Bevaringsplan

Gravplassene i Modum kommune endrer seg i takt med tiden, gamle graver slettes og tas i bruk på nytt. Gamle gravminner forsvinner og blir erstattet med nye, og gravplassene forandrer
utseende.

Modum kommune har utarbeidet og vedtatt en egen bevaringsplan for gravplassene. Hensikten med denne planen er å få en oversikt over kulturhistorisk verdifulle, og andre spesielle eller unike gravminner som finnes på våre gravplasser. Det gir kommunen et godt utgangspunkt for å verne et representativt utvalg av disse gravminnene, enten i form av bevaring eller gjenbruk. 

Gravplassene i Modum kommune har et rikt utvalg av kulturhistorisk interessante gravminner. Ved å gjennomføre bevaringsplanen, er kommunen sikret å opprettholde et variert gravplasslandskap og –miljø for fremtiden, noe som har en stor lokalhistorisk verdi.  

Bevaring av gravminner

Et utvalg gravminner på gravplassene i Modum er satt til bevaring. Ved å bevare gravminner, opprettholder vi en variasjon i gravplasslandskapet. Gravplassene har flere gravminner som er gamle, og bevaring av disse vil i seg selv være en berikelse for gravplassen. Ved å bevare de eldste gravminnene tar vi vare på en viktig del av lokalhistorien.  

Gjenbruk av gravminner

Ved siden av å bevare gravminner, er det et utvalg gravminner på gravplassene i Modum som kan gjenbrukes. Ved å gjenbruke gravminner, sikrer vi at kirkegårdene har et representativt utvalg typergravminner i fremtiden, uten at alle trenger å bevares. På denne måten vil kirkegårdslandskapet kunne fremstå med en variasjon mellom gamle gravminner bevart som de er, gravminner som ikke lenger lages i dag, men som er blitt gjenbrukt, samt nyere gravminner. 

Gjenbruk av gravminner skjer ved at kommunen tar over ansvaret for gravminner hvor festetiden er over og festet er avsluttet. Disse gravminnene kan da slipes ned og brukes om igjen. De som sørger for en gravferd kan bli tilbudt et gravsted med et slikt gravminne. Ta kontakt med Gravplasskontoret dersom du skal sørge for en gravferd og ønsker et gravsted med gravminne til gjenbruk.