Særdeles store snømengder i fjellet gjør at NVE har varslet en større fare for skadeflom enn i normalår.
NVE anslår faren for flom som medfører skader til 30-70, altså 30 prosent fare enn vanlige vårflommer.
Mengden av vann i vassdragene er allerede i ferd med å øke, og NVE har i sine siste prognoser anslått at faren er størst fra cirka 22. mai.
 

Hvis flommen rammer, her er aktuelle telefonnummer
Modum brannvesen 900 26 632 
Vei: 414 58 405

Vi oppfordrer derfor de som bor i flomutsatte områder langs våre hovedvassdrag om å ta sine forholdsregler. Det gjelder da særlig de som tidligere har vært rammet når vannmassene har tatt overhånd. Vi vet blant annet at kjellere/inkludert parkeringskjellere i Vikersund sentrum har vært utsatt. Og vi vet at det tidligere har vært en utfordring at rundballer fra jorder har blitt tatt med ut i elver.

Det er varme temperaturer over tid, inkludert nettene, samt graden av nedbørsmengder som vil avgjøre hvorvidt farevarslet blir reelt.

I tider med stor vannføring eller flom oppfordrer vi alle om å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
Vi ber også om at stikkrenner, kummer og andre vannveier holdes fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Vi følger opp med ny informasjon når denne er tilgjengelig.
Se film fra NVE om naturfare ved flom ved å trykke på denne lenken
flom - endre holstad.jpg
Arkivfoto : Endre Holstad