt utvalg fra enkle til mer påkostede gravminner

· Spesielle og unike gravminner

· Gravminner som viser historie og bruk over lenger tid

 

Gammelt bevart gravminne. Klikk på bilde for stor versjon