Boliger

I Modum kommune har vi boliger med bemanning samt tilrettelagte boliger.

Boligtilskudd - husbanken

Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette.  

Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette.

Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

I Modum administreres ordningen av en egen saksbehandler, som nås på telefon til servicetorget

Telefon 32789300

eller

E-postadresse til saksbehandler: tone.jacobsen@modum.kommune.no

Tilrettelagte boliger

Modum kommune har tilrettelagte boliger til utleie i Åmot og Vikersund. Breskeberga og Solstad omsorgsboliger og Furulund trygdeboliger. I tillegg finnes tilrettelagte selveierboliger på Solstad, Sommerfryd og Telesletta. For å søke disse boligene benyttes kommunens skjema for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester. 

 

Se mer om sakbehandlingsrutiner her