Satsing på folkehelsearbeid i Modum

folkehelse.jpgI Modum definerer vi folkehelsearbeid som samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler.
Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen.

Folkehelseoversikt Modum 2016

Oversikt over folkehelsetiltak (DOC) (PDF) (ODT)

Folkehelsearbeid er sektorovergripende og omfatter
tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å:

folkehelse fotball introprogram.jpg- Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil
- Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom
- Forebygge sykdom og skader

I Modum kommunes kommuneplan er levekår og folkehelse
gjort til gjennomgående tema for alle sektorer.

 

 

Organisering av arbeidet i Modum

Folkehelsearbeidet er forankret på overordna politisk og administrativt nivå.  
Organisering og mandat (DOC) (PDF) (ODT)folkehelse 02

  • Folkehelse er et gjennomgripende fokusområde i kommuneplanen
  • Folkehelsekoordinator i rådmannens stab
  • Folkehelsekoordinator leder ei tverrsektoriell folkehelsegruppe med representanter fra alle kommunens etater.

Fra 1. januar 2012 blir en ny lov "Folkehelseloven" gjort gjeldende.
Om kommunens ansvar står det følgende i kapittel 2, § 4:

folkehelse 04Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljø¸messige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

folkehelse svømming.jpgKommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor."

Les mer om den nye folkehelseloven her

"§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid

 

Partnerskapsavtaler
Samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Partnerskapsavtale med Den norske turistforening Drammen (DNDT)
Partnerskapsavtale  med pensjonistene

 

Noen av våre pågående prosjekter:
Tidlig innsats –reduserer uførhet?
Modum kommune samarbeider med Høgskolen i Buskerud og Vestfold om Prosjektet "Tidlig innsats - reduserer uførhet?". Her skal vi se nærmere på hva som gjør at arbeidstakere innenfor barnehager og helse- og sosialetaten lykkes med å komme tilbake i arbeid, helt eller delvis, etter sykemelding. Prosjektet er finansiert med støtte fra KLP.

Klynga-samarbeidet
Interkommunalt samarbeid på ledernivå i Midtfylket for å øke gjennomføringen i videregående skole.

Friskusprosjektet
Dette er fokusområde for barnehagene i perioden 2014 -2018 ut fra at de overordnede mål i Modum kommunes kommuneplan er levekår og folkehelse. Det er opprettet en arbeidsgruppe som jobber aktivt med prosjektet, men alle barnehagene deltar og jobber ut fra sitt ståsted. Visjonen for FRISKUS er: FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

Synsprosjektet
Forskningsprosjekt i forhold til arvelighet av fargeblindhet i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Innebærer testing av syn for ungdommer i videregående skole og senere skal 6- åringene også tilbys testing.

Aktiv UNG
Dette er en veletablert modell, utviklet i Modum, som flere kommuner gir tilbud om. Det handler om å fange opp unge som ikke driver organisert fritidsaktivitet og som har behov for litt hjelp til å komme i gang. Skolen og helsestasjon opplever at tilbudet treffer en viktig målgruppe og evaluering viser at de som deltar opplever tilbudet som positivt og at det har ført til at de har fått venner.

Friskliv og mestring
Kommunalt lærings og mestringstilbud rettet mot personer som ønsker å vite mer om å forebygge sykdom, eller leve med kronisk sykdom. Samarbeid mellom frisklivssentralene Midt –fylket, Frydenberg og Vestre Viken HF Lærings og mestringssenteret og lokale brukerorganisasjoner. Arrangerer blant temamøter for innbyggere som ønsker å «Vite mer om» diabetes II, kreft, hjerte og kar, stress. Neste tema er «Vite mer om søvn». Det er stor interesse for «Vite mer om» kveldene som er åpne for alle  som ønsker å vite mer.

I tillegg samarbeider Modum kommune med Buskerud fylkeskommune, Sigdal kommune og Modum Bad om flere større prosjekter under Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Les mer her