Detaljreguleringsplan for næringsområde Heggenveien 30

Frist for innspill og merknader innen 22.01.2018

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 kunngjøres herved igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for eiendommene gnr./bnr. 25/55, 25/59, 25/58, 25/148, 23/255, 25/299 i Modum kommune. Planområdet ligger øst for Vikersundbrua, i krysset hvor Heggenveien og Øst-modumvei (Fv144 og Fv284) møtes. Forslagstiller er Yngve Leren. Plan og Ressurs AS v / landskapsarkitekt Joar-André Halling er utførende konsulent.

Området er i dag veletablert som næringsområde, og hvor større lagerbygninger, verksteder og lakkhaller dominerer landskapsbildet. Planområdets totale størrelse er ca. 21 dekar.

oversikt vikermyra.JPG

Bakgrunnen for arbeidet er en videreutvikling av næringsvirksomheten på området, med blant annet mulighet for oppføring av ny lakkhall og kontorbygning med tilhørende overnatting, med en total utnyttelse på ca. 80 % bebygd areal (% BYA) innenfor arealet. Boligformål for én eiendom ved Heggenveien forblir i planen.

Det planlegges å benytte eksisterende avkjørsel i sørvest via FV.288 Heggenveien. Det er vurdert at nytt planforslag ikke vil føre til økt trafikk og / eller risiko i forbindelse med eksisterende vegnett, men temaet skal inngå som en del av risiko- og sårbarhetsanalysen.

Overordnede føringer for arealdisponeringer hjemles i Kommuneplan for Modum 2011-2020 (plan id 2012705) hvor størstedelen av arealet er avsatt til «næringsvirksomhet». Forslag til ny plan vil i tillegg omfatte en mindre del av område avsatt til boligbebyggelse i sørvest, tilsvarende eiendom 25/55 og 25/148, og eiendom 25/299 i nord avsatt som «idrettsanlegg». Størstedelen av disse eiendommene er i dag bruk som næringsarealer. Forslag til ny detaljreguleringsplan samsvarer hovedsakelig med overordnet plan, og det utløser derfor ikke krav til konsekvensutredning og tilhørende planprogram.

Eiendom 25/299 ligger innenfor eksisterende reguleringsplan «Tangen» (planid 2004007), regulert som idrettsanlegg i nåværende plan, og denne delen av planen vil bli opphevet ved nytt planvedtak.

Det er ikke kjente kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Hele området er i dag benyttet som næringsarealer, er bebygget og / eller opparbeidet med grus for parkering av kjøretøyer.

Da området ligger sentralt til i forhold til boligbebyggelsen vil temaene støy og utslipp være en del av utredningen.

Planarbeidet antas å kunne berøre Deres interesser som grunneier/fester eventuell nabo/gjenboer eller som offentlig myndighet. Grunneiere bes underrette eventuelle berørte leietakere.

Forslag til planavgrensningen er vist på vedlagt kart, endelig planforslag vil bli forelagt ved offentlig ettersyn.

Eventuelle innspill og / eller merknader sendes til Plan og Ressurs AS, Sentrum 11, 3630 Rødberg eller joar@planogressurs.no , innen 22.01.2018.
Spørsmål eller nærmere informasjon om planarbeidet fås ved å ta kontakt med Joar-André Halling på telefon 45205513 eller mail joar@planogressurs.no

Skisse over planområdet

Melding om planarbeid