Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtok Teknisk Hovedutvalg i møte den 29.04.2020 sak 7/20 at reguleringsforslag for Eikerveien 25 legges ut til offentlig ettersyn.

Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for en helhetlig utbygging av et mindre boligfelt med godt uteareal i form av en tunløsning.

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes skriftlig til Teknisk etat, Postboks 38, 3371 VIKERSUND eller med e-post til post@modum.kommune.no innen 31.07.2020.

Planens dokumenter finnes her:
Planbeskrivelse        Planbestemmelser         Plankart