Modum kommune fattet i møte den 13.12.19, sak 108/19 følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelvei Fv 144 Skalstad – Stalsberg godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Det er utarbeidet en reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Eikerveien, på strekningen fra Skalstad til Stalsberg i henhold til Statens vegnormaler. Total lengde er cirka 1.5 kilometer. Hensikten med planen er å gi gående og syklende et godt og trafikksikkert tilbud langs hele Eikerveien i Modum.

Reguleringsplankart med bestemmelser og planbeskrivelse fremmet til Kommunestyret ligger tilgjengelig på kommunens nettside på følgende steder:

Sykkelbygda Modum

Reguleringsplaner

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-12 tredje ledd og 1-9, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI påklages til Departementet. Eventuelle klager må framstilles skriftlig og sendes Modum kommune, postboks 38, 3371 VIKERSUND eller til post@modum.kommune.no innen den 23 februar d.å. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre- tre år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.  Eventuelle krav må framsettes skriftlig til Modum kommune.