Skjemaportal

Her finner du en oversikt over Modum kommune sine skjema.


A
Avvikskjema drosjetilbud

B
Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte
Barnehage - manuelle skjema
Barnehage - søknad om godkjenning (barnehageloven)
Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageportalen - elektronisk skjema
Byggesak - Blanketter DIBK
Byggesak - Nabosamtykke

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet - manuelt skjema
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
Elektroniske skjema

F
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (grunnskole)
Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller søknad om å bytte

G
Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad

K
Klage på enkeltvedtak
Klager og innspill på kommunal tjeneste
Kommunal bolig - søknad
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kulturskole - påmeldingsskjema
Kulturskole - søknad om inntak

M
Manuelle skjema
Melding til barneverntjenesten - manuelt skjema
Motorferdsel i utmark - manuelt søknadsskjema

N
Nabosamtykke
Norskopplæring, fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknad

O
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - påmelding

P
Parkeringstillatelse for forlytningshemmede
Pedagognormen - søknad om midlertidig dispensasjon
Permisjon fra undervisning - søknad
Pleie- og omsorgstjenester - manuelt søknadsskjema
Påmelding til Sommergøy

R
Refusjon av strømutgifter på idrettsanlegg - søknad
Refusjon av utgifter til musikkorganisasjoner - søknad
Refusjon av utgifter til møtelokaler og treningsanlegg - søknad
Registrering av søkere

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Serveringsbevilling - søknad
Skjemaportal - elektroniske skjema
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - søknad om bytte av skole
Skoleskyss - søknad
Søknad om dispensasjon (DOC) (PDF) (ODT)
Søknad om godkjenning av brenning (DOC) (PDF) (ODT)
Søknaddskjema for bruk av idrettshaller 2015-2016
Søknadskjema lag og foreninger

T
Tilskudd til drift av forening - søknad
Tilskudd til nyanlegg og vedlikehold av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskudd til vedlikehold av grendehus - søknad
Transport TT-tjenesten - manuelle skjema eksternt