Barn og familie

Handlingsveileder BIR

forside handlingsveileder.jpgBIR – barn i rusfamilier – tidlig intervensjon

Målgruppe – barnehage og barneskole

BIR programmet er utviklet av Kompetansesenter rus – region sør (KoRus-Sør), Borgestadklinikken. Det er en videreføring av TIGRIS som har målgruppe gravide og småbarn.

«Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusmiddelproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle en rekke problemer og symptomer (ulike psykiske problemer, atferdsforstyrrelser og skoleproblemer). Unge voksne som har vokst opp i rusfamilier har større risiko enn andre unge for å utvikle emosjonelle, kognitive og sosiale vansker»

«Forskning er også tydelig på at dersom vi går inn tidlig og hjelper barna og familien, så vil vi kunne hindre videre problemutvikling, og det er mindre risiko for utvikling av varige skader og problemer hos barnet.

Kommuneprogrammet Barn i rusfamilier setter fokus på hvordan fagpersoner kan identifisere og gripe inn på et så tidlig tidspunkt som mulig når barn lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner»

Kilde: KorRus – Sør

Modum kommune inngikk en samarbeidsavtale med KoRus-Sør for perioden 2013-2015 om kartlegging, opplæring, målsetting og implementering. Prosjektet er tverretatlig forankret og ressursgruppa er tverrfaglig sammensatt med representanter fra Mælumenga barnehage: Berit Ekornrud og Rita Hansen. Gustadmoen barnehage: Mariann Moe Martinsen og Cecilie Solheim. Enger skole: Aina Østenengen Tandberg. Stalsberg skole: Trude Wichmann og Mona G Lund, Barnevern: Margunn F Aasen og Santra Kauppinen. PPT: Gunn Hege Ramberg. Skolehelsetjenesten: Mette Skikstein og Grethe Sjaamo.

Målet med BIR er:

⇒Å øke kompetansen til alle som jobber med barn, slik at alle ansatte blir i stand til å gjenkjenne signaler på at barn ikke har det bra – og vite hva man skal gjøre for å hjelpe disse barna. Vi må gå fra bekymring til handling.

For å få bedre kunnskap om kompetanse og behov hos ansatte som jobber med barn i Modum gjennomførte vi, i samarbeid med KoRus – Sør, en spørreundersøkelse høsten 2014. Denne rapporten ga oss et bilde av kompetansen og det tverrfaglige samarbeidet. En oppsummering av tilbakemeldingene fra medarbeiderne viser følgende områder som kommunen burde arbeide videre med:

1) Rutiner for: samarbeid generelt, bekymringer og bekymringsmeldinger, kartlegging av barn som bekymrer og opplæring av ansatte.

2) Kompetanseheving for alle.

3) Tverrfaglig samarbeid.

Hele handlingsveilederen finner du her (pdf)

Krisesenter

krisesenteret logo

Modum er knyttet til Krisesenteret i Hønefoss.
Fysisk/-psykisk mishandling. Er du utsatt for vold av noen som står deg nær?
 
Besøksadresse: Hov Allè 32, 3503 Hønefoss
 
Tlf.: 32 17 06 90
 
Åpningstider: Døgnåpent.
 
 
 
Foto: Krisesenteret i Hønefoss, hovedinngang og uteområde

Vold og overgrep

Dessverre opplever en del barn og unge i Norge vold og overgrep fra foreldre eller andre voksne. Andre opplever at  foreldrene, pga rusmisbruk eller andre forhold, ikke mestrer det ansvaret det er å ha barn.

Dersom du, som barn eller ungdom, har det vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med en  voksen om det. Du kan ta kontakt med en lærer eller miljøarbeider på skolen, helsesøster, barneverne eller en voksen du kjenner og stoler på.
Du kan også ringe 
Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111 (gratis).
Hvis du vet om andre som har det vanskelig, kan du gi dem denne informasjonen eller ringe for dem.

 Aktuelle nettsider:hender barn   voksen.bmp
Barnekonvensjonen
Bufetat/barnevern
Bekymringsmeldig og meldeplikt
Kripos tipsmottak
Krisesenter
Temaside om barnevern

 

Det å få barn er en stor glede, men også et stort ansvar. Foreldrene skal ta vare på barnet og gi det en forsvarlig oppdragelse. Hva dette innebærer kan du lese mer om i  Barneloven, kapittel 5. 

I denne loven presiseres det at barn ikke skal utsettes for noen form for vold. Dette gjelder også for eksempel klaps eller ørefik, selv om dette skjer som ledd i barneoppdragelsen.

Barn skal heller ikke utsettes for skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs opptreden. Dette kan for eksempel handle om innelåsing av barnet i et rom, bruk av trusler om straff eller trusler om at barnet skal bli forlatt eller skadet, latterliggjøring av barnet mens andre hører på eller følelsesmessig avvisning av barnet.

Det er ikke tillatt for voksne å gjøre følgende mot barn:

Seksuelle overgrep
Med seksuelle overgrep menes: Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.
Seksuelle overgrep kan straffes med fengsel i inntil 10 år.

Kjønnslemlestelse
Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er forbudt og straffbart i Norge. Praksisen strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og mot FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon.

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse kan lastes ned her på følgende språk:
Arabiskfransknorsk, somali og engelsk  

Tvangsekteskap
Det ligger ikke under foreldreansvaret å bestemme hvem barnet skal gifte seg med. En avtale foreldre eller andre gjør om ekteskap på vegne av barnet, er ikke gyldig.

Straffeloven § 222 andre ledd setter et klart forbud mot å tvinge noen til å inngå ekteskap:
“For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.”

Det er også forbudt å inngå ekteskap med noen under 16 år, eller medvirke til ekteskapsinngåelsen. Forholdet er straffbart uavhengig av om det er utøvet noen form for tvang eller trusler overfor barnet.

Din utvei

En nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Gå til Din utvei her