Gebyrregulativ for tekniske tjenester

Modum kommunestyre vedtok i møte 08.12.2017 endring av
gebyrsatser for teknisk sektor gjeldende fra 01.01.2018.

Modum kommune har vedtatt gebyrregulativ etter delingsloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven, forurensingsloven, vass- og kloakkavgiftsloven, brannvernloven med forskrifter og jordloven. Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Modum kommune, servicetorget, 3371 Vikersund, telefon 32 78 93 00.

Hovedinnhold:

 • KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSREGISTRERING ELLER MATRIKKELLOVEN.
   
 • BYGGESAKSBEHANDLING, UTSLIPPSSAKER, PLAN- OG DISPENSASJONSSAKER I MEDHOLD AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG JORD/SKOGLOVEN.
   
 • KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM, SAMT DELING AV LANDBRUKSEIENDOM I SAMSVAR MED FORSKRIFT
  om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v.
   
 • GEBYR OG TIMESATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER
  Slik som; Tjenster innenfor landbruksområdet, Fellingsavgift for hjortevilt, Kommunale eiendomsavgifter - herav vann/kloakk m.v. Feiing og tilsyn, Gravplasser, Park og friluftsliv.

Gebyrregulativ teknisk sektor for 2018 finner du her

Gebyrregulativet erstatter tidligere gebyrregulativ og trer i kraft fra 1. januar 2018.

Lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer i 2011 i Modum kommune

Avtalevilkår for tilknytning til Modum kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg