Kommuneoverlege

Beate Smetbak.jpgKommuneoverlege: Beate Smetbak

Kommuneoverlegen er til stede alle dager unntatt tirsdag partallsuker.
Tirsdager er kommuneoverlegen i Krødsherad kommune

Tlf. Modum kommune servicetorget 32789300

Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund
E-post: beate.smetbak@modum.kommune.no
Telefonnummer
:  32789379 og mobil 40808991

Ansvarsområder
Kommuneoverlegen jobber med helse på et administrativt nivå innen blant annet folkehelse, miljørettet helsevern, helseberedskap, skaderegisteret og samhandling. Som samfunnsmedisinske oppgaver inngår:

  • Helseovervåking
  • Medisinskfaglig rådgiving overfor administrasjon og politikere
  • Forebyggende arbeid
  • Helseopplysning
  • Miljørettet helsevern
  • Smittevern
  • Helsemessig beredskap
  • Kvalitetssikringsarbeid
  • Sosialmedisinsk arbeid
  • Folkehelse

Samfunnsmedisinske oppgaver kan deles i 5:


 1) Smittevern.
(Smittevernlovens § 7-2)
Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.

2) Miljørettet helsevern (MHV).
(Folkehelseloven §2-2, §4-10 og §9) 
Miljørettet helsevern skal fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Fagområder som inngår i miljørettet helsevern er: Forurensning (ute), støy, helseforhold ved bygninger og institusjoner, helse i plan, og sosiale miljøfaktorer.

3) Medisinskfaglig rådgivning
Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til rådmann ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.

4) Helsemessig og sosial beredskap.
(Lov om helsemessig og sosial beredskap)
Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.

5) Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
(Psykisk helsevernlov)
Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommende nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.