Barneverntjenesten

BVT MIdt- Buskerud.jpg

Telefon mottak: 32 78 93 50


Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusveien 1, 3370 Vikersund
Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund
E-post: barnevern@modum.kommune.no

​Virksomhetsleder/barnevernleder:
​Siv Rørvik tlf. 32 78 93 50
​e-post adresse: siv.rorvik@modum.kommune.no

Barnevernvakt

Interkommunal barnevernvakt for Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal.

Telefonnummer: 91114600

Fredag og lørdag: Kl. 17.00 - 01.00
Søndag til torsdag: Kl. 17.00 - 24.00

Interkommunal barnevernvakt er en akuttbredskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barneverntjenestenes ordinære kontortid.

Informasjon om tjenesten

Midt-Buskerud barneverntjeneste (BVT MB) er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens § 28 a med Modum som vertskommune, og Sigdal og Krødsherad som deltaker kommuner. Den interkommunale barnevernstjenesten for Modum og Krødsherad ble etablert i 2005, hvor Sigdal ble innlemmet i 2013.

Visjon: Trygg barndom - ansvarlige voksne

Verdier: Tydelighet, respekt, åpenhet og deltakelse (TRÅD)​

​Tjenesten består av 19,5 årsverk og betjener ca. 19 500 innbyggere. I 2016 var barnevernet involvert i ca. 430 saker.

​Tjenesten er delt i tre team; Melding- og undersøkelsesteam, hjelpe - og omsorgstiltak og familieteam. 

Ta kontakt med leder Siv Rørvik for informasjon om ansatte som jobber i Midt-Buskerud barneverntjeneste.

Melde fra til barnevernet - privatperson

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. Se oversikt over alle kommunale barneverntjenster og barnevernvakter i Norge

 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg,  bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme.Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Hvis du ønsker å snakke med noen først

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barneverntjenesten i den respektive kommunen og diskutere saken anonymt.
Midt-Buskerud barnevern har tlf.nr 32 78 93 50 (dagtid).
Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge her: 116111.no

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

 • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
 • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
 • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

Slik følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

 • Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Barnevernet gjennomgår meldingen din og vurderer om den skal følges opp

Når du har sendt inn bekymringsmelding skal barnevernet gjennomgå meldingen og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra meldingen ble mottatt.

Du får en bekreftelse på at meldingen er mottatt

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.

Barnevernet kan ha behov for mer informasjon

Dersom barnevernet starter en undersøkelse, kan det hende de tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med barnets foreldre eller barnet selv for å få mer informasjon.

Hjelp til familien

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

Dersom du har meldt fra tidligere, men fortsatt er bekymret

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.

Melde fra til barnevernet - offentlig ansatt

Du har plikt til å melde fra

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller i det private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at:

 • Et barn blir mishandlet i hjemmet
 • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
 • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar. Plikten til å gi opplysninger faller ikke bort selv om vedkommende på egenhånd forsøker å avhjelpe.

Opplysningsplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover.

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken anonymt.

Privatpersoner har et moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har.

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme.Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Taushetsplikt

Dersom det, etter at barneverntjenesten har undersøkt saken, viser seg at barnets situasjon er mindre alvorlig enn antatt, har den som ga opplysninger til barneverntjenesten likevel ikke brutt sin taushetsplikt, så lenge vedkommende hadde grunn til å tro at barnet befant seg i en situasjon som utløser opplysningsplikt

Slik følger barnevernet opp bekymringmeldingen din

Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og senest innen en uke. I løpet av denne uken kan melder bli kontaktet for utfyllende opplysninger.

Etter gjennomgang av meldingen vil det bli bestemt om saken skal undersøkes videre eller om den skal henlegges. Barnevernet kan hjelpe på flere måter.

Les mer om gangen i en barnevernssak

Hva får du vite om saken?

Dersom meldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet en undersøkelse.

Hvis det opprettes undersøkelse skal den offentlige instansen få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er avsluttet med opplysninger om saken er henlagt, eller om barnevernet følger opp saken videre.

Hvem er offentlig ansatt?

 • Ansatte i skole (Samarbeid mellom skole og barnevern i bekymringssituasjoner)
 • Ansatte i barnehage
 • Ansatte ved sosialkontor
 • Familievernkontor
 • Politiet
 • PP-tjeneste
 • Meklere i barnelovs- og ekteskapssaker
 • Leger og ansatte ved legekontorer
 • Psykologer
 • Helsesøstre
 • Jordmødre 
 • Tannleger
 • Fysioterapeuter
 • Medarbeidere ved private krisesentre, som får driftskostnadene dekket av det offentlige

Listen er ikke uttømmende.

Hjelpetiltak i hjemmet

Hjelpetiltak i hjemmet

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Hjelpetiltak skal rettes mot den bekymringen som er meldt om barnet og barnets omsorgssituasjon.

Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene. Ofte vil det være nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte. Hjelpetiltak kan settes inn for kortere og lengre perioder, alt ettersom hvilket tiltak som er hensiktsmessig for den enkelte familie. I visse situasjoner kan hjelpetiltak strekke seg over mange år. Slike tiltak kan eksempelvis være støttekontakt, barnehageplass, avlastningshjem etc. 

Les mer

Har du og din familie behov for hjelp?

Om du trenger hjelp av barneverntjenesten kan du ringe barnevernet i kommunen du bor i og be om en avtale.  Når du møter opp til en samtale vil du sammen med barnevernet kartlegge hvilke behov for hjelp og støtte din familie trenger. 

Det er også mulig å søke hjelp ved familievernkontorene. Der kan familier få rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. 

 

Fosterhjem

Har du plass til en til i familien din?

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier "god natt" og som gjør at du sover godt. Hver natt.

Les mer om fosterhjem..

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Fosterhjemstjenesten i Buskerud
Telefon:466 17 800
Epost:fosterhjemstjenesten.buskerud@bufetat.no

Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg. Det er til enhver tid over 50 barn i Buskerud som trenger fosterhjem.

Informasjon om BRIS

Buskerudregionens kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

BRiS er et lavterskeltilbud for alle som er berørt av incest, voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Drammen kommune er vertskommune for BRiS, og er et tilbud for alle kommuner i Buskerud fylke samt Sande og Svelvik i Vestfold fylke og Jevnaker i Oppland fylke.

Tilbudet hos BRiS omfatter blant annet individuelle samtaler, grupper, temakvelder og ulike aktiviteter til både utsatte, pårørende og deres nettverk. BRiS er også et kompetansesenter som gir informasjon, veiledning og avholder årlige temadager med høyt faglig nivå for samarbeidspartnere i hele regionen.

Informasjon om BRiS finnes på www.brisenter.org

Dersom det er spørsmål knyttet til dette kan BRiS også kontaktes på telefon 32 04 58 00

Alarmtelefonen 116 111 er alltid åpen

Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner

 • Nødtelefonen 116 111 er gratis
 • Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge

​Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111

​For informasjon, se www.116111.no