Skal du bygge?

byggesak tømrer.jpgPå denne siden finner du veiledning og hjelp til hvordan du skal forholde deg når du ønsker å sette i gang et byggeprosjekt.
Vi vil etter beste evne forsøke å hjelpe deg, samtidig som vi skal håndheve vedtatte lover og regler. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling blant annet påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes.

Her kan du se om du slipper å søke

fritak.jpgDu sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke etter at de nye byggereglene ble forenklet fra 1. juini 2015.
Les mer om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt, og finn regelverk og veiledning hos Direktoratet for byggkvalitet: Trykk her

Det er unntak. Byggning nær offentlig vei. Ta kontakt med statens vegvesen for avklaring. Mer info finnes her

Byggning nær jernbane. Nærmere bestemt innen 30 meter fra eksisterende jernbaneskinner. I Modum kommune er det to baneeiere. Banenor og stiftelsen Krøderbanen.

Sitat fra jernbaneloven §10 "Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense eller det med grunnlag i annen lov er gitt rett til å etablere anlegg eller installasjon innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje."

Husk at du har ansvaret for at tiltaket ikke kommer i konflikt med arealplaner over området, plan- og bygningsloven, vegloven eller annet regelverk. 
Er tiltaket  i konflikt med arealplaner for området, må det søkes om dispensasjon, selv om tiltaket i seg selv er unntatt søknadsplikt.

 

 

Slik går du frem hvis tiltaket er søknadspliktig

huskeliste.pngSe trinn for trinn hvordan en enkel byggesøknad skal utformes
(§ 20-4 i Plan- og bygningsloven)


I byggesøknaden trenger du:
1.
Situasjonskart. Skriv ut og tegn byggetiltaket inn på kartet du finner her
Bestill eventuelt situasjonskart og naboliste fra vår servicekonsulent mona.paulsen@modum.kommune.no . Gebyr 400 kroner.

2.
Nabovarsel på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel. Legg ved tegninger.

Har naboene samtykket, kan du sende søknaden omgående.
Har du sendt nabovarsel rekommandert, må du avvente i to uker.

Eventuell nabosamtykke  - skjema finner du her (.pdf)

3.
Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad via ByggSøk. Det forenkler prosessen både for både for søker og behandler.
Du kommer til ByggSøk ved å trykke her. Trykk på «Lag og lever byggesaker på nett»
Lag deg en brukerprofil, og du er i gang

Dokumentene du må ha tilgjengelige:
a Søknadsskjema
b Situasjonskart (i målestokk 1:500)
c Nabovarsling (gjenpart + kvittering)
d Tegninger (plantegning, snitt, fasade)

 

Eventuelt søknad om dispensasjon  - søknadsskjema finner du her

Innsending av digital post i byggesaker uten byggesøknad

Sjekkliste for profesjonelle/ansvarlige søkere

sjekkliste.pngVi har opprettet en sjekkliste for utskrift, hovedsakelig til bruk for profesjonelle/ansvarlige søkere
(Se § 23 i Plan og bygningsloven) 
Vi håper denne kan være til hjelp i prosessen mellom utbyggere/ansvarlige søkere og byggesaksavdelingen.
Sjekklisten vil bli oppdatert etter behov og ved endring i regelverk.

Sjekkliste for byggesak

Her kan du sjekke hvor stort du kan bygge

tommestokk.pngSkal du bygge noe? Stort eller smått? Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting, som bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bruk Direktoratet for byggkvalitet sin veileder for å være sikker på at du ikke bygger for stort

Her kan du sjekke hvor stort du kan bygge

Forklaringer om kart

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.
Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.
Kartet skriver du selv ut via kommunens kartportal for situasjonskart.
(Alternativt kan du få utlevert situasjonskart ved å henvende deg til teknisk etat.)

Kartsiden gir deg to kart:
1.
Situasjonskart som viser juridiske linjer som formålsgrenser, regulert byggegrense, regulert senterlinje, frisiktlinje m.m. Ledninger er også med på kartet.
2 Plankart med planopplysninger som viser plan i farger og opplysninger om hvilke planer som berører eiendommen, samt arealer. Det følger også med bestemmelser til bebyggelsesplan, reguleringsplan og/eller kommuneplan.

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:
PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:
-
Ønsket tiltak markert med farge
- Utvendige mål på tiltaket
- Forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 - Avstand til nabogrense
 -Avstand annen bebyggelse
- Avstand midt vei
- Arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt. Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Begrepsforklaringer:

  • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider.
  • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
  • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn.

Gebyrer du må betale

Gebyrer
Her finner du priser og gebyrer for tekniske tjenester i Modum kommune:

Gebyrregulativ for 2018

​Byggesaksgebyrer finner du på side 6 til og med 8. 

Skjemaer

Byggesaksblanketter
Nabosamtykkeskjema
Søknad om tillatelse til å brenne (DOC) (PDF) (ODT)
Skjema for dispensasjon (DOC) (PDF) (ODT)

Disse skjemaene er slik at du må fylle de ut på skjermen, lagre og sendes med epost til: post@modum.kommune.no eller skrives ut på papir å sendes pr post til
Modum kommune, postboks 38, 3371 Vikersund.
Alternativt kan de leveres i servicetorget eller i vår utendørs postkasse ved rådhusets inngangsdør.

