Graving i Vikersund sentrum sør

graving.png
Siste del av arbeidet med å legge vann og avløpsrør til Vikersund Nærsenter og Øya pumpestasjon starter mandag 4 juni og er planlagt avsluttet 22.juni.

Dette vil blant annet berøre parkeringsarealer på Vikersund Nærsenter. 
Gående og syklende vil kunne passere. Fortauene opprettholdes, og arbeidsområdet sikres.

For kjørende vil det i perioder bli lokal omkjøring.
Asfaltering vil skje så raskt som mulig; avhengig av fremdrift på legging av rør.