Boost-prosjektet besøker Modum

Tirsdag kommer over 30 ledende forskere innen ulike temaer fra hele Europa til Modum.  De møtes hos oss som følge av at Norge og Modum er valgt ut til å være en del av EU-prosjektet Boost. Referansegruppen skal ha samling på Kildehuset på Modum Bad. Og de skal på skolevandring ved Vikersund skole, der elevguider skal følge alle rundt.

sysle skole.jpgFor en tid tilbake ble Modum kommune med i et stort EU-finansiert forskningsprosjekt. Målsettingen med prosjektet er å øke motstandskraft og livsmestring blant barn og unge i Europa. Og Modumskolen er arenaen for utprøvingen.
Sommeren 2017 fikk vi beskjed om at vi var tildelt midler til å gjennomføre prosjektet. I dette får vi tilgang til Europas ledende forskere innen feltet. 5 av 147 søknader fikk tildelt midler.


Hva er BOOST?
Prosjektet skal sammenstille kunnskap og forskning for å se hva som fungerer og har best effekt for å styrke barn og unges motstandskraft; altså hvordan en takler livets utfordringer livet ut.
Prosjektet skal skape en helhetlig tilnærming for å bygge motstandskraft og livsmestring for barn og unge.
Kunnskapen om dette, blant annet basert på forskning i Modum, vil kunne bidra til hvordan dette skal påvirke undervisningspraksisen i hele Eurupa.
Prosjektet skal gå over fire år. Det har en ramme på 3,5 millioner euro. Partnere i prosjektet er fra Spania, Polen, Belgia og Norge.
SINTEF har ansvar for prosjektledelsen.

boostlogo.png
Lokal involvering
boost 2.jpgDe fem barneskolene i Modum blir sterkt involvert, Prosjektet skal implementeres i tre av fem av våre barneskoler i skoleåret 2019/2020. Dette for å få en forsøksgruppe og en kontrollgruppe.
Skolene som BOOST skal implementeres i er Enger, Vikersund og Sysle. Stalsberg og Buskerud vil være kontrollskoler for å avdekke effektene.
Ved skolene hvor BOOST skal implementeres vil livsmestring og motstandskraft være tema i personalet. Kunnskapen som er samlet i prosjektet skal diskuteres, og kollegiene skal sammen finne ut hvordan denne kunnskapen skal brukes.

Tre delprosjekter
Prosjektet er inndelt i delprosjekter. En starter opp med en gjennomgang av forskning og kunnskap innen området. Det skal også lages en oversikt over hv
ordan skolekontekst og kultur i de forskjellige landene fungerer. Her inngår Modumskolens styringsdokument og flere intervjuer med lærere, rektorer, foreldre og elever.
Dette delprosjektet leverer rapport nå i høst og funnene legges fram på Kildehuset på Modum Bad tirsdag.

Delprosjekt nummer to er å designe hvordan kunnskap som er samlet skal gjøres tilgjengelig, samt hvordan dette skal komme til syne i undervisningspraksisen. På hvilken måte kan vi best  implementere dette  i klasserommet? Her er metoden tjenestedesign, altså legge til grunn den hverdagen lærerne står i. Her vil Modum-skolen selv i stor grad kunne prege resultatet. Dette arbeidet vil pågå fram til våren 2019.

Inn i våre klasserom
Tredje delprosjekt, implementeringen i skoler og klasserom, vil foregå i skoleåret 2019/2020. Da skal kunnskapen som er samlet i prosjektet diskuteres, og kollegiene skal sammen finne ut hvordan denne kunnskapen skal brukes. Forhåpentligvis vil dette være et år med spennende perspektiver og ny kunnskap som er relevant for det hver enkelt gjør i klasserommet.
For å sikre at vi får gode innspill fra Modum er det etablert ei arbeidsgruppe for BOOST, bestående av rektorene ved de tre skolene, tillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, ledende helsesøster og undervisningskontoret.

24. til 26. september er det samling for styringskomite og referansegruppe i Norge. Denne arrangeres av SINTEF i Oslo. Referansegruppemøtet den 25. september skal altså avholdes i Modum.

Vil du vite mer finner du en nyttig nettside for prosjektet på https://www.boostproject.eu/