Priser barnehage

Priser barnehage 2021
Pris per måned
 
Maksimalpris 100% 3230 kr  
Maksimalpris 80 % 2580 kr  
     

Kostpenger
I alle barnehagene i Modum kommer betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Kostpenger betales ut fra plasstørrelse og tilbud ved den enkelte tjeneste.

Søskenmoderasjon  
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune gjelder søskenmoderasjon. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. Modum har søskenmoderasjon dersom familien har barn både på SFO og i barnehage. Dersom familien har barn i både barnehage og SFO, ligger moderasjonen på SFO-barnet.

Gebyr ved for sen henting
Ved for sen henting ilegges et gebyr på 400 kr for hver påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdager
Enkeltdager kan kjøpes for 300 kroner.

Priser SFO

Priser 2021 - Sats per måned:

Full plass - morgen og ettermiddag 3290,-

Per morgen hver uke                            220,-

Per ettermiddag hver uke                     440,-

Egen oversikt over alle SFO plasstyper med pris fra 1.1 21

 

Søskenmoderasjon  
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune gjelder søskenmoderasjon. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. Modum har søskenmoderasjon dersom familien har barn både på SFO og i barnehage. Dersom familien har barn i både barnehage og SFO, ligger moderasjonen på SFO-barnet.

Gebyr ved for sen henting
Ved for sen henting ilegges et gebyr på 400 kr for hver påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdager
Enkeltdager kan kjøpes for 300 kr. For barn med deltidsplass gis det mulighet for kjøp av enkeltdager ved ledig kapasitet. Dette avklares ved den enkelte SFO.

Gratis kjernetid

Alle 2 -, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583650 kroner.

Ordningen er søknadsbasert, det betyr at du selv må søke om gratis kjernetid.

Søk om gratis kjernetid i skjema under.

Redusert foreldrebetaling

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling:

  • 2021/2022: 01.06.2021

Søknadsskjema finner du under "Skjema".

Du kan søke etter denne fristen, men da vil moderasjonen gjelder fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet. Foreldre/foresatte søker til den kommunen barnet er folkeregistrert uavhengig av hvilken kommune barnet har barnehageplass i. Fakturaavdelingen behandler søknadene om redusert betaling i Modum kommune. 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Søknaden kan ikke behandles uten nødvendig dokumentasjon. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
Den nasjonale ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om redusert betaling.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Inntekten foreldrebetalingen skal beregnes ut fra er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.