Hvem besørger gravferden?

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen en avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel. 

Hva skjer etter en kistegravlegging?

Etter gravlegging av kisten vil gravplassbetjeningen besørge graven planert og tilsådd. Montering av gravminnet kan tidligst skje 4 måneder etter gravlegging av kiste. I mellomtiden kan det settes opp et merke hvor avdødes navn settes på. 

Hva skjer etter en bisettelse?

Etter en bisettelse vil kisten transporteres til et krematorium for kremering. Urnenedsettelsen foregår på gravlunden på et senere tidspunkt.