Her finner du en oversikt over gravplasser i Modum.

Heggen

Heggen kirkegård

Heggen kirke er en middelalderkirke, og den er omgitt av gravplassen på alle sider. Av bygninger kan det nevnes at det, i tillegg til selve kirken, er et gravkapell fra omkring 1930, som er plassert øst for kirken. Nord for gravkapellet, er en urnelund. To felt mot vest, rundt kirkens inngangsparti, er fredet etter vedtak i menighetsrådet fra 1975. Vegetasjonen består av aske- og lindetrær, hvorav asketrærne også er fredet etter vedtak i Kirke- og undervisningsdepartementet fra 1950.

Gravtyper på Heggen kirkegård:

 • Kistegrav
 • Urnegrav
 • Navnet minnelund for kister og urner
 • Anonymt urnegravsted

Gamle kirkevei 160, 3370 Vikersund

åmot_kirkegård

Åmot kirkegård

Åmot kirkegård ligger sør for kirken. Vest for gravplassen går trafikkert vei, og i øst ligger to skoleanlegg med gangvei forbi gravplassen. Den eldste delen av gravplassen er innrammet av store, gamle bjørketrær mot kirken og hovedveien. Etter utvidelsen i sør ble det plantet lønnetrær mot hovedveien og svenskasal inne på gravplassen for å dele opp denne i mindre rom.

Gravtyper på Åmot kirkegård:

 • Kistegrav
 • Urnegrav
 • Navnet minnelund for kister og urner
 • Urnegrav med felles gravminne
 • Anonymt urnegravsted
 • Muslimsk gravsted

Kapellveien 1, 3340 Åmot

snarum_kirkegård

Snarum kirkegård

Gravplassen på Snarum ligger på østsiden av Gamle Hallingdalsvei, på nordsiden av kirken. Snarum kirkegård er også et gammelt middelalderområde, men heller ikke her er den synlig i dag. Fra gammelt av har gravplassen vært innrammet av bjørketrær. Disse er i løpet av de siste årene hugget og erstattet med nye bjørketrær.

Gravtyper på Snarum kirkegård:

 • Kistegrav
 • Urnegrav

Lofthusveien 50, 3370 Vikersund

vestre_spone_kirkegård

Vestre Spone kirkegård

Vestre Spone kirke er omgitt av gravplassen på alle kanter. I sør og vest er det skog og i nord og øst ligger jordene inntil gravplassgjerdet. Et lite gravkapell er plasser på sørsiden av veien inn til kirken.

Gravtyper på Vestre Spone:

 • Kistegrav

Bøensveien 430, 3370 Vikersund

gulsrud_kirkegård

Gulsrud kirkegård

Gravplassen ligger sørvest for kirken, og vegetasjonen består av flere store bjørketrær.

Gravtyper på Gulsrud kirkegård:

 • Kistegrav
 • Urnegrav

Østmodumveien 1007, 3370 Vikersund

rud_kirkegård

Rud kirkegård

Nord for kirken ligger gravplassen, inntil riksvei 35. Sør for kirken er det et parkmessig område med bjørketrær mot veien og furutrær i området hvor gravkapellet ligger. Selve gravplassen er innrammet av rognetrær.

Gravtyper på Rud kirkegård:

 • Kistegrav

Ringeriksveien 569, 3370 Vikersund

Nykirke

Nykirke kirkegård

Nykirke er omgitt av gravplassen på alle kanter, unntatt mot øst. Dette har vært et kirkested helt fra middelalderen, men ingenting av middelalderkirkegården er synlig i dag. Gravplassen rammes inn av svenskasal mot sør og vest, og ellers dominerer noen store lønne- og bjørketrær. På den sørøstre delen av gravplassen er det bevart noen gamle familiegraver og flere gravminner fra Blaafarveværkstiden.

Gravtyper på Nykirke kirkegård:

 • Kistegrav
 • Urnegrav

Nykirkeveien 13, 3340 Åmot