Aud Norunn Strand høyde oktober 2022.jpegRådmann Aud Norunn Strand (bildet) kan nå legge fram et netto driftsresultat på 60 millioner kroner for 2022. Dette er 41 mill. kr høyere enn budsjettert.

Det gode resultatet skyldes flere forhold, med stor skatteinngang som den viktigste årsaken. Skatteinngangen var særlig høy mot slutten av året, noe som blant annet skyldes avregninger fra skatteåret 2021.

Skatteveksten i Modum var på 14,7 prosent fra 2021 til 2022. Dette er noe høyere enn for kommunene samlet. Skatteinngangen pr. innbygger var likevel bare på 82 prosent av landsgjennomsnittet.

Krigen i Ukraina har påvirket hverdagen i Modum, og kommunen har fått økt statstilskudd til bosetting av flyktninger. 14 mill. kr av tilskuddet er foreløpig ikke disponert, og bidrar til det gode driftsresultatet.

Koronapandemien preget også første del av 2022. Etatene har hatt koronautgifter og tapte inntekter på over 14 mill. kr. Også på dette området har kommunene fått ekstra kompensasjon fra staten.

Finanspostene viser positivt resultat på grunn av økte utbytteinntekter.

Etatene hadde et merforbruk på om lag 16 mill. kroner. Helse- og sosialsektoren hadde et merforbruk på 7,9 mill. kr, undervisningssektoren på 3 mill. kr og teknisk sektor på 6,8 mill. kr. Kultursektoren hadde et mindreforbruk på 1,7 mill. kroner.

- Netto driftsresultat kan blant annet brukes til egenkapital til investeringer. Avsetning til disposisjonsfond har i 2022 økt med 40 mill. kroner. Det generelle disposisjonsfondet er nå på 111 mill. kr.