Etter mye oppmerksomhet rundt fremtidens eldreomsorg i Norge, synes vi det er riktig å publisere en fersk rapport om tilsvarende i Modum, forfattet av et eget adhoc-utvalg i et samarbeid mellom poltikere og adminstrasjon. 
Utvalgets anbefalinger og innstilling ble vedtatt i kommuneyret i desember, og er således førende for Modum kommunes arbeid på området.
Les hele rapporten  Fremtidens eldreomsorg - Fra eldrebølge til eldrekraft her 


Utvalgets anbefaling baserer seg i stor grad på omorgstrappa, utviklet gjennom adhocutvalgets arbeid. Figuren under illustrerer hvordan eldrebølgen omdannes til eldrekraft.
De nedre trinnene i trappa danner fundamentet for en bærekraftig eldreomsorg.
Å legge til rette for frivillighet, aktivitet, fellesskap og bruk av ny teknologi har innvirkning på livskvalitet og muligheten til å fortsette å bo i eget hjem.
Lærings- og mestringstilbud gir hjelp til å ivareta egen helse.
Dreiing av tjenester til mer hjemmebasert virksomhet gjør at flere kan bo lenger i egen bolig.
Å utsette hjelpebehovet er viktig for den enkelte og avgjørende for å yte treffsikker hjelp på de de øvre trinnene i omsorgstrappa.
Dialog og kommunikasjon om hva kommunen kan bidra med og hvilke grep innbyggerne selv kan ta er viktig på alle trinnene i omsorgstrappa

eldreomsorg.jpg

Utvalget har bestått av politiske gruppeledere, representant for rådene og tillitsvalgte. Arbeidet har pågått fra februar til november 2022.
Varaordfører Bjørn Erik Sørli har ledet utvalget. Det administrative arbeidet har vært ledet av Jorunn Killingstad. Audun Thorstensen fra Telemarksforskning har levert nøkkelfakta, analyser og beregninger.
​Utvalgets medlemmer:  Bjørn Erik Sørli (leder av utvalget)  Kristi Skinnes/ Tone Kronen, Jon Hovland, Ståle Versland , Ole Johan Sandvand, Ole Martin Kristiansen/ Hanneke Molenaar, Brit Eva Helgedal,  Laila Oliversen Brandsgård
Rådene: Synnøve Eriksen fra Eldrerådet
Tillitsvalgte: Silje Overn fra Sykepleierforbundet og Liv Jane Tømte fra Fagforbundet
Sekretariat: Jorunn Killingstad og Eva-Kristine Hansen fra administrasjonen helse- og sosialsektoren.

eldreosorg2.jpg