GRUNNET LAV PÅMELDING ER MØTET AVLYST - eventuelle innspill kan sendes post@modum.kommune.no. Merkes med 21/4861.

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 


Modum kommune arbeider med ny Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Friluftsliv går i denne planen inn under begrepet fysisk aktivitet. Den nye planen vil gjelde for perioden 2022-2025, og sammen med statlige føringer vil den være et viktig styringsverktøy for administrasjon og politikere i det lokale arbeidet med idrett og fysisk aktivitet og for prioritering av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Modum kommune skal gjennom planen legge forutsetninger for bygging og vedlikehold av anlegg for idrett og friluftsliv og arbeidet med tilrettelegging av fysisk aktivitet. I planprosessen legges det opp til en god medvirkningsprosess der alle interesserte og berørte parter skal ha mulighet til å komme med innspill. Kommunen inviterer nå friluftsorganisasjoner til innspillsmøte.

Tid: Torsdag 14. oktober 2021, kl. 18:00-20:00. Sted: Kommunestyresalen, rådhuset, Vikersund.