vikersundd

Utvikling i begge deler av Vikersund

Her kan du oppdatere deg på hva som skjer

Mye kommer til å skje, og innbyggere og besøkende kan komme til å oppleve litt endrede kjøre- og parkeringsmønstre i tiden som kommer.
- Vårt klare mål er gjøre ting så skånsomt som mulig, og å opprettholde Vikersund som et levende handelssentrum også undevreis i byggeprosessene, sier teknisk sjef Harald Silseth.
I første omgang er det er stort og viktig ønske at ansatte i butikker og næringsliv i Vikersund sentrum ikke bruker parkeringsplasser det er naturlig å bruke for dem som skal handle eller utføre tjenester i Vikersundgata. I løpet av kort tid vil det kunngjøres alternative parkeringsplasser.
Kort info om de forskjellige prosjektene:

Vikersund sentrum Nord
Grandgata er nå stengt i retning fra Vikersundgata. I løpet av et par uker vil denne gjenåpnes.
Da vil Grandgata stenges mot Strandpromenaden. Innkjøring Spar, apotek osv vil da bli fra Vikersundgata, alternativt ved varelevering Spar.
Grandgata skal etter planen gjenåpnes i begge retninger 14.7 (da i en bredere utgave, tilpasset også busser)

Vikersund nærsenter
Arbeidene vil foregå intensivt fremover. Etter planen skal senteret være ferdig utbygd, inkludert 21 leiligheter, i løpet av oktober måned.
Under arbeidene vil det bli noen færre parkeringsplasser foran senteret.
Det gjøres oppmerksom på at Gyda kiosk og Modum Bygg fortsatt er åpne.
Veien fra undergangen og ned rundt Modum Bygg er stengt.

Vann og kloakkledning
Som følge av de store utbyggingene må det legges nye vann- ( i første rekke brannvann til sørenden av gata) og kloakkledninger gjennom Vikersund.
Disse kommer i all vesentlighet til å følge Strandpromenaden, og vil bli gravd ned på vestsiden (sentrumssiden av denne)
Dette kommer også til å skje i løpet av sommer og tidlig høst.

 

 

Mer info Vikersund sentrum Nord
---------
Se rådgiver Audun Mjøs fortelle om Vikersund sentrum Nord  til kommunestyret 13.03.2017. Her belyses både fortid, nåtid og fremtid i dette innlegget.
Trykk her.

Plan torg og poll 031016 (2).pdfvikersund sentrum nord.jpgUtbygging utomhus Fase 1
Oversikstegning  
Tegning Torg og poll

Dette skal gjøres i første fase:
Trinn 1 starter ved Spar-butikken, gjelder hele Nettbusstomta og går opp til og med første bolighuset i Ringeriksveien. Modum kommune har tatt på seg å bygge ut offentlig infrastruktur og uteområder.

Strandveien skal svinge inn omtrent midt på Nettbusstomta. Grandgata utvides og får økt trafikk. Det skal bygges kollektivknutepunkt i Vikersundgata med to busslommer i hver retning mellom Wahl-bygget og stasjonsbygningen. Bussene skal benytte Grandgata og Strandveien.

vsn2.jpgTorg og poll skal bygges omtrent der den nordlige garasjen til Nettbuss har stått og frem til fjorden, utenfor stasjonsbygningen. Torget skal være et møtested i sentrum med aktivitetsområde og gode oppholdsarealer for alle aldre. I pollen blir det brygge, benker og strand innerst.

Byggene ved det nye torget er regulert for næringsformål på grunnplanet og leiligheter oppover. Videre nordover er det regulert tre rekker for boligbygg.

Nord for torget skal det fylles ut et område i fjorden og lages gangvei mellom husene og turvei langs fjorden. Grøntområdene langs Tyrifjorden skal utformes slik at de gir god kontakt til fjorden. De fremste husene blir stående på fylling. I første fase fylles området ut, ny gangvei og turvei opparbeides og områdes sås til med gress i åpvente av husbygging.

Kommunen skal forestå alle utomhusarbeider i Trinn 1. Dette gjelder utforming av torg med poll og lekeplass, nytt kollektivknutepunkt, utfylling til byggeområde og tursti, omlegging av Strandveien, utvidelse av Grandgata og annen offentlig infrastruktur. Undergang under jernbanen for fotgjengere prosjekteres nå, men opparbeides ikke før leilighet nr. 100 bygges.

Vikersund utvikling
Vikersund utvikling as er felles utbyggingsselskap der Modum kommune og ROM eiendom as eier like andeler. Selskapet har som oppgave å bygge ut området med bygg for bolig og næring. Selskapet opplyser at de vil legge ut leiligheter for salg vinteren 2017.

Vikesund nord med tegnet område.png