I henhold til plan - og bygningsloven (pbl) § 12 - 8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Bøen grustak . Planen vil bli utarbeidet som privat forslag til detaljregulering splan , jf. pbl`s § 12 - 3 .

Planarbeidet er nærmere beskrevet i vedlagte forslag til planprogram. Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Feste Nordøst AS, v/Petter Hermansen tlf.: 90729347/ e - post: ph@feste.no  

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen fredag 27.09 .2019 til: Feste NordØst AS, Postboks 33, 2540 Tolga, eller til e - post: ph@feste.no  

Bøen grustak illustrasjonskart.jpg