Flyktningtjenesten i Modum

Bilde Vektergården / flykningtjenesten

Flyktningtjenesten har tilholdssted i Vektergården Vikersundgata 8, 3370 Vikersund.

Kontakt oss:
Postadresse: Modum kommune, Flyktningtjenesten, Postboks 38, 3371 Vikersund
Telefon 32 78 67 55

Virksomhetsleder:
Sissel Thorsrud tlf 99 35 96 82
E-post: sissel.thorsrud@modum.kommune.no

Ansatte

Virksomhetsleder
Sissel Thorsrud
 
 
Leder bofellesskap enslige mindreårige
Mona  Løvstad
 
 
Oppfølgingsteam enslige mindreårige
 
Miljøterapeut Robert Foss
 
Miljøterapeut Martin Lillevold
 
 
Kvalifiseringsteam
 
Tiltakskonsulent:  Mona  Sjulsen tlf. 40808997 mona.kristin.sjulsen@modum.kommune.no
 
Programrådgiver: Tommy Grønlund tlf. 40808998 tommy.gronlund@modum.kommune.no
 
Programrådgiver:  Rune Johannessen tlf. 48 07 36 08 rune.johannessen@modum.kommune.no
 
Programrådgiver:  Lene Tollefsen Rodegård tlf. 40909788 lene.tollefsen.rodegard@modum.kommune.no
 
 
 
Barne og familiefaglig
 
Miljøterapeut:  Bente Løkka tlf. 40 9143 85 bente.lokka@modum.kommune.no
 
 
Bosetting
 
Boligveileder: Frode Thon tlf. 41543076 frode.thon@modum.kommune.no
 
 
Illustrasjon ansatte

Flyktningtjenesten i Modum kommune

Flyktningtjenestens hovedoppgave er løpende bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.

Flyktningtjenesten bosetter flyktninger med oppholdstillatelse, etter avtale med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Tjenesten har ansvar for etablering og informasjon for å sikre en god start for flyktninger i kommunen.

For 2017 har kommunestyret vedtatt bosetting av 40 flyktninger pluss familiegjenforeninger.

Introduksjonsprogrammet for flyktninger består i hovedsak av norskopplæring og samfunnskunnskap på Modum voksenopplæring, samt språkpraksis og andre yrkesrettede tiltak. Målsettingen med programmet er at den enkelte flyktning kvalifiseres til selvforsørgelse i form av jobb eller videre utdanning.

Flyktningtjenesten består av 16 årsverk fordelt på fire team – Bosetting, Kvalifisering, Oppfølging og Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger.

 

Illustrasjon læring - bok

Bosetting av flyktninger i Modum

Hvert år inngår staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) en rammeavtale med norske kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger, ut fra beregnet behov for plasser til de flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge etter selv å ha søkt om asyl (opphold på asylmottak) eller som overføringsflyktninger, det vil si etter avtale med FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Flyktninger, er i følge FNs flyktningkonvensjon "enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe".

Målgrupper

  • Personer som har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig opphold i Norge på bakgrunn av søknad om asyl.

  • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse

  • Familieinnvandrede

Kriterier/vilkår

Innen tre måneder etter bosetting starter alle flyktninger mellom 18 år – 55 år i introduksjonsprogrammet, der oppfølging rundt bosituasjon og undervisning i aktuelle tema inngår.

 

Økonomi

Dekning av utgifter til flyktninger kommer fra statlige integreringstilskudd. http://www.imdi.no/no/Tilskudd/

Det inngås ordinære avtaler mellom flyktninger som leier bolig og utleier (Modum Boligeiendom KF og private), og den enkelte flyktning må selv betale husleie og andre utgifter. Flyktningers midlertidige økonomiske situasjon, inntil oppstart i introduksjonsprogram og utbetaling av introduksjonsstønad behandles av NAV og Lov om sosiale tjenester kap. 4 § 17 – 24.

Etablering i bolig – etableringen skal være nøktern og inneholde det mest nødvendige slik at flyktninger får en forsvarlig start i kommunen.

 

Illustrasjon hus

Introduksjonsordning for nyankomne flyktninger

Målgruppe:

Introduksjonsloven § 2 Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram for nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått:

  1. Asyl jf. Utlendingsloven § 28 eller

  2. Overføringsflyktninger med innreisetillatelse jf. Utlendingsloven § 35 tredje ledd eller

  3. Fornybar oppholdstillatelse etter Utlendingslovens § 38 første ledd eller

  4. Familiegjenforent med personer i overnevnte grupper som ikke har vært bosatt i kommunen mer enn fem år før det søkes familiegjenforening jf. Utlendingsloven

  5. Fornybar oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 53 første ledd bokstav b.

 

Rett og plikt til introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i kommunen etter avtale mellom IMDI og Modum kommune.

Med nyankommen menes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet skal treffes. Introduksjonsprogrammet skal starte innen tre måneder etter bosetting i Modum kommune.

 

Målet med introduksjonsprogrammet er at den enkelte flyktning får en kvalifisering som gjør at den kan bli selvforsørget i form av jobb eller videre utdanning.

Programmet er helårig og på full tid. Arbeidslivets spilleregler gjelder for deltakerne i introduksjonsprogram. Det vil si 5 ukers ferie, sykemelding og egenmelding ved fravær osv.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis av Modum voksenopplæring, som også tilbyr en treårig grunnskoleutdanning.

Deltakerne i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad i programtiden. Introduksjonsstønaden er to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. Det betales skatt av stønaden og det blir foretatt trekk i stønaden dersom deltakeren har ugyldig fravær.

 

Lenker:

Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere)

Forskrift om fravær og permisjon ved deltakelse i introduksjonsordningen.