Gang- og sykkelveg FV 280 Haugerudsletta

Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven kunngjøres det at reguleringsplan for gang- sykkelveg for fv 280 Haugerudsletta ble vedtatt i kommunestyrets møte 18.06.2018, utvalgssak 42/18.

Begrunnelsen for vedtaket er at reguleringsplanen vil legge opp til en ferdselsåre for myke trafikanter langs fv. 280 som ledd i et trafikksikkerhetstiltak. Tiltaket er også miljøvennlig da det muliggjør annen transport enn bilbruk.

cid:image009.png@01D41537.D3FB3FB0

Detaljplan 1

Detaljplan 2

Detaljplan 3

Plankart samlet

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. (§§ 15 og 27-3 i Plan- og bygningsloven av 1985) Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI.

Krav om erstatning etter §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter vedtak av reguleringsplan er kunngjort.

(erstatning etter §32 eller krav om innløsning etter §42 i Plan- og bygningsloven av 1985)

Eventuell klage eller krav om erstatning sendes til: Modum kommune, Teknisk etat v/ALM avdelingen, Postboks 38, 371 Vikersund eller post@modum.kommune.no.