Fredningstid og festetid

Fredningstiden for urner og kister er 20 år. Det kan ikke settes ned en ny kiste i graven før dette. Det er likevel anledning til å sette ned urne, da denne settes over kisten. I slike tilfeller festes hele graven for 20 nye år.

Festetiden for urner og kister er 20 år. Deretter er festetiden 10 år, inntil det har gått totalt 60 år, da opphører retten til å fornye festeavtalen. 

Festerens rettigheter og plikter

Som fester har du rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, forsyne graven med et gravminne, samt ellers rå over den. Du har videre plikt til å holde graven i hevd og til å melde fra til Gravplasskontoret om eventuell adresseendring, slik at vi til enhver tid har oppdatert kontaktinformasjon til deg som fester. 

Overføring av festet - ny fester

Dersom du ikke lengre ønsker å stå som fester av et gravsted, kan festet overføres til en annen person. Du må da fylle ut skjemaet "Overføring av festet" og sende dette til Gravplasskontoret. Husk signatur. 

Dersom festeren av et gravsted dør, skal dødsboet gi myndighetene beskjed om hvem festet ønskes overført til. I slike tilfeller må skjemaet "Ny fester av grav" fylles ut og sendes til Gravplasskontoret. Husk signatur.