Modum kommune kadde i 2020  et positivt netto driftsresultat på 17,6 millioner kroner. Dette er 4,2 mill. kr bedre enn budsjettert.
Året ble et annerledes år hvor koronapandemien hadde store konsekvenser. Modum kommune kom godt ut av det økonomisk.
Etatene hadde et samlet merforbruk på 8,3 mill. kr etter inndekning av ekstra utgifter og inntektstap på grunn av pandemien.  
Modum kommune fikk i 2020 ekstraordinært utbytte på 6 mill. kr fra Midtkraft. Dette, sammen med lave utgifter til finans og lave utgifter til lønnsoppgjør og pensjonskostnader (på grunn av korona), gjorde at Modum endte med et godt resultat.

Regnskapet er foreløpig ikke revidert, så endringer kan skje.