Etikkrådet i Modum kommune

Rådet består av 11 kommunalt ansatte og innbyggere med ulik kjønn, alder, yrkes- og kulturell bakgrunn. 

Ingen av medlemmene i rådet representerer sine yrkesgruppers interesser eller fagsyn. Gjennom sine ulike ståsteder og kompetanse sørger de for at komiteen får en perspektivrikdom. Rådet har livssynsåpenhet/livsynsnøytralitet som mål, og samtlige medlemmer er underlagt taushetsplikt.

Mandat etikkrådet

Etikkrådet er ment å være en beslutningsstøtte for tjenestene og skal gi hjelp til refleksjon og støtte i valg.
Alle ansatte og brukere av kommunens tilbud kan henvende seg til etikkrådet
Etikkrådet er ikke et klageorgan.

Etikkrådet skal:

 • Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer
 • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses, eller være et forum der ansatte og brukere av kommunens tjenester kan få drøftet slike problemer i forkant eller etterkant
 • Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre
 • Bidra til at kommunens tjenester og innbyggernes møte med tjenesten blir best mulig
 • Etikkrådet kan drøfte saker som omhandler alle kommunale tjenester

Etikkrådet er et rådgivende organ, som skal bidra til å belyse etiske dilemmaer.

Mål:

 • Bidra til økt brukermedvirkning
 • Bidra til økt kvalitet på tjenestene
 • Bidra til bedre samarbeid i tjenestene
 • Bidra til å heve etikk-kompetanse og fremme god praksis i tjenestene
  •  casedrøftinger
  • undervisning/veiledning
  • kursvirksomhet

Slik tar du kontakt

For å ta opp et etisk dilemma i rådet tar du kontakt med Wencke Aase, tlf. 415 52 694 eller wencke.aase@modum.kommune.no  

Du kan også ta kontakt med oss hvis du ønsker å diskutere en sak, lufte et problem som kanskje er en sak for rådet, eller bare for å få informasjon om etikkrådet.

Vi har taushetsplikt.

Hva er egentlig etikk?

Vi har alle et sett med leveregler, en moral. Vi handler ut fra hva vi mener er rett, galt, ondt og godt. De fleste mener for eksempel at det er rett å stoppe for rødt lys og galt å snike på bussen. For mange oppleves det verdifullt å være ærlig, og de fleste forsøker å være oppmerksomme når menneskene rundt oss har det vanskelig.

Etikk er refleksjon over moral.

Å reflektere er å tenke om igjen, se på levereglene våre med nye øyne. Hverdagen er preget av vanetenkning og vi handler slik vi pleier å gjøre. Vi trenger å stille spørsmål ved det vi gjør, å reflektere.

Da må vi begynne å tenke igjennom prinsippene vi bygger på, holdningene som ligger bak, hvem som berøres av valgene våre, og hvordan de berøres.

 • Et etisk dilemma er en valgsituasjon hvor vi - uansett hva vi velger -  krenker verdier vi er forpliktet av.  Et dilemma har ingen klare svar; verdier, holdninger, moral og kultur har stor innvirkning.
 • Det er en situasjon hvor det finnes gode moralske innvendinger mot ethvert handlingsalternativ. Løsningsalternativene har både fordeler og ulemper og det er vanskelig å vite hva som veier tyngst.

Etikk = Sunn fornuft?

Er det noe mange er uenige om, så er det hva som er sunt, og hva som er fornuftig.

Vår «sunne fornuft» er sterkt knyttet til våre verdier (hva er viktig i livet) og normer (regler og forventninger om hvordan man skal oppføre seg i samfunnet).

Fordi verdiene og normene våre ligger «i ryggmargen» vår, er vi ofte ikke bevisst hvorfor vi mener som vi gjør. Noen mener f.eks «som man reder, slik ligger man» - at du er din egen lykkes smed. Mens andre mener at alle kan gjøre feil og ta dumme valg, og alle skal få hjelp til å komme seg opp og fram. Og så kommer diskusjonene mellom de to ytterpunktene. Diskusjonene tar gjerne tar utgangspunkt i konsekvensene, som: «Hvis vi gjør som du sier, kommer det til å koste samfunnet mye mer enn hva vi har råd til», «men hvis vi gjør som du sier så er kommer det også til å koste samfunnet mye mer enn vi har råd til»…..
Diskusjonene ender oftest opp med at hver part prøver å overtale den andre parten.

I etikkrådet blir det sett på verdiene og normene bak meningene. Vi har en diskusjons/refleksjonsform som gjør at det er lettere å forstå meningene og dermed lettere å forstå hverandre og finne løsninger sammen.

Hvorfor etikkråd?

Alle helseforetak (sykehus) er pålagt å ha en etikkomite.
Det blir diskutert om alle kommuner også bør ha dette. Senter for medisinsk etikk (SME) har satt igang et forskningsarbeid rundt dette og har invitert med fire kommuner. Modum er en av disse. Vi får opplæring og oppfølging fra SME.

Modum er den eneste kommunen i landet som har et etikkråd som er for alle kommunens etater, ikke bare helseetaten. Vi er også den kommunen som har flest medlemmer som ikke er ansatt i kommunen.

Målet med etikkråd er å gjøre det lettere å systematisk reflektere rundt dilemmaer, store og små. Gjøre det allment akseptert å ta opp problemstillinger som ikke har klare løsninger, for å tenke sammen.