Tun funksjonshemmede

Tun funksjonshemmede har administrasjon på Tomtebo, og tilbyr tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser i alle aldre. Tunet har boliger med heldøgns bistand, avlastningshjem og bolig for barn og unge, treningsleiligheter, aktivitetssenter og arbeidssenter. Vi tilbyr tjenester som praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, støttekontakt/fritidskontakt og omsorgslønn.

Besøksadresse:
Tomtebo 2, 3370 Vikersund

Postadresse:
Postboks 38, 3371 Vikersund

Ansatte/kontaktinformasjon

Ansatte/kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder: Liv Hilde Ruud 32778366 mobil: 99409894 livhilde.ruud@modum.kommune.no

Fagkonsulent: Beate Larsen 32778361 mobil: 90623278 beate.larsen@modum.kommune.no

Fagkonsulent: Hilde Glesne 32778362 mobil: 97035097 hilde.glesne@modum.kommune.no

Tjenesten gir tilbud it ifra inviduelle behov, og består av

Tiltak:
Avlastning privat
Avlastningshjem for barn
Ledsagerbevis
Vikersund arbeidssenter
Omsorgslønn
Støttekontakt

Tilrettelagte boliger med bistand:
Badeveien bofellesskap A
Badeveien bofellesskap B
Badeveien bofellesskap C
Skolegata bofellesskap
Stadionveien bofellesskap

 

Integrerte arbeidsplasser - lokale bedrifter

 

Integrerte arbeidsplasser - lokale bedrifter:
Modum Asvo Olaroa, 3360 Geithus
Modum Industrier 3360 Geithus

Ambulerende tjenester

Ambulerende tjenester er et tilbud for de over 18 år som bor i egen bolig, eller som skal flytte i egen bolig. Intensjonen med tjenesten er å yte hjelp til de som har behov for praktisk bistand og opplæring for å kunne bo for seg selv.

Tjenesten har tilbud på hverdager mellom klokken 07.30 – 21.30 og har fokus på individuelle avtaler utifra den enkeltes behov. Med dette vil vi skape trygghet, forutsigbarhet, samt mestring og selvstendighet. Ambulerende tjenester kan blant annet gi praktisk bistand, veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål, medisinering, oppfølging ved lege/tannlege besøk osv.

Tjenesten samarbeider med hjemmesykepleien og bofellesskap for de som trenger enkel bistand i helgene.

Du kan kontakte koordinator for Ambulerende tjenester eller kommunens fagkonsulenter i Tun funksjonshemmede for å få hjelp til å søke ambulerende tjenester. Du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Telefon Ambulerende: 90518096

Søknadsskjema finner du her

Søknad sendes til: 

Saksbehandlerenheten
Frydenberg 22
3370 Vikersund
     
                                                

Målgruppen:

Personer som har behov for praktisk bistand og opplæring fra Tun funksjonshemmede for å kunne bo i egen bolig.

 

Kriterier for tjenesten:

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemning.

-                     Må ha vedtak på praktisk bistand og opplæring fra Tun funksjonshemmede.

-                     Bør ha en viss evne til å kunne klare seg selvstendig på sikt.

-                     Bør ha evne til læring, samt være motivert for læring.

-                     Må være i stand til å være alene deler av døgnet. Inklusiv natt, helger og helligdager.  

 

Saksbehandling:

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendig for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak, samt en begrunnelse for vedtaket. I vedtaket går det frem om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.  

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - nye BPA-kontrakter

Modum kommune, sammen med andre kommuner i Vestregionen og Kongsberg kommune, tilbyr seks leverandører å inngå tjenestekonsesjonskontrakter for BPA.

De seks leverandørene er:

Parkeringstillatelse

 

parkeringsskilt%20for%20forflytningshemmig.jpgMed parkeringskort for forflytningshemmede kan du parkere på følgende steder:

 • På reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt. Dersom parkeringsplassen eller parkeringshuset er privat drevet må du sjekke om du skal betale avgift.

 • På offentlig avgiftsbelagte parkeringsplasser uten at du trenger å betale og ut over lengste tillatte parkeringstid. Dette gjelder ikke dersom det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.

 • På steder der det er innført boligsoneparkering.

 • I hele landet og store deler av Europa.

  Avgiftsfritaket gjelder på alle offentlige regulerte områder.

  Offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede er skiltet med hvit P på blå bunn sammen med rullestolsymbol som underskilt.

  Søknadsskjema med retningslinjer og skjema for legeattest finner du her

  Sammen med utfylt søknadsskjema og legeattest, må det legges med passfoto av søkeren (den parkeringstillatelsen gjelder).

  Behandlingstid er ca. 3 - 4 uker

  Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse til Servicetorget.

  Søknaden sendes: Saksbehandlerenheten, Frydenberg 22, 3370 Vikersund

   

Transporttjenesten - TT kort