Må man ha et gravminne?

Som gravansvarlig har man rett, men ikke plikt til å forsyne graven med et gravminne.

Dimensjoner, tekst og kvalitet på gravminnet

Gravminnets utseende og plassering bestemmes av gravferdsforskrifter og lokale vedtekter.

Dimensjoner

Gravminnet skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm eller tykkere enn 60 cm. Dette skal begrenses, slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2m3 og vekten ikke overstiger 300 kg.

Tekst m.m.

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminnet skal være sømmelig, og det navn som påføres skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller lignende og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne.

Kvalitet

Til gravminner og fast tilbehør kan det kun anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Gravminnet skal tåle påkjenninger det utsettes for av klimaet, samt ved vanlig drift og vedlikehold av gravplassen. Fastmonterte lykter på gravminnet er ikke tillatt.

 

Godkjenning og oppsett av gravminnet

Gravferdsmyndigheten skal godkjenne gravminnet og fundamentet før det settes opp på gravplassen. Målsatt tegning av gravminnet med tekst og symboler sendes til gravplasskontoret. Gravminnet skal deretter monteres på anvist plass. På et nytt festet gravsted er dette sentralt i bakkant av gravstedet.

Sikring av gravminnet

Stående gravminner av stein skal festes forsvarlig til fundamentet av stein. Gravminner som er mer enn 60 cm høyt, skal boltes med to rustfrie. 15 cm lange og 12 mm tykke massive bolter. Boltene skal stikke like langt opp i gravminnet som ned i fundamentet. Gravminner som er lavere enn 60 cm, skal boltes på tilsvarende måte med minst en bolt.

Gravminnets fundament skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet velter. Fundamentet skal ikke være synlig over bakken.

Ansvar for gravminnet

Det er eieren som er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for de som ferdes på gravplassen. Når gravferdsmyndigheten finner det nødvendig skal eieren av gravminnet varsles, med pålegg om å bringe gravminnet i overenstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slike pålegg, eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan gravplassmyndigheten iverksette tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden.

Kommunen er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra gravplassbetjeningen.