Friskliv og folkehelse

Folkehelse i Modum

folkehelse.jpgI Modum definerer vi folkehelsearbeid som samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler.
Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Folkehelseoversikt Modum 2016

Oversikt over folkehelsetiltak (DOC) (PDF) (ODT)

Folkehelsearbeid er sektorovergripende og omfatter
tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å:

folkehelse fotball introprogram.jpg- Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
- Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom
- Forebygge sykdom og skader

I Modum kommunes kommuneplan er levekår og folkehelse
gjort til gjennomgående tema for alle sektorer.

 

 

Organisering av arbeidet i Modum

Folkehelsearbeidet er forankret på overordna politisk og administrativt nivå.  
Organisering og mandat (DOC) (PDF) (ODT)folkehelse 02

 • Folkehelse er et gjennomgripende fokusområde i kommuneplanen
 • Folkehelsekoordinator i rådmannens stab
 • Folkehelsekoordinator leder ei tverrsektoriell folkehelsegruppe med representanter fra alle kommunens etater.

Fra 1. januar 2012 blir en ny lov "Folkehelseloven" gjort gjeldende.
Om kommunens ansvar står det følgende i kapittel 2, § 4:

folkehelse 04Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljø¸messige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

folkehelse svømming.jpgKommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor."

Les mer om den nye folkehelseloven her

"§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

 

Partnerskapsavtaler
Samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Partnerskapsavtale med Den norske turistforening Drammen (DNDT)
Partnerskapsavtale  med pensjonistene

 

Noen av våre pågående prosjekter:
Tidlig innsats –reduserer uførhet?
Modum kommune samarbeider med Høgskolen i Buskerud og Vestfold om Prosjektet "Tidlig innsats - reduserer uførhet?". Her skal vi se nærmere på hva som gjør at arbeidstakere innenfor barnehager og helse- og sosialetaten lykkes med å komme tilbake i arbeid, helt eller delvis, etter sykemelding. Prosjektet er finansiert med støtte fra KLP.

Klynga-samarbeidet
Interkommunalt samarbeid på ledernivå i Midtfylket for å øke gjennomføringen i videregående skole.

Friskusprosjektet
Dette er fokusområde for barnehagene i perioden 2014 -2018 ut fra at de overordnede mål i Modum kommunes kommuneplan er levekår og folkehelse. Det er opprettet en arbeidsgruppe som jobber aktivt med prosjektet, men alle barnehagene deltar og jobber ut fra sitt ståsted. Visjonen for FRISKUS er: FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

Synsprosjektet
Forskningsprosjekt i forhold til arvelighet av fargeblindhet i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Innebærer testing av syn for ungdommer i videregående skole og senere skal 6- åringene også tilbys testing.

Aktiv UNG
Dette er en veletablert modell, utviklet i Modum, som flere kommuner gir tilbud om. Det handler om å fange opp unge som ikke driver organisert fritidsaktivitet og som har behov for litt hjelp til å komme i gang. Skolen og helsestasjon opplever at tilbudet treffer en viktig målgruppe og evaluering viser at de som deltar opplever tilbudet som positivt og at det har ført til at de har fått venner.

Friskliv og mestring
Kommunalt lærings og mestringstilbud rettet mot personer som ønsker å vite mer om å forebygge sykdom, eller leve med kronisk sykdom. Samarbeid mellom frisklivssentralene Midt –fylket, Frydenberg og Vestre Viken HF Lærings og mestringssenteret og lokale brukerorganisasjoner. Arrangerer blant temamøter for innbyggere som ønsker å «Vite mer om» diabetes II, kreft, hjerte og kar, stress. Neste tema er «Vite mer om søvn». Det er stor interesse for «Vite mer om» kveldene som er åpne for alle  som ønsker å vite mer.

