Gratis kjernetid

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen.

  • Barn fra 3 år og oppover får gratis kjernetid i barnehagen hvis familien har lav inntekt. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.
  • Kjernetid utgjør 20 timer pr. uke.
  • Ordningen er søknadsbasert, det betyr at du selv må søke om gratis kjernetid.

Søk om gratis kjernetid

Se priser for barnehage

Se priser for SFO

Redusert foreldrebetaling

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling:

  • 2018/2019: 01.06.2018.
  • 2019/2020: 01.06.2019

Søk om redusert foreldrebetaling

Se priser for barnehage

Se priser for SFO

Du kan søke etter fristen, men da vil moderasjonen gjelde fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet. 
For barnehageåret 2018/2019 gjelder dette for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 541 500 kroner per år.

Foreldre/foresatte søker til den kommunen barnet er folkeregistrert uavhengig av hvilken kommune barnet har barnehageplass i. Fakturaavdelingen behandler søknadene om redusert betaling i Modum kommune.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Søknaden kan ikke behandles uten nødvendig dokumentasjon. Hvis det er store avvik fra ligningstallene, ta kontakt med fakturaavdelingen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.