Aud Norunn Strand februar 22.jpgRådmann Aud Norunn Strand kunne presentere hyggelige tall for politikerne i kommunestyret under møtet mandag 21. mars.
Regnskapet for Modum viste nemlig et netto driftsresultat på 40,4 mill. kr. Dette er 22,2 mill. kr bedre enn budsjett. 

Stor skatteinngang, særlig på slutten av året, er den viktigste årsaken til det gode resultatet. Da det opprinnelige skatteanslaget ble laget høsten 2020, visste vi lite om konsekvensene av pandemien. Staten tok nok utgangspunkt i at de økonomiske konsekvensene ville bli verre.

I Modum ga den gode skatteinngangen 28,8 mill. kr mer enn budsjett. Modum hadde imidlertid lavere skattevekst enn andre kommuner, og skatteinngang pr innbygger er nå nede på 80,7 % av landsgjennomsnittet.

Det har vært nok et år der koronapandemien har preget mye av vår hverdag. Både innbyggere og alle våre ansatte har på ulike måter vært berørt av dette.

Korona medførte økte utgifter til smitteverntiltak og tapte inntekter som følge av nedstenging også i 2021. Etatene har hatt koronautgifter og tapte inntekter på over 36 mill. kr. Disse betydelige koronakostnadene har blitt dekket inn blant annet gjennom kompensasjon fra staten.

Samtidig hadde etatene et merforbruk på 17,4 mill. kr. En del av dette har sammenheng med endret driftssituasjon som følge av pandemien. Helse- og sosialsektoren har et merforbruk på 10,8 mill. kr, undervisningssektoren på 6 mill. kr og teknisk sektor på 3,2 mill. kr. Kultursektoren har hatt besparelse.

Modum kommune gjennomførte i 2021 investeringsprosjekter for 138 mill. kr. De største investeringsprosjektene har vært Geithus bru og lokaler for hjemmetjenesten og ambulansesentral på Nedmarken.