I tillegg samarbeider Modum kommune med Buskerud fylkeskommune, Sigdal kommune og Modum Bad om flere større prosjekter under Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Les mer her

Kultur og idrett

Modum er en aktiv idretts- og kulturkommune, med et mangfold av arenaer, foreninger og tilbud. Kulturtilbudet i kommunen bidrar til å gi innbyggerne gode opplevelser og høy livskvali­tet.

fotball.pngLag og foreninger har gode rammevilkår gjennom forutsigbare stønadsordninger og praktisk bistand. I tillegg til å legge til rette for et aktivt organisasjonsliv, er det også flere samarbeidsprosjekter for en aktiv fritid gjennom året, slik som Sommergøy, Kul-turen, Søndagens skitur og Månedens poster.
Andre arrangementer/tilbud innen området er Den kulturelle spaserstokken, Senioruniversitetet og Språkcafè i regi av biblioteket.
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har konkrete virkemidler for folkehelse.

Turstier, løyper og drikkevann

syslevann_450x338.jpg
Fra vannbehandlingsanlegg i Modum

Teknisk etat er en viktig premissleverandør i forhold til folkehelse.

 • Levere hygienisk betryggende drikkevann fra vannverket
 • Forurenset avløpsvann blir samlet opp og renset før det slippes ut – forhindrer smittespredning
 • Vi bygger og vedlikeholder kommunale veier og gangveier som folk ferdes på
 • Vedlikeholde kommunes grøntanlegg i parker, ved uteområder rundt barnehager, skoler og kirker
 • Tilrettelegge stier og turløyper med oppkjøring av skiløyper både på Øståsen og nede i bygda – Modum på langs Se egen side
 • Kontroll av badevann ved offentlige badeplasser
 • Sørge for en langsiktig planlegging og forvaltning som skal hensyn ta viktige folkehelseperspektiv og gjøre samfunnet mer robust på sikt.

søya badeplass prosjekt_400x300.jpg
Fra tilrettelegging av badeplassen ved Søya

Gang- og sykkelveier

Trafikksikkerhetsplan forsidebilde

Statens Vegvesen har i mange år satt kommunale trafikksikkerhetsplaner som forutsetning for statlige tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak. Dette har vært det klassiske utgangspunktet for kommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Fundamentet i Modum kommunes planarbeid med trafikksikkerhet har alltid vært en fysisk tilrettelegging for myke trafikkanter, i form av gående, syklende og bevegelseshemmede. Med en slik strategi vil man kunne oppnå:
 
 • Færre trafikkulykker
 • Mindre biltrafikk og større uavhengighet av biltrafikk
 • Bedret folkehelse og aktivitetstilbud
 • Universell tilgjengelighet
Med en slik basis er det naturlig å ta et hovedutgangspunkt for hele Modum kommunes trafikksikkerhetsarbeid i vår nasjonale sykkelstrategisom. Statens Vegvesen har utarbeidet med hovedmål mål om at det skal bli tryggere og mer attraktivt å velge sykkel som framkomstmiddel. Strategien er utarbeidet som en del av Nasjonal Transportplan 2006—2015. Hovedmålet i vår nasjonale sykkelstrategi er: at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle.
 
Modum kommunes trafikksikkerhetsplan har følgende visjon: Det skal være trygt og attraktivt å gå og sykle i Modum for folk flest. Kommunen ønsker ved dette å planlegge trafikksikkerhet utfra et helseperspektiv. Visjonen skal realiseres gjennom følgende mål:
 • Det skal være trygt å være myk trafikant i Modum. Risikoen for å bli drept eller varig skadd i vegtrafikkulykker skal ikke være høyere for en myk trafikant enn for en billist
 • Antall syklende og gående i Modum skal være høyere enn landsgjennomsnittet.
 • Myke trafikanter skal være en synlig og selvfølgelig del av trafikkbildet i Modum Målbare aksjoner søkes iverksatt med tanke på dette og planens øvrige målsettinger.