Vi har som mål å få en digital skjemaløsning på alle fagområder, men er ikke der riktig ennå.

Vanlige stilte spørsmål

question-634903_960_720.pngHvordan går jeg fram hvis jeg ønsker å dele eiendommen før bygging? Se våre nettsider om fradeling.

Hvor finner jeg godkjente fagfolk? Alle foretak som er kvalifiserte til den jobben de skal gjøre vil bli godkjent av kommunen. Kommunens oppgave er å sjekke at de foretakene som skal ha ansvar i en byggesak har den kompetansen og erfaringen byggesaksforskriften krever for det som skal bygges. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har godkjent en del foretak sentralt. Disse godkjenningene vil også kommunen akseptere. I tillegg kan kommunen godkjenne foretakene lokalt etter søknad.

Hvordan måles gesims? I nesten alle tilfeller er gesimshøyde distansen mellom gjennomsnittlig ferdig planert terreng, og skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten.

Jeg har fått nabovarsel, hva skjer nå? Det skal gis en frist for å få inn mulige merknader på minst 2 uker. Dersom du har merknader til tiltaket, så skal du sende disse skriftlig til søker. Søker vil inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått. Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak, og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker.

Kan jeg bygge selv?  Søker du selv,  står du også ansvarlig for gjennomføringen. Hvordan du praktisk velger å gjennomføre prosjektet er ikke viktig fra kommunens side. Du kan få en profesjonell til å gjøre jobben, eller du kan gjøre det selv. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen.
Dersom du har formell kompetanse og erfaring, kan du søke som selvbygger i tiltaksklasse 1, jf byggesaksforskriften § 6-8.

Kan jeg tegne bygget mitt selv? Det er ingenting i veien for at du kan gjøre dette selv, dersom du sitter inne med nok kompetanse på slik teknisk tegning. Det viktigste i en sak er at alle nødvendige opplysninger blir gitt, at tegninger er i målestokk 1:100 og at tegningene har god kvalitet slik at saksbehandler kan sette seg i saken og vurdere den på en riktig måte.

Hvordan går jeg fram hvis jeg ønsker å klage?
Les melding (DOC) (PDF) (ODT) om rett til å klage over forvaltningsvedtak. Klage kan sendes til post@modum.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer.

 

Hvordan melde inn mistanke om ulovlighet?

Frister for saksbehandling

tidsfrist.jpgKvitteringsbrev

Etter at søknaden er registrert vil kommunen sende kvitteringsbrev for mottatt søknad.
Vi forsøker å behandle søknaden så raskt vi overhodet kan. Det er viktig å få en komplett byggesøknad, slik at det ikke brukes tid på å rette opp feil og mangler.

Kommunens maksfrister er slik:

Søknad uten ansvar: 3 uker fra komplett sak
Ordinær søknad: 12 uker fra komplett sak
For dispensasjonssøknader: 12 uker fra komplett sak.
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest: 3 uker


Eventuell klagebehandling
Dersom du ikke er fornøyd med resultatet på vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal behandles både administrativt og politisk. Dette kommer også fram via svarbrevet du får tilsendt.

Dersom kommunen mener vedtak ikke skal endres, går saken til Fylkesmannen i Buskerud for endelig vurdering.

Igangsettelse av byggearbeider (søknader med ansvarlige foretak)
I større byggearbeider  søkes det i to prosesser. Først et vedtak for å få godkjent rammene (rammetillatelse), og så vedtak for å igangsette arbeidet (igangsettingstillatelse).
Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles innen 3 uker.

Bygningen tas i bruk og saken avsluttes
Alle søknader avsluttes med ferdigattest. Dette gjelder også hvis du søker selv.
Søknad om ferdigattest skal behandles innen 3 uker.

Har du gammelt hus?

Kunnskap om byggeskikk i kommunene – tilgang til veiledere

Bygg og Bevar er et program opprettet av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening.

​Her finnes mye god informasjon om hvordan bevare gamle bygninger. Hvordan håndtere blymaling. Erstatte murstein i en eksisterende murvegg uten at det synes altfor mye, og selvfølgelig mye annen informasjon. Hvordan du pusser opp et gammelt hus. Videoer som viser gammelt håndtverk. Verdt en kikk selv om du ikke eier gammelt hus selv, men er nyssgjerrig på håndtverket. En liten smakebit av de mange videoer som finnes på denne siden under.

​Bygg og bevar finnes her klikk på lenka.

 

Klyving av stor stokk med øks og kiler.

 


Skifte blyinnfatning på vindu.

 

Åpningstider og kontaktopplysninger

For å jobbe mest mulig effektivt, svarer byggesakskontoret på telefon mandag og torsdag kl. 08.30-11.00 og kl. 12.00-14.30. 

Tlf. Servicetorget: 32 78 93 00

Det samme gjelder for personlig oppmøte. 
Du må dessverre regne med noe kø i de mest hektiske periodene.

Besøksadresse: Rådhusveien 1 , 2.etg, Vikersund
Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund
E-post: post@modum.kommune.no