Les mer i trafikksikkerhetsplanens tekstdel

Se du ulike plankartene for:      Drolsum      Geithus_nord     Geithus_sør      Haugfoss     Sysle

MoVing

halvdsides annonse moving.jpg


moving 2017.jpg

Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse

kilde-par.jpgRessurssenteret er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Modum og Sigdal, Modum Bad (spesialisthelsetjeneste) og Buskerud fylkeskommune.
Se prosjektbeskrivelse her

Formålet med dette prosjektet er å øke fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid innen psykisk helse samt å skape et best mulig tilbud for befolkningen gjennom samhandling og god utnyttelse av ressurser. Prosjektet er et nybrottsarbeid der Modum som folkehelsekommune, Buskerud fylkeskommune som regional aktør og fagmiljøet på Modum Bad samarbeider om å utvikle et ressurssenter. I siste instans er målet å utvikle tiltak og tjenester som styrker den psykiske helsetilstanden til kommunens og regionens befolkning gjennom livsløpet.

Rask psykisk helsehjelp
Modum kommune er en av 17 kommuner i landet som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering av pilotprosjektet “Rask psykisk helsehjelp”. Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT, og er et behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet er et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonellet i kommunen. Rask psykisk helsehjelp er en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse. Tilbudet startet opp i mai 2013 og i okt. 2015 har det vært journalført i overkant av 600 henvendelser. 485 personer har så langt fått direkte hjelp. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, ev. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. Tilbudet er gratis og man trenger ikke henvisning fra lege.

LIST-prosjektet (spørreundersøkelse og mestringskurs for engstelige ungdommer i ungdomsskolen
Prosjektet gjennomføres i 9 kommuner i vest, øst og sør Norge og er et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Helse (RKBU vest), Modum Bad Gordon Johnsens stiftelse og Sørlandet Hospital, ABUP. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Lokalt er prosjektet finansiert av regionale forskningsfond og Helsedirektoratet. Modum, Sigdal og Krødsherad deltar i region øst. I tillegg til å undersøke om kunnskapsbaserte, lavterskel-tiltak eller «mestringskurs» for ungdom som plages av engstelse er effektive, evaluerer prosjektet hvorvidt ungdom som deltar i mestringskursene opplever mindre engstelse og tristhet og får økt livskvalitet.

Elevtjenesten.no
Utviklet på Rosthaug videregående skole med hjelp av tjenestedesignere. En enkel mulighet for ungdom til å finne fram blant og få hjelp av ulike «hjelpetjenester» (skolehelsetjeneste, rådgivere, mobbeteam og merkantile tjenester). Siden inneholder også ofte stilte spørsmål og en chatte-mulighet med de ulike personene.

GREP
Livsmestringskurs/teknikker/bevissthet som et tilbud i VG2 som en oppfølging av VIP- programmet (psykisk helse-informasjon til alle elever i VG1). Utviklet på Rosthaug av skolehelsetjenesten, PPOT, rådgivere og ledelse. Er under utprøving i noen klasser dette skoleåret. Ekstra midler fra fylkeskommunen

Rask psykisk helsehjelp

Telefon til tjenesten er: 32 74 94 40
Telefontid: Tirsdag   10.00 - 15.00
                   Onsdag  10.00 - 15.00
                   Torsdag  10.00 - 15.00

Les mer om tilbudet i brosjyren: Trykk her


Hvem er rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for personer over 16 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, ev. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

 

Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

 

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Rask Psykisk helsehjelp holder til ved inngangsporten til Modum Bad.

 

Hva slags behandling får du?

bilde Brosjyre rask psykisk helsehjelp.jpgBehandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale. De neste trinnene kan være en telefonkonsultasjon eller mer tradisjonell psykoterapi/samtaleterapi med relativt kort varighet. Personer som har behov for mer langvarig terapi, blir henvist videre.

Tverrfaglig team
Helsehjelpen skal drives av tverrfaglige team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er psykolog tilknyttet alle teamene.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker. De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

 


Godt verktøy

Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT, og er et behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Tilbudet vil være et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonellet i kommunen. Helsedirektoratet vil legge til rette for evaluering/forskning av tilbudet, samt sørge for nødvendig metodeopplæring innen kognitiv terapi.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Modum kommune, Sigdal kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune, og vil være en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse.

 

Les mer på hjemmesiden til Helsedirektoratet: 

Rask psykisk helsehjelp

12 kommuner etablerer rask psykisk helsehjelp